Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A csontáttétek nyitott radioaktív izotópokkal történő kezeléséről

Készítette: A Nukleáris medicina Szakmai Kollégium és a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium

A csontok áttéti tumorai aránylag gyakoriak, prosztata- és emlőrákban a betegek 65-75%-ban észlelhetők. A csontáttétekben gyakran jelentkező kínzó fájdalom és az ezzel járó mozgáskor-látozottság a beteg életminőségét nagymértékben rontja. A csontáttétek kezelése multidiszciplináris feladat. Fontos, hogy a rendelkezésünkre álló módszereket ne izoláltan,hanem komplex kezelés részeként alkalmazzuk. Ennek része a betegek fájdalmát csökkentő ésáltalános állapotát javító csontaffin radiofarmakonokkal végzett izotóp terápia.

A Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium o egyetértésben a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégiummal o a csontaffin radiofarmakonokkal végzett izotóp terápiát a következőmódon tartja elfogadhatónak és végezhetőnek:

A kezelés célja: terápiás (tumor pusztító) sugárdózis leadása a csontáttétben, a kellő fájdalom-csillapító hatás elérésére.A csontáttétben elnyelt sugárdózis 10-140 Gy között változhat. Osteoplastikus áttét esetében az izotóp a fokozott osteoblast aktivitású csontáttétbe épül be, míg osteolytikus laesio esetén a csontpusztító áttétet körülvevő új, reaktív csont veszi fel aradiofarmakont, a tumor besugárzása ebben az esetben tehát csak közvetett.

A terápia indikációja: olyan erős, terhelésre fokozódó, multifokális, vissza-visszatérő, gyakran migráló jellegű csontfájdalom, amely erős fájdalomcsillapítók adását igényli. Az izotóp terá-pia az erős fájdalomcsillapítók alternatívájaként alkalmazható

 • ha a bisphosphonát terápiától csak minimális hatás várható

 • ha a beteg életkilátásai 3 hónapnál nem rövidebbek

 • A terápia feltételei: ¦ A kezelés előtt csontszcintigráfia elvégzése szükséges, melynek optimális időpontja a te-

  rápia előtt 2-4 hét. ¦ Viszonylag jó általános állapot ¦ Egy hétnél nem régebbi, megfelelő laboratóriumi eredmények (vérkép: thrombocyta-,

  leukocyta szám, vesefunkció, szükség esetén d-dimer vagy fibrin-hasadási termékek) ¦ Megfelelő képalkotó vizsgálat a fájdalmas régióról a gerincvelő kompresszió, kiterjedt lytikus áttét kizárására.

  A terápia abszolút ellenjavallata: a terhesség és a szoptatás Leukocyta szám <2400; Thrombocyta szám <60000 veseelégtelenség (vesefunkció-javító kezelés ellenére a se kreatinin > 120μmol/l)

  A terápia relatív ellenjavallata: ¦ Gerincvelő kompresszió gyanúja ¦ Rossz általános állapot ¦ 2 hónapnál rövidebb várható túlélés ¦ Aktív disseminált intravascularis coagulatio (DIC)

  ¦ A vérkép gyors romlása a tervezett izotópterápia előtt, a javulás jelei nélkül

  ¦ Az izotóp terápia nem, vagy csak egyéni indikáció alapján végezhető el, ha a beteg 4 hé-ten belül kiterjesztett besugárzást kapott vagy kemoterápián esett át

  ¦ Megfelelő kooperáció hiánya

  A csontáttétek okozta fájdalom mérséklésére felhasználható radiofarmakonok:

  Radiofarmakon Egyszeri beadható aktivitás
  89Sr klorid 1,5-2,2 MBq/kg i.v.
  90Y-EDTMP 400 MBq i.v.
  117mSn (IV)-DTPA 2,6-10,6 MBq/kg i.v.
  153Sm-EDTMP 37- 74 MBq/kg i.v.
  177Lu-EDTMP/DTPMP/TTHMP ? 3700 MBq/i.v.
  186Re-HEDP 1295 MBq i.v.
  188Re-HEDP 1900-3100 MBq i.v.

