Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Alkoholbetegség

Készítette: A Pszichiátriai Szakmai Kollégium

I. Alapvető megfontolások

Az alkoholbetegség és szövődményei az utóbbi évtizedekben nagymértékben megszaporodtak és egyre gyakrabban találkozunk súlyos szomatikus és pszichés károsodottakkal. Ellátásuk nemcsak egyre fokozódó orvosi gond, hanem a szociális intézkedési tervek készítését nagy-ban nehezíti és a gazdasági törekvéseket hátráltatja. Ily módon az alkoholbetegséggel társuló kérdések egyben gazdaságpolitikai jelentőséget is nyernek. Ennek alapján indokolt, hogy a beteg szakszerű átvizsgálása, a kórisme megállapítása, a kor-szerű gyógykezelés, a beteg vezetése addiktológus, illetőleg addiktológiai jártassággal rendel-kező pszichiáter szakember kezében legyen, s pontos módszertani előírások és a gyakorlatban is általánosítható algoritmus szerint történjék. Az irányelv megfogalmazása során a szerzők az általuk ismert és elérhető elektronikus szak-irodalmi adatbázisokra (internet, Medline, Cochrane kollaboráció, stb.) támaszkodtak, a létezőirodalom teljességét nem próbálták áttekinteni. A szakmai véleményezés során a bírálók által javasolt irodalmi forrásokat is beleépítették. Az orvosszakmai jellegű közleményeken alapuló (‡evidence based“) megállapítások irodalmi hátterét e protokollban az adott mondatrész, mondat ill. bekezdés végén, felső idexben jelöl-tük az alábbiak szerint (átvéve a Demencia Orvosszakmai Irányelvek-ből):

M

(Metaanalízis) Két, vagy több független, kontrollált vizsgálat összevont, és szisztema-tikus statisztikai elemzéséből levont következtetés

R

(Randomizált-kontrollált vizsgálat) Randomizált, placebó- vagy referencia-kontrollal összehasonlító vizsgálat.

K

(Kontrollált vizsgálat) Az irodalmi hivatkozás(ok) esetkontroll, vagy kohorsz vizsgála-tokra alapozták a hivatkozott megállapítás(oka)t.

A

(Anekdóta) Neves szerzők, tankönyvek által osztott tapasztalat vagy vélekedés, mely a szakmai gondolkodásban jelen van, de a megállapítás statisztikai érvényessége nem igazolt szisztematikus vizsgálatokkal.

G

(Guideline) Több külföldi nemzeti vagy nemzetközi szakmai szervezet által jegyzett irányelvben hasonló tartalommal szereplő állítás.(Irányelv) A Pszichiátriai Szakmai Kollégium jelen protokollt megelőző irányelvében hasonló tartalommal szereplő állítás.

H

(Hungarikum) A jelenlegi magyar társadalmi / kulturális / gazdasági /egészségügyi / egészségbiztosítási / szociális / önkormányzati / egyházi / államigazgatási / bírói / fel-sőoktatási / stb. struktúrák, funkciók és emberi tényezők szervezeti / adminisztratív / finanszírozási sajátosságaira hivatkozó állítás, mely a külfölditől eltérő kimeneteleket okozhat, és a külföldi szakmai vélemények/adatok hazai érvényességét jelentősen kor-látozza vagy megkérdőjelezi.

1. Az orvosszakmai irányelv alkalmazási / érvényességi területe

Az irányelv az alkoholbetegség diagnosztizálásában és kezelésében résztvevőaddiktológus/pszichiáter szakorvosok részére készült a háziorvos kompetenciájának ismerte-tése mellett. Az alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása addiktológiai, pszichiátriai vagy egyéb fekvőbeteg gyógyintézetben, az addiktológiai gondozókban, T‰MASZ Gondozókban, Pszichiátriai Gondozókban, Mentalhygienés Gondozókban, háziorvosi ellátási rendszerben történik. Az addiktológiai betegek jelentős része nem kerül az addiktológiai gondozókba, ezért indokolt a szakmai útmutatás kiterjesztése a pszichiáter szakorvosokra és háziorvosokra is. A szakmai irányelv a bizonyítékokon és a klinikai konszenzuson alapul, azonban nem te-kinthető kezelési standardnak, hanem a klinikusnak az egyéni kezelési terv kidolgozásakor a szakmai irányelvek mellett figyelembe kell vennie a klinikai adatokat, diagnosztikus és terá-piás lehetőségeket.

2. Az irányelv bevezetésének alapfeltétele

Irányelveit a PSZK - a társszakmák kollégiumaival egyeztetve - széles szakmai konszenzus igényével fogadja el és azt a szakmai nyilvánosság csatornáin keresztül juttatja el az érintetteknek.

3. Definíció

Az alkoholbetegség ismérveit illetően a BNO 10 (I. melléklet) és a DSM-IV (II. melléklet) meghatározását fogadjuk el. Alkoholbetegség meghatározása: ‡Alkoholbetegnek tekintjük azokat az egészségügyi ellátásra szoruló rendszeres italfogyasztókat, akik italfogyasztásuk következtében személyiségi, maga-tartási, társadalmi életviteli formában súlyosan sérültek, az alkohollal pszichés függőségbe kerültek vagy/és szomatikusan is károsodottak“(1). Lényegében hasonló a WHO és az ICAA¦ meghatározása kiegészítve a gyógykezelés szükségességével A;G. Az alkoholizmus meghatározható, mint alkoholtartalmú italok excessív fogyasztása. Nem specifikus mentális zavarként írható le. Az alkoholizmussal kapcsolódó zavarok két csoportba oszthatók: a) az alkohol direkt agyi hatásával kapcsolatos zavarok (alkohol intoxicatio, alkoholmeg

vonás, delirium tremens, hallucinózis, stb.), b) alkohollal kapcsolatos magatartás miatti zavarok (abúzus, függőség).

