Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Genetikai tanácsadás

Készítette: A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium

I. Alapvető megfontolások

1. A protokoll alkalmazási területe

Genetikai komponens szinte minden emberi betegség hátterében fellelhető. A humán genom megismerése révén a ritka veleszületett genetikai rendellenességek mellett egyre több gyakori felnőttkori, ún. poligénes betegségben is meghatározhatók olyan mutációk/polimorfiák, amelyek szerepet játszanak e betegségek előidézésében vagy a velük szembeni hajlam meghatározásában. Minden egyes genetikai komponensű betegség esetében a genetikai tanácsadásra vonatkozóan lehetetlen lenne mintát adni. Ezért a protokoll célja egy olyan általános iránymutató megfogalmazása, amely a tanácsadásban résztvevő szakemberek számára összefoglalja a tanácsadás feladatát, célját, a megelőzés lehetőségeit, meghatározza a követendő módszert, a megválaszolandó kérdéseket és előírja a dokumentáció kötelezettségét. A társszakmák számára megfogalmazza azokat a legfontosabb betegségcsoportokat, amelyek a páciens genetikai tanácsadásra történő irányítását indokolják. A protokoll érvényességi területe: csak azokban az egészségügyi hatóság által engedélyezett egységekben alkalmazható, ahol a szakmai minimumfeltételek adottak (kellő létszámú és képzettségű szakember, megfelelő műszerezettség, elegendő tapasztalat).

2. A protokoll bevezetésének alapfeltétele

A protokollt mindazon döntéshozóknak is ismerni kell, akik hatáskörébe tartozóan biztosítani tudják a protokoll bevezetésének további alapfeltételeit. Ezen további feltételek:

 • a laboratóriumi háttér, az infrastruktúra biztosítása

 • a személyi feltételek biztosítása

 • a személyi és a működési költségek biztosítása

 • A jelenlegi hazai helyzetet tekintve egy átmeneti időszak biztosítandó arra, hogy a szükséges szakképesítést a genetikai tanácsadást végzők megszerezhessék. A genetikai tanácsadáson belül indokolt az onkológiai tanácsadást végzők speciális felkészítése is. Mindez az egyéb ügyekben, tehát a minimumfeltételek, kódrevízió, szakemberképzés vonatkozásában is illesztést és egyeztetést fog igényelni

  3. Definíció

  Genetikai t6anácsadás egy olyan, speciális feladatokra irányuló eljárás, ami jogszabály szerint erre jogosult személy és a tanácsadásban részesülők közötti konzultáció formájában valósul meg, s írásban összefoglalt tanácsadással zárul. Genetikai tanácsadásra jogosult minden önálló döntéshozatalra képes nagykorú jogi személy. Kiskorúak és önálló döntéshozatalra képtelen jogi személyek esetében a törvényes jogiképviselő.

  II. Diagnózis

  III. Terápia

  1. A genetikai tanácsadás feladata, célja

  A genetikai tanácsadás feladatai: felvilágosítás, melynek során a tanácskérők valamilyen veleszületett vagy csak később manifesztálódó, de nagy valószínűséggel genetikai hátterűbetegség/rendellenességre vonatkozóan mindazt az információt megkapják, amely szükséges ahhoz, hogy saját, reprodukcióval, életvitellel, diagnosztikus és terápiás beavatkozással kapcsolatos döntésüket meg tudják hozni. A tanácsadás feladata a feltételezett betegség pontos természetének, kiváltó okának tisztázása, a tanácsadáson megjelent személyre és hozzátartozóira vonatkozóan a genetikai kockázat megállapítása, a betegség várható lefolyásának közlése, valamint az esetleges diagnosztikai lehetőségek ismertetése és megszervezése. Genetikai tanácsadás további feladata a genetikai tesztvizsgálat céljából történő biológiai mintavétel előtt az egyén tájékoztatása a vizsgálat előnyeiről és következményeiről, ami az egyén írásos beleegyezésével zárul. A genetikai tanácsadás további feladata a vizsgálat során született genetikai adat jogszabály szerinti közlése az egyénnel. A genetikai tanácsadás célja egy adott betegség/rendellenesség vagy arra való hajlam okainak feltárásával és értékelésével a megelőzés. Ez nem feltétlenül jelenti az adott betegséggel/rendellenességgel sújtott egyének fogamzásának vagy születésének megelőzését, hanem egyre több esetben a következmények kifejlődésének megelőzését vagy súlyosságának mérséklését.