  A csontáttétek nyitott radioaktív izotópokkal történő kezelése után a beteg kórházi felvételére nincs feltétlenül szükség, ilyen célból izotópterápiás kórterem kialakítása nem indokolt. Su-gár-egészségügyi okokból a terápia után 4 órán belül a vizeletet a nukleáris medicina osztá-lyon szükséges üríteni. A más osztályon fekvő kórházi beteg o a nukleáris medicina osztályon lévő aktív váróban eltöltött 4 óra várakozási idő leteltével és legalább egyszeri WC-használat után o a kórtermébe visszakerülhet. Ezen betegek számára sincs szükség külön izotópterápiás kórterem kialakítására, viszont a beadás utáni első három napon szükség van a WC-használattal és a viselkedéssel kapcsolatos néhány általános elővigyázatossági rendszabály megismertetésére és betartására. Figyelembe véve, hogy a kísérő gamma-sugárzást is kibocsátó radioizotópokból a beadott aktivitás 1 GBq fölötti, közvetlenül beadás után a pácienstől 1 méterre 1-10 μSv/h lesz detek-tálható. A sugárzási tér intenzitása már beadáskor is jóval alacsonyabb, mint az elbocsátható-ság határértékének tekinthető 25 μSv/h, majd idővel gyorsan csökken, tehát a beteg nem te-kinthető komoly sugárforrásnak. Az első néhány napon azonban a beteggel való fizikai kon-taktust, különösen gyerekekkel, terhes nőkkel, szoptató anyákkal kerülni kell. A kemény béta-sugárzók (90Y, 89Sr, 188Re) esetében a kezelések után hasonló elővigyázatosság a keletkezőfékezési röntgensugárzás miatt is indokolt.

  A csontok áttéti daganataiban szenvedők nyitott radioizotóppal történő kezelését onkológiai team kezdeményezi és nukleáris medicina szakorvos egyeztetett időpontban hajtja végre. A nukleáris medicina szakorvosa részt vesz a beteg terápia utáni követésében és ellenőrző vizs-gálataiban, illetve a kezelés effektusáról és a beteg állapotáról tájékoztatást kap.

  A dozimetriai számításokhoz és mérésekhez egészségügyi fizikus közreműködése szükséges.

  Az izotóp terápia előtt a nukleáris medicina szakorvosnak szóban és írásban tájékoztatnia kell a beteget azokról a feltétlenül betartandó viselkedési, életviteli és higiénés előírásokról, ame-lyek embertársai és a környezet biztonságát szolgálják. A kezelés csak abban az esetben vé-gezhető el, ha a nukleáris medicina szakorvos meggyőződött arról, hogy a beteg képes a su-gárvédelmi előírások betartására. A beteg aláírásával tanúsítja, hogy a kezelés mibenlétéről, a betartandó előírásokról történt felvilágosítást megértette, a kezelést ezek ismeretében vállalja, az előírásokat be fogja tartani.

  Az izotóp beadását az illetékes sugáregészségügyi hatóság által engedélyezett kezelőhelyiség-ben lehet elvégezni.

  Amennyiben a beteget az Országos Mentőszolgálat vagy alternatív betegszállító vállalkozás járműve szállítja haza, úgy a tervezett hazabocsátás előtt legalább 24 órával értesíteni kell a szolgálatvezetőt (szállításszervezőt), hogy a beteg megfelelően kapcsolt szállítását biztosítani lehessen.

  Kórházi osztályon fekvő betegnél az alkalmazott radiofarmakon nevét, aktivitását, beadásának időpontját (év, nap, óra, perc) a kórlapba a nukleáris medicina szakorvos a nuklid beadásának időpontjában bejegyzi, aláírásával és orvosi bélyegzőjével ellátja. A zárójelentésnek tartal-maznia kell az izotópkezelést végző intézmény nevét és címét, a kezelést végző orvos nevét és elérhetőségét (telefon) az alkalmazott radiofarmakon nevét, aktivitását, beadásának időpontját (év, nap, óra, perc), a hazabocsátáskor mért dózisteljesítmény értékét.