3.1. Kiváltó tényezők:

Az alkoholbetegség multifaktoriális eredetű betegség, amelynek kialakulásában genetikai, biológiai, személyiségi és szociokulturális tényezők egyaránt szerepelnek. A genetikai és bio-lógiai tényezőket alább ismertetjük. Specifikus személyiségstrukturát nem sikerült megállapí-tani, de különböző személyiségtényezők o hiperaktivitás, erőteljes emocionalitás, gyengén

¦ A WHO és az ICAA közös meghatározása: ‡Alkoholistának tekinthetők azok az erősen

ivók, akiknél a szeszfogyasztás olyan mértéket ér el, hogy az már észlelhető szellemi zavarral,

o károsodással, testi és szellemi egészségromlással, az interperszonalis viszonyok romlásával

jár, és károsítja az ivók társadalmi és anyagi helyzetét. Alkoholistának tekinthetők mindazok,

akiknél e jelenségek kezdeti tünetei már jelentkeznek. Mindannyiukat ezért gyógykezelni

szükséges.“ /ICAA (Internacional Council on Alcohol and Addictions) 35. Konferencia. Oslo.

1988. In: Alkohológia 4, 32-39, 1988/.

fejlett szociális adaptációs készség o predesztinálnak alkoholizmus kialakulására. Ugyancsak gyakran felismerhetőek a dependens személyiségzavar jelei az alkoholbetegeken. Az általános szociokulturális adottságok, a mikro- és makrokulturális hatások, a gazdasági és társadalmi változások - a betegség kialakulása szempontjából o jelentősek (2),(3),(4),(5),(6) (7)A;G.

3.2. Kockázati tényezők:

Számos biológiai tényező fokozza az alkoholizmus kockázatát, mint pl. az alkoholisták csa-ládtagjaiban alkoholterhelésre bekövetkező plazma béta-endorfin szint szignifikáns növekedé-se(8). Az alkoholbetegek egy csoportjánál(9) és az impulzuskontrollal járó pszichiátriai beteg-ségekben szerotonin hiány mutatható ki, de a dopaminerg rendszer működési zavara is szere-pet játszhat(10),(11),(12)K;A. Az alkohol hatása nemcsak klinikai szempontból összetett, hanem a neurotranszmitterek szintjén is. A GABA-glutamáterg rendszerben (13),(14) az alkohol fokozza a gátló hatást és csökkenti az excitátoros hatást, míg megerősítő hatása a mezolimbikus dopaminerg (15) pá-lyához, valamint az ópiát rendszerhez (16) köthető elsősorban. A szerotoninnak (17) közvetett és közvetlen szerepe van az alkohol megerősítő és jutalmazó hatásának kialakulásában. A kutatások jelenlegi állása azt az elképzelést erősíti meg, mely szerint az alkoholfüggőség ki-alakulásában különböző genetikai, neurokémiai és környezeti tényezőnek van együttesen sze-repe, melyek egymással kölcsönhatásban állnakR;A. A felmenő ágon előforduló antiszociális személyiségzavar lehetséges prediktor. Az alkoholra adott válasz erőssége jelző, mert az alkoholbeteg apák fiainál húsz éves koruk táján alacsony válasz jelentkezik (18), (19), (20)K;A. Alkoholizmussal kapcsolatos genetikai markerek közé tartoznak az alkohol hatására kialakuló kóros EEG potenciál és P 300 ERP változások, valamint a gamma GT, CDT, MCV értékváltozások is (21)R . A genetikailag különböző jellemzők a környezeti tényezőkkel, az alacsony iskolázottsággal, a magas munkanélküliségi aránnyal, a rosszabb szociális-gazdasági helyzettel együtt növelik az alkoholbetegség kialakulásának kockázatátH .

4. Panaszok, tünetek, általános jellemzők

Az alkoholfogyasztással kapcsolatos tünetek a betegség meghatározásában szerepelnek. A betegek többsége nem rendelkezik a súlyos alkoholfüggőség jeleivel, családi környezetben él, munkahelye van, rendezett a külseje. Elsősorban szomatikus panaszaik miatt, mint gyomor-bél panaszok, vérnyomás-emelkedés, lábikragörcsök, az erőnlét csökkenése, vagy pszichés panaszok (feledékenység, alvászavar, idegesség, rossz hangulat) keresik fel orvosukat, de ezek alkoholfogyasztással való kapcsolatát elhallgatják, nem ismerik el, tagadják.

5. A betegség leírása

Jellinek (22) az alkoholbetegség kialakulásának fázisait írta le. Három fázist különített elA . A kezdeti (tüneti) fázisban:

a. Prealkoholos fázis (az ivás eseti vagy folyamatos) i. feszültség, szorongás csökkentésére fogyaszt alkoholt ii. tolerancia fokozódás jellemzi. b. Prodromális fázis

i. italfogyasztáshoz kapcsolódó emlékezetzavar (amnézia)

ii. titokban iszik

iii. az itallal való fokozott törődés

iv. kezdeti ‡mohó“ ivás v. bűntudat kialakulása

vi. alkoholos téma kerülése

vii. gyakrabban jelentkező amnéziás állapotok. Kritikus fázis:

i. kontrolvesztés

ii. ivási magatartás racionalizálása

iii. alkoholizálása és az ennek megfelelő körülmények szociális nyomása

iv. nagyvonalúság és v. agresszív munkamódok kialakulása

vi. állandó lelkiismeretfurdalás

vii. abstinens periódusok

viii. ivási szokások megváltozása

ix. barátok elvesztése x. munkahelyi problémák

xi. alkoholra koncentráló magatartás

xii. érdeklődés vesztése

xiii. interperszonális kapcsolatok átértékelése

xiv. kifejezett önsajnálat

xv. menekülési stratégia a helyzetek megoldására (szökés)

xvi. családi szokások változása

xvii. indokolatlan indulati reakciók

xviii. alkoholos italok tartalékolása

xix. táplálkozás elhanyagolása

xx. első kórházi felvétel

xxi. potenciazavarok

xxii. alkoholos féltékenység

xxiii. rendszeres reggeli ivás. Krónikus vagy végfázis:

i. prolongált intoxicatiók (tivornyák)

ii. kifejezett etikai hanyatlás

iii. gondolkodási zavar

iv. alkoholos pszichózis v. szociálisan alacsonyabb helyzetű ivócimborák (dekadációs ivás)

vi. technikai produktumok ivása (bármit megiszik)

vii. toleranciavesztés

viii. indokolatlan félelmek

ix. tremor x. pszichomotoros gátoltság

xi. kényszeres ivás

xii. vallási fantáziák kialakulása

xiii. a racionalizációs rendszer csődbe jutása.