  A megelőzés lehetőségei:

  ‹ primer (fogamzásgátlás, örökbefogadás, AID, oocyta donáció, periconceptionalis

  fólsav pótlás, stb.)

  ‹ szekunder (prenatális, preimplantációs diagnosztika)

  tercier (diéta, műtét, stb.)

  2. A genetikai tanácsadás módszere, a tanácskérés indokai

  A tanácsadás módszere non-direktív. A döntés joga kizárólag a tanácskérőket illeti, az információ átadás azonban olyan kell legyen, hogy a megszerzett ismeretek birtokában képesek legyenek az önálló döntéshozatalra. Ez alól kivételt azok az esetek jelentenek, amelyekben a tanácskérő kiskorú vagy egyéb ok miatt gyámság alatt áll.

  Reprodukcióval kapcsolatos genetikai tanácsadás indokai:

 • a családban genetikai betegség, fejlődési rendellenesség fordul elő;

 • a családtervező nő életkora 35 év feletti;

 • habituális vetélés/infertilitás áll fenn, amelynek hátterében egyéb okok korábban kizárásra kerültek;

 • a családtervezők közt vérrokonsági kapcsolat áll fenn;

 • a gravidát teratogén expozició érte;

 • különböző szűrővizsgálatok eredménye alapján a magzat fejlődési/kromoszóma rendellenességeinek kockázata emelkedett.

 • [A családon belüli betegséghalmozódás esetén a genetikai tanácsadásra vonatkozó módszertani ajánlást illetően ld. a vonatkozó szakmai protokollt.]

  A genetikai tanácsadás során megválaszolandó kérdések

 • diagnózis

 • prognózis és terápia

 • genetikai kockázat

 • a prevenció (primer, szekunder, tercier) lehetősége, módszere, kockázata

 • 3. A genetikai tanácsadás szakmai szintjei

  3.1. Alapszintű ellátást nyújtó genetikai tanácsadóFeladata az előzőekben felsorolt szempontok szerint a tanácskérő problémájának vizsgálata, az elsődleges felvilágosítás, amely az esetek nagy részében végleges ellátást is jelent. Mindazon esetekben, amelyek ellátása speciális képzettséget vagy diagnosztikai hátteret igényel, a megfelelő szintre indokolt irányítani a tanácskérőt.

  Az ellátással kapcsolatos szakmai követelmény:

  klinikai genetikus vagy humángenetikus szakképesítéssel rendelkező(részállású) szakorvos. [A klinikai genetika szakvizsga Magyarországon csak néhány éve megszerezhető képesítés. Emiatt hazánkban napjainkban több olyan genetikai tanácsadó működik, ahol a tanácsadást a szakterületén előforduló esetek ellátásában speciális jártasságot szerzett, de sem humángenetikai szakképesítéssel, sem klinikai genetikai szakvizsgával nem rendelkezőszakorvos látja el. Az ő számukra a szakvizsga megszerzéséig 3 év türelmi időt tart indokoltnak a Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium.]

  asszisztens, aki jelen van a tanácsadás során és részt vesz a szükséges dokumentáció elkészítésében és megfelelő tárolásában.

  3.2. Megyei/regionális (I.szintű) genetikai tanácsadó

  Feladata a tanácsadás olyan esetekben, amelyekben az alapszinten nem sikerült választ adni

  valamennyi, a tanácsadás során megválaszolandó kérdésre. Döntést hozhat speciális genetikai

  diagnosztikai módszerek igénybevételének szükségességéről. Ha ehhez nincs meg a

  laboratóriumi háttere, előzetes egyeztetés alapján a tanácskérő további utaztatása nélkül a

  megfelelő vizsgálatokra mintát vehet és továbbíthat a megfelelő centrumokba. Az ellátással kapcsolatos szakmai követelmény: klinikai genetikus vagy humángenetikus szakképesítéssel rendelkezőszakorvos. [A Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium javasolja, hogy hazánkban is kerüljön megvalósításra a sok országban már évek óta jól működő nem orvos diplomás ‡genetikai tanácsadó“ képzés; az így képzett szakemberek a szakmai konzultációs hátteret biztosító genetikus szakképesítéssel rendelkező szakorvos mellett a tanácsadás előkészítését, egyszerűbb esetekben magát a tanácsadást végzik.] asszisztens, aki jelen van a tanácsadás során és részt vesz a szükséges dokumentáció elkészítésében és megfelelő tárolásában.