  A zárójelentés egy-egy példányát közvetlenül a beteg családorvosának és a kezelést javasló onkológus vagy sugárterápiás szakorvosnak (a terápiát javasló onkológiai team tagjának) is el kell küldeni.

  Ambuláns beteg részére a nukleáris medicina szakorvos a fenti adatokat tartalmazó kezelőla-pot köteles adni.

  Mellékletek

 • Kezelőlap

 • Betegtájékoztató a fájdalomcsillapító izotóp-kezelésről

 • KEZELŐLAP

  (Kórház o Osztály fejléc)

  AMBUL‰NS PALLIATÁV IZOTÎPKEZELÉSBEN RÉSZESÜLT BETEG RÉSZÉRE

  Beteg neve: ………………………………………………………………………………

  Azonosító (TAJ): ………………………Születési idő: ………………………………… Lakcím: ……………………………………………………………………………………

  Izotóp terápiát javasló szakorvos neve: …………………………………………………

  Terápiát végző nukleáris medicina szakorvos neve: ……………………………………

  Az izotóp kezelés időpontja: ..............év .......….........hó .............nap ..........óra …….perc

  Alkalmazott radiofarmakon neve: .....................................Aktivitás mennyisége: ..........................……………………

  Speciális utasítások:

  A betegnél az alkalmazott terápia mellékhatásaként a vérkép alakos elemeinek csökkenése várható, mely változás nem jelentős és spontán reverzibilis. E mellékhatás miatt mindenképp rendszeres vérkép vizsgálat szükséges: a terápia alkalmazása után 1., 3., 5., 7., 9., 12., 15. héten.

  Kontroll csontszcintigráfia elvégzése szükséges: a terápia után 3 hónappal.

  ................................................. terápiát végző nukleáris medicina szakorvos aláírása

  BETEGT‰JÉKOZTATÎ A F‰JDALOMCSILLAPÁTÎ IZOTÎP-KEZELÉSRŐL

  Kedves Betegünk!

  Kezelőorvosa Önnek izotópkezelést javasolt, mert csontjaiban áttéti daganatos elváltozásokat találtak, amelyek nagy fájdalmat okoznak, és azokat gyógyszerek adásával nehéz csillapítani. Az ajánlott izotópkezelés csupán egy intravénás injectio beadását jelenti. Az ebben levőható-anyag speciális radioaktív gyógyszer, amely a csonthoz kötődik, és sugárkezelésben részesíti a csont kóros részeit. A terápia nem gyógyítja a daganatot, hanem tüneti kezelésként a fájdalmat csillapítja. A keze-lések után kb. 60-80%-ban a fájdalom mérséklődik, a teljes fájdalommentesség kb. 20%-ban érhető el. Ritkán fordul elő, hogy a kezelés hatástalan. Az intravénás injectio kedvező hatása 1-3 hét múlva kezd mutatkozni, és hónapokon át fennáll. Amennyiben a fájdalom átmeneti javulás után visszatérne, akkor a kezelés néhány hónap múltán megismételhető.

  Előkészítés

  Nem szükséges éhgyomorra maradnia, folyadékot azonban bőven kell fogyasztania már a kezelés előtt is és utána néhány napig. A kezelés biztonságos elvégzéséhez a veseműködést és vérképet is ismernie kell kezelőorvo-sának, ezért a javallat végleges felállításához vénás vérvétellel nyert vér-mintából laboratóri-umi vizsgálat is szükséges.

  Sugárvédelmi előírások

  Az injectio után 4 órás megfigyelésre van szükség, amit az izotóp laboratórium területén ki-alakított úgynevezett ‡aktív váróban“ szükséges eltöltenie. Várakozás alatt igyon bőségesen folyadékot. A csont által meg nem kötött izotóp gyorsan ürül, ezért az injectio után ürített elsővizelet tartalmazza a legtöbb sugárzó anyagot (izotópot). Az első 4 órában a nukleáris medici-na osztály WC-jét kell használnia.