5.1 Érintett szervrendszerek:

Az alkohol károsít majdnem minden szervet és szervrendszert, így a központi és perifériás idegrendszert, a gyomor-bélrendszert, a vérképzőrendszert, a májat és a hasnyálmirigyet, a szívet és a keringési rendszert, az anyagcsere különböző összetevőit.

5.2. Genetikai háttér:

A családfa-, az iker és az adoptációs vizsgálatok szerint az alkoholbetegség halmozódik a családban, az elsőfokú rokonok között négy-hétszeres (23). Az ikerkutatások szerint az egype-téjű ikrek kétszer gyakrabban betegszenek meg, mint a kétpetéjűek. Az alkoholista apától elválasztott gyermekeknél az alkoholbetegség ugyanolyan gyakori, mint az otthon nevelke-dőknél, és ahol az apa alkoholbeteg a szoros rokonsági kapcsolatban háromszoros vagy négy-szeres. Meghatározott recesszív vagy domináns öröklésmenet azonban nem határozható meg (24),(25). Az alkoholbeteg családtagok számával, betegségük súlyosságával és a vizsgált személy genetikai kapcsolatával növekszik az alkohol problémák számaK;A. Ismert egyes népfajok genetikailag kisebb alkoholtoleranciája, pl. a kínaiak flush reakciója, amelyért a módosult acetaldehid oxidáció felelős. Az ADH vagy ALDH génekben előforduló variáció az alkoholfüggőség kockázati tényezőjének tekinthető (26),(27). Molekuláris geneti-kai vizsgálatok szerint a dopamin-2 receptor (D2) az ún. megerősítő gén. Azoknál, akik a D2 A1 allélt hordozzák az agyi jutalmazó rendszer elégtelenül működik, így ezt kockázati ténye-zőnek tekinthetjük. Ebből eredően a ‡D“ receptor genetikai diszfunkciója addiktív viselkedés kialakulására hajlamosít, a dependencia és a további szervkárosodások kialakulásában az ADH béta 1 izoenzim, bALDH2 izoenzim deficit provokáló tényező (28),(29),(30),(31)M;A.

5.3. Incidencia, prevalencia, morbiditás, mortalitás

Az alkoholizmus incidenciáját és prevalenciáját nehéz meghatározni. A prevalenciára az adott társadalomban elfogyasztott alkohol mennyiségéből vagy a májcirrhosisban elhaltak számából lehet következtetni. Ennek alapján hazánkban 800 ezer - 1 millió az alkoholproblémások szá-ma, az egy főre jutó alkoholfogyasztás közel 12 liter (32), veszélyes mértékű ivók a lakosság %-ában: férfiak (40g felett) 16,9%, nők (20g felett) 9,3%, morbiditása 6-8 %, mortalitása 0,4 %. WHO szerint kb. 2 milliárd ember küzd alkoholproblémával, közülük 76,3 millió az alkohol-beteg. Ebből 3,2% betegséglefolyása halálos kimenetelű (1,8 millió); az összes rokkantak kb. 4,0 % (58,3 millió) az alkohol kórokozó szerepével függ összeH;G.

5.4. Jellemző életkor

Az első alkoholmérgezéses állapot általában a tizenévek közepén fordul elő, az alkoholfüggő-ség a húszas életévektől a 30-as életévek közepéig alakul ki, az alkohollal kapcsolatos egyéb betegségek pedig a 30-40-es, a súlyosabb szövődmények a 40-50-es korosztályban mutatkoz-nak. A nők később kezdenek alkoholizálni, és a szövődmények hamarabb alakulnak ki (33)A .

5.5. Jellemző nem

Az alkoholbetegség férfiak körében gyakoribb, mint nők között, az arány 5:1-hez, ami élet-kortól függően is változik. Az utóbbi évtizedekben nőtt a női alkoholbetegek száma.

II. Diagnózis

Az alkoholbetegség diagnózisánák feltételei az abnormis vagy kóros ivási szokások, a testi és pszichoszociális károsodások és a pszichés függőség. A diagnózis megállapítása a BNO 10 (I.melléklet) és a DSM-IV. (II.melléklet) rendszerek alapján történikG .

l. Anamnézis

Igen fontos feladat, hogy a beteggel jó kontaktuson alapuló segítő kapcsolat alakuljon ki. En-nek függvényében nyerhetünk értékelhető és mindenre kitérő kórelőzményi adatokat, amelyek révén nemcsak a közvetlen kiváltó körülményekre, hanem egész életvezetésére, élet és szociá-lis helyzetére vonatkozó adatokat is kapunk. Ugyanakkor szükség van a közvetlen családtag-ok, vagy referencia-személyek beszámolóira is. A kórelőzmény felvétele során a premorbid személyiség, az élettörténet feltárása is elenged-hetetlen. Lényegesek azok az adatok, amelyek az alkoholproblémák kezdetére, az absztinens időszakok számára és hosszára utalnak, és az életkor, amelyben a betegnek egyéb pszichiátriai problémái alakultak ki. Fontos ismeret, hogy a pszichiátriai zavar ok/okozati összefüggésben áll-e az alkoholbetegséggelA;H.

2. Fizikális vizsgálatok

A beteg megjelenésének, a teljes kültakarónak, a hajas fejbőrnek vizsgálata az esetleges sérü-lések megállapítása céljából, valamint belgyógyászati, neurológiai és részletes pszichiátriai vizsgálat szükséges.

