Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Foghiányok ellátása

Készítette: A Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma

I. Alapvető megfontolások

1. A megbetegedés elnevezése

Anodontia partialis/ Anodontia totalis

2. A megbetegedés definíciója

A teljes, vagy részleges fogatlanság a szájbetegségek következtében kialakult állapot, amely károsodást vált ki és korlátozott funkcióval, vagy a funkció teljes elvesztésével jár együtt. A következmény fizikai és pszichológiai károsodás lehet, amely a minden napi életben képességeket korlátozhat és végül munkaképtelenséghez is vezethet.

II. Diagnózis

1. Anamnézis

Teljes körűen és minden részletre kiterjedően fel kell tárni a páciens foghiányos állapotát, fogazati, parodontológiai státuszát, az általános egészségi állapotát, a szociális helyzetét, az életvitelét, a terápiával kapcsolatos elvárásait. ‰ltalános és speciális kérdéslista alkalmazása ajánlott minden új diagnózis felállítása előtt. A direkt személyes kérdezés jobb hatékonyságot mutat leírt kérdésekre adott válaszokhoz képest.

2. Diagnosztikai eljárások

a. Betegvizsgálat

A megtekintéshez háttér és operációs megvilágítás szükséges. Szisztematikus arc és száj vizsgálat szabad szemmel áttekintő jellegű, speciális esetekben a nagyítás ajánlott,amely javítja a részletek értékelését. Extra és intraoralisan a tapintással rutin sorrendet (pl.ajak, bucca, fogak, fogsorviselőés teljes nyálkahártya terület, szájpad, nyelv) követve elkerülhető, hogy valamely képlet vizsgálata elmaradjon. A maradék fogazat cariológiai, endodonciai és parodontológaiai vizsgálata alapvető. Ezen túlmenően kiegészítő vizsgálatokra is szükség van, különös tekintettel afogpótlások készítése során elhorgonyzásra igénybe vett fogak esetén. Ez foglalja magába a képalkotó eljárásokat is. Egyes struktúráknál a mérés mm-ben (pl. harapási magasság, tasakmélység, csontkínálat) számszerű értékek rögzítésére ad lehetőséget. A pontos analízis alapvető feltétele a diagnosztikai mintakészítés állcsont viszony meghatározással és artikulátorba rögzítéssel. Ugyanakkor a gipszmintákon a fogpótlás biomechanikai viszonyait tanulmányozhatjuk, viaszfelrakással pontosabban tervezhetünk. Az elmúlt időszak viselt fogpótlás vizsgálata abból a szempontból fontos, hogy szöveti károsodás fogpótlás miatt már fennáll, vagy várható a közeljövőben.

b. Képalkotó vizsgálatok

A digitális képkészítés, az intraoralis kamera értékes kiegészítő eszköz lehet a diagnosztikus folyamatban és a dokumentáció nehezen nélkülözhető része. A röntgenfelvételek fontos segítséget adnak a lágyszövetek alatti képletek értékelésében, azonban önálló értékelésük bizonytalan következtetésekhez vezethet. Extraoralis állcsont felvételek, ortopantomogramm, TMJ felvételek, teleröntgenogram a maxillo-mandibularis szöveti környezet széleskörű vizsgálatát teszi lehetővé. A dento-alveolaris képalkotásban alapvető az intaroralis periapikális és koronális röntgen készítés.

c. Laboratóriumi vizsgálatok

A kezeléstervezés és a gondozási időszakban az alábbi tesztek a kórtörténet szerint választhatók:

- Allergia teszt (Fogászati sor)

-Diagnosztikus teszt Candidiasis irányában

-Nyálfunkció

- Táplálkozás/ diéta analízis

III. Terápia

1. Terápiás eljárások

a. A válaszható eljárások felsorolása

-Nem készül pótlás

-Rögzített fogpótlások

-Kivehető részleges fogsorok -Kivehető teljes fogpótlások

b A terápiás eljárások kiválasztásának szempontjai

A klinikai korona hiányát pótló eljárások indikációs szempontjai

-Minimális szövetvesztés

- Fog vitalitás megtartás - Eredeti szövetstruktúrához hasonló biomechanikai ellenállóképesség

-Parodontális állapot és prevenció

-Biokompatibilitás

- Esztétikai követelménynek megfelelés - ‰tmeneti, provizórikus vagy végleges célú restauráció

Választható terápiás eszköz

- Fémborító korona - Homlokzatos fémborító korona - Fémmentes borító korona: kerámia, műanyag

-Csapos elhorgonyzású korona

-Részleges borító korona

-Onlay

- Kerámia vagy műanyag héj

Részleges foghiányos állapotban a terápiás eljárások kiválasztásának szempontjai

A részleges fix és kivehető fogpótlások összehasonlító értékelését, a részleges foghiányos állapotban a tervezést befolyásoló tényezőket Fábián és mtsi Klinikai Fogpótlástan tankönyve tárgyalja.