  A 4 órás megfigyelési idő leteltével, amennyiben kórházban fekszik, a fekvőbeteg-osztályra visszakerülhet, amennyiben otthonából érkezett a kezelésre, hazamehet. A hazamenetel első-sorban gépkocsival történjék. Szükség esetén a mentő és betegszállító szolgálatok gépjármű-vei is rendelkezésére állnak. A hazamenetel legkevésbé ajánlott, de megengedhető módja a tömegközlekedés járműveinek használata. A tömegközlekedési járműveken lehetőleg kerülje a gyermekek, fiatalok, terhesek közelségét.

  Tekintettel arra, hogy a meg nem kötődött radioaktív gyógyszer a szervezetből a kezelést kö-vető 24-48 óra során a vizelettel távozik, a személyi higiénére, különösen a WC-használatra nagy gondot kell fordítania. Az első három napon a WC-t a férfiak is csak ülve használják. A WC-t használat után alaposan, legalább kétszer le kell öblíteni. Utána alaposan kezet kell mosni.

  A beadást követő első három napon a törölközőjét, alsóneműjét, hálóruháját vagy bármi mást, ami a vizelettel szennyeződhetett, elkülönítve, bő vízzel kell kimosnia.

  A beadást követő első három napon a családtagokkal, különösen a gyermekekkel vagy más személyekkel a lehetséges legrövidebb időre kell korlátozni a fizikai kontaktust.

  Az a beteg, aki a vizeletét nem tudja tartani, csak akkor részesülhet izotóp terápiában, ha a kezelés előtt gyűjtőzacskós állandó katétert helyeznek be. A katéter 3 napig marad benn. A kéz szennyeződésének megelőzésére a vizeletgyűjtő zacskó cseréjekor gumikesztyűt kell húz-ni. Az összegyűjtött vizeletet a vizeletgyűjtő zacskó kiürítésével a WC-be öntse, utána a WC-t legalább kétszer alaposan öblítse le.

  Egyéb életmódi előírások

  A megszokott fájdalomcsillapítóit és egyéb gyógyszereit a kezelés után továbbra is szedje. Amennyiben fájdalma jelentősen mérséklődik vagy megszűnik, a beállított fájdalomcsillapí-tók adagjának módosítását vagy azok elhagyását kezelőorvosa tanácsai szerint végezze.

  Kerülje az olyan helyzeteket, amelyek könnyen eleséshez, sérüléshez, csonttöréshez vezethetnek (pl. balesetveszélyes sportok, kerékpározás).

  A gépjárművezetést a csontáttétek izotópkezelése nem befolyásolja.

  Mellékhatások

  A kezelés utáni első két napban a fájdalom átmenetileg fokozódhat, ami azonban gyakran a későbbi jó hatás előjele. Körülbelül egy hét után a kezelés kiváltotta fájdalom megszűnik.

  A kezelés hatására a fehérvérsejtek és a vérlemezkék száma mintegy 2 hét után kezd csök-kenni, amely csökkenés kb. 4-6 hétig tart, ezért vérképét az izotópkezelést követően 6-12 hé-tig kb. 2 hetente (illetve a kezelőorvos által javasolt gyakorisággal) ellenőrizni kell.

  Egyéb tanácsok

  Fogamzóképes nőnek a radioaktív izotópot tartalmazó készítményt csak a terhesség kizárása után lehet beadni. Ha a kezelés után gyermekvállalást terveznek, ezt mindenképpen beszélje meg kezelőorvosával.

  A fenti előírásokat, az általam feltett kérdésekre adott válaszokat megértettem, azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el, és ezt aláírásommal igazolom.

  ………………….. 20…. ………. …….

  …………………….. …………………….. tájékoztatást adó orvos beteg

  A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  Fejlesztés alatt!