3. Kötelező diagnosztikai vizsgálatokA

3.1. Laboratóriumi vizsgálatok

haematológiai vizsgálatok: teljes vérkép, haemotokrit, haemoglobin, MCV; kémiai vizsgálatok: elektrolit, májfunkciók, vesefunkciók, vércukor, vérzsírok, vizelet vizsgálat. Alkohol intoxicatio esetén az ‡Alc alert“ digitális alkoholszonda használata az aktuális mér-gezés fokának véleményezése céljából kiegészítve a Glasgow Coma Scale felvételével a deto-xikálásra felvett minden egyes betegnél szükséges. Ez a célzott terápia kialakításában, esetle-ges neuroradiológiai teendők (CT stb) végzéséhez támpontot ad, és későbbi esetleges igaz-ságügyi eljárásoknál bizonyító erejüek.

3.2. Képalkotó vizsgálatok

Részben a diagnózis alátámasztására szolgálnak, részben a szövődmények bizonyítását, illető-leg differenciáldiagnosztikai kérdések tisztázását segítik elő. Koponyatraumás eltérések ese-tén elsősorban a CT-t, egyéb neurológiai szövődmények kialakulásakor a CT mellett eseten-ként MR vizsgálatot célszerű végeztetni. A neurológiai tünetek romlása, a comatosus állapot elmélyülése esetén indokolt CT végzése.

3.3. Egyéb vizsgálatok, megfelelő indikáció alapján:

politoxikománia kizárására drogteszt. Se ammóniaszint hepaticus encephalopathia kizárására. HIV; HCV Terhességi teszt Mellkas rtg EKG vizsgálat EEG vizsgálat (esetleg kiváltott válaszvizsgálatok). EMG vizsgálat. Szemészeti vizsgálat. Hasi UH.

4. Kiegészítő diagnosztikai vizsgálatok

ABBA (CAGE), Audit, Malt, MAWI, neuropszichológiai tesztek

5. Differenciáldiagnosztika

Az alkoholbetegség megállapításának elkülönítő kórismézésében a megvonásos szindrómához részben hasonló tünetképződéssel járó betegségeket (anyagcserezavar, belgyógyászati-, cerebrovascularis megbetegedések, szorongásos állapot, depresszió) kell tekintetbe vennünk. Delirózus állapotokban az átmeneti tudatzavar mellett az alkoholmegvonásos szindrómával együtt kialakuló, alkohollal nem vagy csak részben összefüggésbe hozható állapotok, mint központi idegrendszeri gyulladások, koponyatrauma szövődményei, cardio és cerebrovascularis megbetegedések, komplex metabolikus zavarok szerepelnek. Alkoholmérgezésben gyógyszermérgezés, diabeteses coma, hepaticus coma, poszttraumás zavart állapotok.

6. Diagnosztikai algoritmusok

III.sz. melléklet; IV.sz. melléklet.

III. Terápia

III./1. Nem gyógyszeres kezelés

1. Megfelelő egészségügyi ellátás szintje

A beteg kezelése különböző terápiás körülmények között történhet. ‰ltalános elv, hogy olyan környezetben gyógykezeljük a beteget, amelyben lehetőség van hatékony és biztonságos terá-piára. Az alkoholbetegség gyógyítása addiktológiai/pszichiátriai gyógykezelést igényel, ezért az egészségügyi ellátás megfelelő szintjét az addiktológiai, pszichiátriai szakintézmények jelentik. Az alkoholbetegek járó és fekvőbeteg, átmeneti intézeti és egyéb kezelési formák keretei között kerüljenek ellátásra(34)G .

2. ‰ltalános intézkedések

A diagnózis megállapítása, a klinikai és szociális körülmények felmérése után terápiás tervet kell készítenünk. A kezelés során fontos olyan terápiás kapcsolat kialakítása, amely alapján a beteg és a kezelőszemélyzet jól együttműködik. Különösen indokolja ezt, hogy a betegség jellegéből adódóan a betegségbelátás és az együttműködés gyakran hiányos. A kezelés célját és eredményességének jellemzőit lehetőleg a család bevonásával tisztázzukH .

3. Speciális gyógyítási/ápolási teendők

Veszélyes mértékű alkoholfogyasztás esetén alkalmazott rövid intervencio (szekunder pre-venció) eszközei a visszajelzés, a személyes felelősség hangsúlyozása, tanácsadás, empátia, önbizalom és optimizmus nyújtása. A rövid intervenció pozitív hatású, ami a relatív és abszo-lút kockázatcsökkenésben nyilvánul meg (35)M . Alkoholfüggőség és abúzus, valamint kettős diagnózis (pszichiátriai társbetegségek) esetén, alkoholizálás következtében kialakult személyiség és családpatológiai zavaroknál a következőpszichoszociális módszerek javasoltak:

A motivációs módszerek az alkoholfogyasztás előnyeit és hátrányait, a rövid és hosszútávú következményeket, a problematikus ivás kockázathelyzeteit, az alkoholfogyasztás alternatívá-it elemzikH . Specifikusan az ivási szokások megváltoztatására irányuló módszerek: a problémaivás koc-kázatos helyzeteit ismertetik, gyakorolják ennek megváltoztatását és a külső és belsőstressztényezőkkel való megbirkózást (pl. kognitív viselkedésterápia, 12 lépés kezelés, Minnesota modell)G;A;H. Az ivási probléma mögötti tényezőkre irányuló módszerek az alkoholfogyasztást annak mélyenfekvő tényezői felől közelítik meg. Magukban foglalják a dinamikusan orientált metó-dusokat, az interakciós kezeléseket. ‰ltalános támogató tanácsadás. A problematikus viselkedésre általában nem jelentenek cél-zott stratégiát, ezek a ‡standardkezelés“-ek. Partner(ek) és családra irányuló kezelési módszerek közé tartoznak a pszichoedukációs módszerek (36)G;M. A pszichoszociális kezeléseket gyógyszeres kezelésekkel o lehetőleg olyan modern szerekkel együtt alkalmazzák általában, amelyek csökkentik az ivási késztetést. A komplex kezelés mindig személyre szabott. A specifikus kezelési módok hatékonyabbak a standardkezelésnél, a pár és családterápia(37) hatékony. Pszichiátriai társbetegségekkel rendelkezők, vagy hajléktalanoknál a társult prob-léma is beavatkozást igényel. Metodikai felsorolás: Névtelen Alkoholisták, Minnesota-módszer, csoportterápiás módszerek, (pszichodráma, tranzakcióanalízis, viselkedésterápiás módszerek), szupportív egyéni techni-kák, konfrontatív egyéni technikák, szociotherápiák, gyógyszeres kezeléssel kombinált pszi-choterápiák. Alkoholmegvonás eseteiben: kórházi kezelés esetén a megvonás súlyosságától függően az első néhány napon a gyógyszeres kezelésre esik a hangsúly, ilyenkor szisztematikus pszicho-terápiára kevesebb a lehetőség.