  3.3. Genetikai központban működő (II. szintű) genetikai tanácsadó

  Klinikai és laboratóriumi háttérrel rendelkező genetikai tanácsadók, amelyekben mindazok a diagnosztikus és terápiás módszerek biztosítottak, amelyek a tanácskérő megfelelő szakmai színvonalú ellátásához elengedhetetlenek.

  Az ellátással kapcsolatos szakmai követelmény: egy vagy több klinikai genetikus vagy humángenetikus szakképesítéssel rendelkező szakorvos

  az adott betegség/rendellenesség diagnosztikájához megkívánt klinikai és laboratóriumi háttér (cytogenetikai laboratórium, anyagcsere laboratórium, molekuláris genetikai laboratórium, ultrahang laboratórium, fekvőbeteg osztály, stb.), a szükséges tárgyi és személyi feltételekkel

  a jövőben felsőfokú diplomával rendelkező nem orvos genetikai tanácsadó szakember(ek) asszisztens, aki jelen van a tanácsadás során és részt vesz a szükséges dokumentáció elkészítésében és megfelelő tárolásában.

  4. ‡Betegutak“ az egyes szintek között, dokumentáció

  A genetikai tanácsadás olyan szakrendelés, amelyet az esetek jelentős részében nem betegségben szenvedő páciens vesz igénybe, s amelynek során az egyén sajátos személyi adatait is fel kell tárni. Ezért a genetikai tanácsadás igénybevételét nem helyes megterhelni többlépcsős bejelentkezéssel, azaz igénybevétele nem beutaló köteles. Azokban az esetekben, amelyekben az alap- vagy I. szintű tanácsadó továbbküldi a tanácskérőt magasabb ellátási szintre, a továbbküldő feladata a magasabb szinten működőszakemberek előzetes értesítése. A genetikai tanácsadáson a tanácskérő számára nyújtott információ írásbeli összefoglalása valamennyi esetben kötelező. Az összefoglalás oly módon történjen, hogy a ‡tanácsadás során megválaszolandó kérdések“ valamennyi pontjára tartalmazzon választ. Mindazon esetekben, amelyekben a tanácsadást követően valamilyen genetikai tesztvizsgálat történik, a tanácskérőa vizsgálat igénybevételére vonatkozó szándékát beleegyező nyilatkozat aláírásával kell tanúsítsa. Amennyiben a tanácskérő beutalóval érkezik, a vizsgálati eredményről, a tanácsadás lényegéről a beküldő orvos tájékoztatást kaphat, de azokról harmadik személy, még egészségügyi szakember is, csak az egyén hozzájárulásával kaphat tájékoztatást.

  5. Jogi és etikai vonatkozások

  A orvosok genetikai tanácsadással és prenatális diagnosztikával kapcsolatos kötelezettségei

 • megfelelő felvilágosítás;

 • tájékoztatásra alapozott beleegyező nyilatkozat (‡informed consent“) elérése;

 • non-direktív tanácsadás;

 • a genetikai adatok kezelése során a tanácskérő/beteg autonómiájának biztosítása, a jogszabályban rögzített titoktartási kötelezettség betartása és betartatása.

 • VI. Irodalomjegyzék

 • Baker DL, Schuette JL, Uhlmann WR(szerk.): A guide to genetic counseling. Wiley Liss, Inc. 1998.

 • Harper PS: Practical genetic counselling. 6th edition. Arnold, 2001.

 • McCarthy P, LeRoy BS: Facilitating the Genetic Counseling Process: A Practice Manual. Springer, 2003.

 • Oláh É: A klinikai genetika alapjai. Medicina 1999.

 • Papp Z. (szerk.): Klinikai genetika. Golden Book, 1995.

 • 21st Century Complete Medical Guide to Genes and Gene Therapy, Genomics, Genetic Testing and Genetic Counseling. Authoritative Government Documents for Patients and Physicians. Medical Health News (CD-ROM - April 16), 2004.

 • A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  Fejlesztés alatt!