Front régióban történő egy fog elvesztése esetén a terápiás eljárás kiválasztásának szempontjai

- Vitalitás megtartás - Minimális szövetvesztés

-Kariológiai ellátások

-Parodontális prevenció

- Biokompatibilitás - Esztétikai követelmény - Biomechanikai ellenállóképesség - Higiénés szempont

-Befolyásoló tényezők (Fábián 1997)

Választható terápiás eszköz

- Leplezett, esztétikus horgonykoronákkal rögzített híd

-Adhéziós híd

-Kivehető részleges lemezes protézis

- Implantációs fogpótlás

Rágó régióban egyfogas hiány esetén a terápiás eljárás kiválasztásának szempontjai:

- Vitalitás megtartás - Minimális szövetvesztés

-Parodontális prevenció

- Temporomandibularis funkció - Biokompatibilitás - Biomechanikai ellenállóképesség - Higiénés követelmény - Esztétikai követelmény

-Befolyásoló tényezők (Fábián 1997)

Választható terápiás eszköz

- Leplezett/fém borító horgonykoronákkal rögzített híd - Implantációs fogpótlás - Kezelés nem javasolt

-Adhezív híd

Front régióban több fog hiánya esetén a terápiás eljárás kiválasztásának szempontjai

- Preventív szövetvédelem - Biomechanikai szempontok a Protetikai Osztályokba sorolás (Fábián 1997) szerint - Temporomandibularis funkció - Biokompatibilitás

-Parodontológiai prevenció

- Esztétikai követelmény - Higiénés követelmény Befolyásoló tényezők (Fábián 1997)

Választható terápiás eszköz

- Homlokzatos/fémborító horgony koronákkal rögzített híd - Fémlemezes részleges kivehető fogpótlás

-Kivehető fogpótlás esetén az elhorgonyzás eszköze lehet: kapocs, finom mechanikai

-Rögzítő eszközök, teleszkóp rendszer

- Implantációs fogpótlás csak enosszeális vagy enosszeális és dentális megtámasz-tással

Rágó régióban többfogas foghiány esetén a terápiás eljárás kiválasztásának szempontjai

- Preventív szövetvédelem - Biomechanikai szempontok a Protetikai Osztályokba sorolás (Fábián 1997) szerint - Temporomandibularis funkció

-Parodontológiai prevenció

- Higiénés követelmény - Esztétikai követelmény - Biokompatibilitás Befolyásoló tényezők (Fábián 1997)

Választható terápiás eszköz

- Homlokzatos/fémborító horgony koronákkal rögzített híd - Fémlemezes részleges kivehető fogpótlás

-Kivehető fogpótlás esetén az elhorgonyzás eszköze lehet: kapocs, finom mechanikai rögzítő eszközök, teleszkóp rendszer

- Implantációs fogpótlás csak enosszeális vagy enosszeális és dentális megtámasztással

- Fogpótlás nem javasolt (Rövidített fogív koncepció, sorvégi második őrlő hiány)

Teljes fogatlanságot megelőző állapot a terápiás eljárás kiválasztásának szempontjai

-Preventív szövet védelem

- Temporomandibularis funkció - Biomechanikai szempontok a Protetikai Osztályokba sorolás (Fábián 1997) szerint

-Antagonista fogazat

-Parodontológiai prevenció

- Cariológiai, endodonciai és parodontológiai szempontok (Öwal 1996) - Csontkínálat implantációhoz

Választható terápiás eszköz

- Overdenture vegyes megtámasztással - Finom mechanikai rögzítő eszközök alkalmazása elsősorban a fogsor retenció és stabilitás fokozása miatt javasolt, a rágás hatékonyság jelentősen nem minden esetben javul.