4. Fizikai aktivitás

Rendszeres fizikai igénybevétel (munka; sport; a szabadidő struktúrált és aktív eltöltése) nél-külözhetetlen a hatékony és eredményes terápia szempontjából.

5. Diéta

Fel kell hívni a beteg figyelmét a rendszeres étkezésre és folyadékpótlásra, és ezt gyakran ellenőrizni is kell. A leromlott általános állapot, a gyakori táplálkozási- és felszívódási zavar miatt könnyű, pépes, májkímélő étrend, vitamindús táplálék javasolt, a túl savas, fűszeres éte-leket kerülni kell.

6. Betegoktatás

A beteget és családját, a vele kapcsolatban élőket fel kell világosítani a betegség természeté-ről. A tünetekkel, a kezelés lényegével, a visszaesések elkerülési lehetőségeivel meg kell is-mertetni a beteget és hozzátartozóját. A család, illetőleg párterápia segítséget jelenthet a sike-res terápia végig vitelében.

III./2. Gyógyszeres kezelés

1. Megfelelő egészségügyi ellátás szintje

Az alkoholbetegség különböző megnyilvánulási formái és gyakori szövődményei miatt az egészségügyi ellátás is eltérő. Az akut intoxicatio detoxikáló kezelést igényel, míg az alkohol-függőség és abúzusok addiktológiai / pszichiátriai ambuláns vagy kórházi gyógykezelést és a belgyógyászati, neurológiai, vagy pszichiátriai szövődmények megfelelő járóbeteg vagy kór-házi ellátást (az ‰NTSZ engedély minimál feltételeivel rendelkező helyeken). A serdülőkorúakat a detoxikálóban 12 óra időtartamig lehet kezelni, amennyiben további psychiátriai ellásra van szükség, a szülő vagy a gondviselő aláírása szükséges. A detoxikálóba bekerültek az ittasság fokától függetlenül ellátandóak, kivéve ha életet veszé-lyeztető állapotuk (infarktus, diabeteszes kóma, stroke stb) egyéb szakellátást igényel. Az intoxikáció (mérgezéses állapot) toxikológiai jellegű ellátást biztosító osztályos kezelést, a delirium tremens intezív osztályos ellátást igényel (a magyarországi gyakorlat nem felel meg ennek az elvárásnak). A szövődménymentes alkoholmérgezés ‡csak“ megfigyelést és bizton-ságos (tiszta, meleg, sérülésveszély-mentes) elhelyezést igényel, de az állapot maga szövőd-ményre nagyon hajlamosít! A szövődményes alkoholmérgezés a megfelelő szakorvosi ellá-tást, vizsgálatokat és kezelést igényli, míg a pszichomotoros nyugtalanságban szenvedő alko-holmérgezett rendkívül óvatos nyugtató kezelést kaphat (benzodiazepin adása tilos).

2. Speciális ápolási teendők

Akut alkoholmérgezés esetében szoros megfigyelés, légutak szabaddá tétele, műfogsor eltávo-lítása, beteg jobb oldalára fektetése, párnával kitámasztása az esetleges hányadék, aspiráció kivédésére (stabil oldalfekvés). Alkoholmegvonásos szindróma, delirium tremens, alkohollal kapcsolódó egyéb organikus pszichoszindrómák eseteiben, kezdetben szoros obszerváció, illetőleg az állapottól függően szubintenzív, intenzív ellátás. Ha kényszerintézkedésre van szükség, úgy annak határozottnak, gyorsnak kell lennie, de en-nek során arra kell törekedni, hogy a páciens emberi méltósága ne sérüljön.

3. Ajánlott gyógyszeres kezelés

Az akut alkoholmérgezés a leggyakoribb betegség, amely súlyos állapotban igényel orvosi beavatkozást, esetleg intenzív ellátást. Dehydráció és az általános állapotnak megfelelően sürgős elektrolit, vércukor, CN, vérkép meghatározás, 1500-2000 ml Rindex, 150 mg cocarboxylase, 30 ml K-Mg aspartát adása javasolt. Megvonásos GM rohamok halmozódása esetén epanutin, carbamazepin adása szükséges a tünetmentesség eléréséig. Alkoholbetegség esetén el kell döntenünk, hogy a beteget kórházban kezeljük-e, vagy pedig járóbetegként is kezelhető. Kórházi kezelés szükséges: napokon keresztül, kontrollvesztő módon nagy mennyiséget fo-gyasztott betegek esetén, akiknél szükséges az alapos orvosi átvizsgálás belgyógyászati vagy egyéb szövődmények és társbetegségeik miatt, akiknél súlyos alkoholmegvonásos tünetegyüttes vagy delirium tremens várható, kórelőzményükben megvonásos roham szerepel, kezelőorvosuk úgy ítéli meg, valamint súlyos szociális problémák esetén, az ellátást biztosító osztály jellegének megfelelő jogi keretekkel. Ambuláns kezelés javasolható: jó együttműködésnél, enyhe vagy középsúlyos alkoholmegvo-násos tünetek esetén, megfelelő családi háttérrel rendelkezőknél, kórházi kezelést nem válla-lóknál, absztinenciát nem vállalóknál orvosi megítélés alapján. Gondozásba vétel javasolt 1 éves absztinencia, illetőleg stabil állapot elérése céljából: kór-házból elbocsátott absztinens betegek, ambulanter sikeresen kezelt absztinens betegek, nem absztinens, stabil állapotú, kontrollált beteg esetén. Alkoholbetegségnél a kezelés célja a teljes absztinencia megtartása hosszútávon. Alkoholfüg-gőségben és alkoholabúzusban a gyógyszeres kezelés meghatározott kezelési terv szerint tör-ténik. A gyógyszeres kezelés általános feltétele: ne jelentsen más szerre történő rászokást, ne akadályozza a beteget eredményesebb problémakezelő újraépítésének kialakításában, segítse elő a tartós absztinenciát.

‰tmenetileg a megvonásos tünetek mérséklésére adhatók az addiktív potenciállal rendelkezőszerek. Hosszabb kezelésre az affektív zavarok kezelésében alkalmazott szerek váltak be. Az önkontrolláló funkciók kialakításában az antidipszotropikumokat alkalmazzák. Az alkoholmegvonásos tünetegyüttes gyógyszeres kezelésében napjainkban, széles körben alkalmazzuk a benzodiazepineket. Bár számos irányelv (38),(39),(40) rendelkezésünkre áll, mindig individuálisan kell kezelnünk a beteget. A gyógyszerek alkalmazásakor mérlegelnünk kell eliminációs különbségeiket. A hosszabb hatású szerek (chlordiazepoxid, diazepam) ked-vezően csökkentik a megvonásos tüneteket és megelőzik az eszméletvesztéses rohamokat, de felhalmozódhatnak és nagyobb az abúzus potenciáljuk. A rövid hatású készítmények májká-rosodás esetén biztonságosabbak, de előfordul, hogy nem mérséklik kellően a megvonásos tüneteket. Hosszú hatású benzodiazepinekkel történő kezelés esetén a beteg a szükségesnél több ható-anyagot kaphat, a nyugtató hatás kifejezettebb lehet, hosszabb ideig tarthat a kórházi kezelés. Az alkoholbetegség mellett, vagy annak részjelenségeként felmerülő szorongásos zavarokra nem ajánlottak addiktiv potenciájuk miatt. Carbamazepin (41) általában enyhe vagy középsúlyos megvonásos tüneteknél javasolt illetve ha a megvonásokhoz a korábbiakban alkalmi konvulziók társultak, ugyanakkor a májtoxicitása miatt alkohol betegek esetében alkalmazásuk megfontolandó. Clonidinnel a vegetatív tüneteket mérsékelhetjük, monoterápiára nem alkalmas. Clomethiazol, butirofenonok, tiapridal (42) csak kifejezett pszichomotoros nyugtalanságban indokolt. Pyracetam önmagában általában nem használ a megvonásos tünetek enyhítésére, esetenként súlyos megvonásos tünetekben, infúziós formában adható (43), (44),(45),(46),(47),(48)G;A;H. Az akut megvonásos szindróma lezajlását követően az alkoholbeteget olyan gyógyszerekkel kezeljük, amelyek nem befolyásolják a mindennapi életvezetést, az alkohol iránti vágyat csökkentik, nincs kifejezett szedatív hatásuk, nem alakul ki hozzászokás és a kezelés motivá-cióját javítják. Az absztinencia fenntartásában jelentős helyet foglalnak el a sóvárgást csök-kentő szerek. Jól motivált betegek legalább 3 hónapig, de kedvezőbb, ha egy évig szedik e gyógyszert. Hazánkban az acamprosat (49),(50),(51),(52) és a naltrexon (53),(54) törzskönyvezett (költsé-gességük miatt használatuk ritka). Az acamprosat csökkenti a relapszusok számát és súlyos-ságát, az absztinens napok száma növekszik és az absztinencia arány javul. Terápiás hatását a folyamatos alkoholbevitel csökkenti, de az alkalmi fogyasztás nem szükségszerűen. A naltrexon szintén csökkenti a sóvárgást, szignifikáns hatása van a folytatólagos ivás mérséklé-sére, az alkoholkereső viselkedést kedvezően befolyásoljaM;K;A;R. A Disulfiram kezelés (55),(56)R napjainkban háttérbe szorul, de az absztinencia fenntartásá-ban segítséget nyújthat. Kellő mérlegelés alapján, ha a beteg megfelelő tájékoztatása után beleegyezik a beavatkozásba, ha sem biológiai, sem pszichológiai ellenjavallata nincs, a beteg nagyfokú együttműködése mellett adható csak.

3.1. Kontraindikációk:

disulfiram(57),(58) Abszolút ellenjavallat: aethyles állapot; phenytoin-kezelés, oralis antikoagulánsok szedése, isoniazid, graviditás; gyógyszerallergia; tudatzavar, pszichózis és súlyos pszichiátriai állapo-tok: dementia, skizofrénia, major depresszió, súlyos személyiségzavar, ill. borderline állapo-tok, öngyilkossági veszélyeztetettség, miokardiális betegség ill. koronária-elzáródás, súlyos belgyógyászati ill. neurologiai állapotok: pl. diabetesz, májbetegségek: zsugor és/vagy elégte-lenség, hipotireoidizmus, krónikus vagy akut nefritisz, epilepszia, organikus agykárosodások, szoptatás, fenotiazinok (59). Relatív ellenjavallat: kooperáció hiánya (időleges); ismételt alkoholfogyasztás, illetőlegrelapszus - időleges (60); 18 éves kor alatt, ill. 65 felett,

3.2. Lehetséges jelentős interakciók:

alkohol-anticol reakció alkohol- benzodiazepinek(61),(62),(63) egymás hatását fokozzákK

4. Kiegészítő /alternatív gyógyszeres kezelés

A nootrop szerek elsősorban kiegészítő kezelésként jönnek szóba a kognitív károsodás mér-séklése céljából. Kiegészítő kezelésként B-komplex vitaminokat adunk a hiányállapot mérséklésére parenterálisan nagy dózisban. A májkárosodás miatt Sylimarin adása javasolt. A buspiron (64),(65),(66)R a szorongást csökkenti, és az alkoholfogyasztást is mérsékelheti. Az SSRI szerek közül az irodalmi adatok szerint a citalopram (67),(68), a fluoxetine (69),(70),(71), a sertralin (72) csökkenti az elfogyasztott ital mennyiségét és növeli az italmentes napok számátR .