Teljes fogatlanság esetén a terápiás eljárás kiválasztásának szempontjai

- Morfológiai változások az maxillo-faciális régióban - Temporomandibularis funkció - Rágóizomzat mérete és tónusa - A nyál mennyisége és minősége

-A nyelv tónusa

- A szájnyálkahártya egészségi állapota - A gerinc mérete és alakja

-Interalveolaris távolság és viszony

-Röntgen lelet

-A viselt fogsor értékelése: panaszok és hibák

Választható terápiás eszköz

- Protézis javítás - Protézis alábélelés vagy új alaplemez képzés - Fogsormásolás - Akrilát alaplemezes teljes fogpótlás - Fém alaplemezes teljes kivehető fogpótlás - Implantációs megtámasztású kivehető fogsor - Implantációs megtámasztású rögzített hídpótlás

Választható eljárások

-Hővel, nyomással polimerizált akrilát alaplemez

-Bázislemez módszer

-Protetikai tér lemintázás

-Fogsormásolás

- Artikulációban: csoport-, vagy szemfogvezetés, lingvalizált okkluzió

-Remontázs technika

Implantációs megtámasztású kivehető fogsor Implantációs megtámasztású fogsor indikációi

- Nyomatékos igény az implantációs fogpótlásra

-Olyan jó általános egészségi állapot, amely megenged egy kisebb sebészi beavatkozást

- A tervezett implantátumnak megfelelő csontkínálat - A tervezett implantátum helyén az augmentáció feltételei szükség esetén

-A páciens együttműködő és képes arra, hogy a száj egészségi állapotát a megfelelőszinten tartsa.

Implantációs megtámasztású fogsor relatív és abszolút kontraindikációi

Abszolút kontraindikációk:

- A pácienssel a csökkent felfogó képessége miatt a kommunikáció nem biztonságos - ‰ltalános egészségi állapot nem enged kisebb sebészi beavatkozást sem

‰tmeneti abszolút kontraindikációk:

- Immunsuppressive terápia

Relatív kontraindikációk:

- Jelenlegi fogpótlás adaptációja, a viselés tapasztalata jó

-A fogatlan gerinc viszonyok nem felelnek meg a szükséges implantátum méreteknek

-Vazokonstriktorral az érzéstelenítés kontraindikált

Implantációs megtámasztású rögzített fogpótlás

-Terápiás kontraindikációk

- ‰ltalános állapot a kisebb sebészi beavatkozást sem engedi

-‰ltalános gyógyszerelés

- Orofaciális sugárterápia ideje alatt és utána 1 évig - Pszichiátriai rendellenesség

-Súlyos dohányzás

- Szájnyitás mérete és az interalveolaris távolság - A csont minősége és mennyisége - A mosolyvonal helyzete - Esztétikai, okkluziós és megtámasztása hibák az előzőleg elkészített fogsoron

-Műfogak gerinchez viszonyított helyzete

2. Eredmény/ Vizsgálatok/ Indikátorok

A károsodott rágóképesség sok egyénnél nem vált ki komoly általános szervi problémát. A fogpótlással elért eredmény nem feltétlenül esik egybe a páciensnek a rágóképességről kialakított szubjektív értékelésével. A kezelés fő célja általában a homeosztatikus egyensúly megtartása a szájban, amely objektív funkcionális és szubjektív, pszichologiai szempontokat is magában foglal. A rágóképesség fenntartása ma nem az emberi túlélés feltétele. A szociális és kulturális háttér határozza meg az egyén reakcióját a fogvesztésre és a fogpótlással helyreállított fogazatra. Ezért pszichoszociális mérési módszerektől (pl. OHIP-H 49) várható az életminőségre kifejtett hatás felmérése.

IV. Rehabilitáció V. Gondozás

1. Ellenőrzés

A gondozásra kidolgozott visszahívásos rendszer elemei

- A páciens fő panasza

- Időszerű személyi adatok

- ‰ltalános egészségi adatok

- Időszerű fogászati anamnézis

- A vizsgálat

- Speciális tesztek, vagy konzílium

- Egyénre szabott gondozási terv

- Ój kezelési terv, ha szükséges

- A következő visszahívás meghatározása

VI. Irodalomjegyzék

 • Fábián T, Kaán M, Szabó I.: Klinikai Fogpótlástan Medica, Budapest, 1989

 • Öwall B, Kayser AF, Carlsson GE: Prosthodontics, Principles and management strategies. Mosby-Wolfe 1996

 • Zarb GA, Bolender CL: Prosthodontic Treatment for edentulous Patients. Mosby 1997.

 • Módszertani levelek és ajánlások gyűjteménye. Fog és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma Budapest 2002.

 • Prágai G.: A teljes alsó kivehető fogpótlás alaplemeze és külső felszíne Medicina, 1986. Budapest

 • Stratton, R.J., Wiebelt F.J.: Atlas zur Gestaltung von Teilprothesen Quintessence, 1990

 • Rosentiel S.F., Land M.F., Fujimoto J.: Contemporary Fixed Prosthodontics Mosby, 2001.

 • Shillingburg H.T.: Fundamentals of Fixed prosthodontics Quitessence, 1997.

 • A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  Fejlesztés alatt!