5. Terápiás algoritmus

V. és VI.sz. melléklet.

IV. Rehabilitáció

A tevékenység alkalmazási / érvényességi területe

Az alkoholbeteg rehabilitációs szempontból elsősorban pszichiátriai beteg, mert a pszichés (motivációs, viselkedés-) zavar megoldása nélkül újra termelődik a testi-, lelki-, szociális ká-rosodás egyre fogyatkozó megújulási lehetőségekkel. Ezért a korai, komplex pszichiátriai terápia egyben másod-, harmadlagos prevenció is, de ki kell egészíteni a rehabilitációs szociális adaptációs készségfejlesztéssel.

Rehabilitációs diagnosztikus vizsgálat, állapot felmérés

Már az első terápiát megalapozó kórismézésnél (szomatikus, pszichés tünetek, betegség meg-határozásakor) föl kell mérni a rehabilitációs lehetőségeket is, és ezeket a kezelés folyamán ismételten kell vizsgálni: rehabilitációs diagnosztikus folyamatban. Meg kell határozni az alkoholbeteg személyiség funkcionális állapotát (rehabilitációs állapot felmérés). A felmérést végezheti a rehabilitációs eset-menedzser, a rehabilitációs team, használhatnak egyedi, lehetőleg több szempontú szubjektív minősítést, standard minősítő skálákat (Sickness Impact Profil /SIP/, Nottingham Health Profil /NHP/, Medical Outcom Studies 36 /MOS SF-36/. Az addiktológiai gyakorlatban újabban használatos az Addiktológiai Súlyossági Index /ASI/ és a Kezelési Igény Indikátor /TDI/. Az addiktológiai rehabilitáció a nem gyógyszeres terápiák alkalmazásával kezdődik: a pszichoedukáció - már az akut krízisállapotok kezelésekor a betegséggel kapcsolatos

ismeretközlésen túl a beteg-szerepnek, a környezet válaszainak a megértetése, a beteg-séghez való alkalmazkodás aktív befolyásolása előirányozza a társadalmi funkciók hely-reállítását.

a szocioterápia lehetőségei (lásd később) az absztinencia beállításában és stabilizálásá-

ban is hasznosak, mint élmény- és viselkedés-rendező diszciplina. A szoros értelemben vett rehabilitációs tevékenységet a megvonásos tünetek lezajlását köve-tően végezzük, amikor a pszicho-szociális károsodás, korlátozottság megállapítható.

Rehabilitációs cél meghatározás

Az alkoholbetegség rehabilitációjának három lényeges összetevője:

 • az absztinencia motivációjának fenntartása,

 • a beteg segítése az alkoholmentes életmódba való visszailleszkedésre,

 • a relapszus megelőzése. Ennek érdekében fontos tisztázni a különböző elvárásokat: az alkoholbetegnek, környezeté-nek (hozzátartozóinak), valamint a gyógyító személyzetnek az elvárását a gyógyítás és rehabi-litáció eredményére, a beteg társadalmi funkciójára vonatkozóan. Az optimális cél mindig csupán a megvalósítható cél. Rövidtávú rész-célok kitűzése során fokozatosan hosszú távú végső cél elérésére törekedhetünk. Integráltan kell kezelnünk az addiktológiai probléma mellett a pszichiátriai és szociális káro-sodásokat (kettős, többes diagnózis és integrált kezelés)(73),(74)A . Az alkoholbeteg motivációját is eszerint kell értékelnünk: az elfogadás mellett alakítani kell a beteg gyógyulási készségét, tevékenységre való hajlandóságát (pszichoedukáció, participáció). Erre használhatjuk a motivációs interjú módszerét, a szocioterápiás csoporthatá-sokat. Az alkoholmentesség abszolút követelmény a függőségben, relatív a káros használat esetében, mennyiségi követelmény lehet a kockázati alkoholfogyasztásban o de sohasem egyedüli: el-érése, megtartása csak részeredmény, feltétele a teljesebb emberi jólétet jelentő rehabilitáció-nak. Az állapotfelmérés és a rehabilitációs cél határozza meg a rehabilitációs eszközt. Meg kell fogalmazni a módszer specificitását: hogyan fogja elősegíteni a cél megvalósítását. Tulajdon-képpen ez az egyedi rehabilitációs terv készítés lényege.

 • Az alkoholbetegek rehabilitációs intézményrendszere

  Járóbeteg-ellátás (T‰MASZ-, Addiktológiai/Alkohologiai- és Pszichiátriai Gondozók)H Közösségi, lakóhelyi rehabilitációs modell Rehabilitációs kórházi osztályokon ‰tmeneti, kiegészítő szociális intézmények (védet , absztinens szálló, foglalkoztató, rehabilitá-ciós célszervezet) Szenvedélybetegek (rehabilitációs) szociális otthonai Karitatív, egyházi intézmények Önsegítő civil szerveződések (AE klubok, AA mozgalom)

  Rehabilitációs módszerek

  Az alkohológiában is érvényesek az általános rehabilitációs módszertani elvek: fokozatosság, rugalmasság, következetesség, nyíltság, beleszólás, önkéntesség, meggyőzés, személyesség,konkrétság, A detoxikálásban a megvonásos tünetek ‡szenvedés-nyomásának“ adekvát kezelésével már elkezdhető a rehabilitációs motiváció és együttműködés kialakítása. Motivációs interjú, pszicho-edukáció során a tüneteket, a függőséget egyedileg értelmezzük, akognitív sémák, a bio-pszicho-szociális károsodás beláttatásával, az önkontroll, az absztinen-cia, az egyedi élmény- és viselkedésmód kialakításával. Meg kell küzdenünk a beteg ellenál-lásával, elhárító, tagadó, racionalizáló munkamódjaival, lehetőség szerint a család, hozzátar-tozó fontos személyek bevonásával. Módszerspecifikus pszichoterápiát(75)A (kognitív- és viselkedésterápia) alkalmazunk szük-séglete és lehetősége szerint (egyéni, pár-, család-, csoportterápiában).

  Szocioterápiás (76),(77)A csoport-módszereinket sokféle emberi tevékenységre alapozzukcélszerűen és kontrolláltan: a rehabilitációs felmérés során a személyiség meghatározott funk-cióromlásának (élménymódjának, szellemiségének, kötődéseinek, viselkedésének beszűkült-sége), szociális szerepzavarának javítására.

  Rehabilitációs módszerek javallata

  Testi elhanyagoltság esetén: szenzo-motoros élménystruktúrálás (mozgás-, tánc-, játék, sport, kreatív terápia). Szellemi beszűkültség, monotónia, közöny állapotában: foglalkoztatás, kreatív-, játék-, cso-portterápiák, terápiás közösség, munkaterápia. Kapcsolati, kötődési zavarokban: kommunikatív terápiák, szerepjáték-, csoport-th., terápiás közösség. Lét-érdekeltség kockázata, egzisztenciális felelőtlenség (lakhatás, anyagiak tékozlása, munka-viszony kockáztatása, parazitizmus), fásultság: terápiás közösség, munkaterápia, szociáliskészség-, napi életvitel-tréning, lakóhelyi közösségi rehabilitáció.

  Szocioterápiás módszerek alkalmazása alkoholbetegeknél:

  Munkaterápia

  Kórházi munkaterápiás foglalkoztatásra ma is van törvényes lehetőség, és bár etikailag elvileg nem kifogásolható, a gyakorlatban feltételei sokszor vitathatók. A szociális (szakosított) szen-vedélybeteg otthonokban inkább megvalósítható a munkaterápia. A munkarehabilitáció szempontjából nagyobb jelentősége van a lakóhelyi, közösségi rehabili-tációt speciálisan felkészítő, munkaközvetítő esetmenedzselő koncepciójának és a csökkent munkaképességűeket foglalkoztató célszervezeteknek (78),(79)A.

  Foglalkozásterápiák

  Mozgásterápiák: torna-, sport, tánc-, gesztus-, pantomim-terápia. Kreatív tevékenységi terápia.Művészi élményterápiák (biblio-, receptív zene-terápia). A kreatív terápiás formák kombinálhatók és variálhatók.

  Szociális készségek tréningje

  - Asszertiv tréning: élethelyzeti viselkedésre felkészítő gyakorlatok, szerepjáték.

  -Mindennapi életvitel program az alkoholfogyasztással kapcsolatos szokások fokozatos átépítése tudatos elemzést, tervezést és program-ellenőrzést igényel.

  Közösségi terápiák

  Terápiás közösség: a rehabilitációs intézményben az alkoholbetegek együttműködése a sze-mélyzettel szervezett formában, a személyes kapcsolatok terápiás alakításával, tudatos, fele-lősség megosztó részvételi lehetőségekkel. A kezeltek (betegek, kliensek, lakók) és az intéz-mény (kórház, szociális, civil-szervezet) személyzetének felelősség megosztása intézmény-típusonként változó, helyileg pontosan szabályozandó. Beteg-önkormányzatra pl. nem háríthatók a vezetők feladatai. Közösségi szenvedélybeteg ellátás: a lakóhelyi természetes élethelyzetbe való beilleszkedést segítő komplex gondozási rendszer. Klubterápia: fontos a szabadidő, a társasági együttlét önszerveződését elősegíteni.

  A rehabilitációs folyamat monitorozása, eredményessége

  Az egyes fázisokban és a rehabilitációs folyamat végén a módszerek eredményességét kell meghatároznunk az állapotfelmérés eszközeivel (lásd fentebb).

  V. Gondozás

  Az addiktológiai pszichiátriai gondozás során a szakorvos által vezetett csoport meghatározott területen élő, hosszan tartó addiktológiai betegségben szenvedők ellátását végzi a betegség minden fázisában, területi ellátási kötelezettséggel. A gondozást végző munkacsoport tagjai szakorvosok, klinikai szakpszichológusok, addiktológus konzultáns, szociális munkások, szakképzett gondozók ill. háziorvos.

  1. Rendszeres ellenőrzés

  Az alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása során szükséges a rendszeres személyes ta-lálkozás a gondozó intézményben vagy esetenként a beteg lakókörnyezetében, lehetőleg a család bevonásával, a beteg állapotától függő gyakorisággal. A gondozás során a beteg együttműködését segítünk fenntartani, a gyógyszeres kezelés hatékonyságát ellenőrizhetjük, a relapszus korai jeleit észlelhetjük, a szociális és teljesítményfunkciókat javíthatjuk, szociális támogatást nyújthatunk. Ebben segít a gyógyszeres kezelés, a pszichoterápia és az egyéb pszichoszociális intervenci-ók.

  2. Megelőzés

  Az alkoholbeteg gondozásában a visszaesések megelőzése alapvető jelentősgű, amelyhez el-engedhetetlen a megfelelő terápiás kapcsolat. A már említett pszichoedukációs oktatás révén a beteg megismeri betegsége természetét, a visszaesések jeleit és ismeretei segítenek az állapot-rosszabbodás kivédésében. A megelőzés összetevői: a részletes pszichoszociális állapotfelmérés, a betegség lefolyását befolyásoló tényezők, stresszorok felmérése, a beteg fő problémáinak és céljainak meghatáro-zása, az aktuális életvezetési nehézségek felderítése. Kapcsolatfelvétel a beteg szociális part-nereivel, családjával.

  3. Lehetséges szövődmények

  Az alkohol károsító hatása gyakorlatilag egész szervezetünkre kihat és egyénenként is külön-böző károsodások alakulnak ki.

  A. Neurológiai károsodások

  Az opticus neuropathia feltehetően lényegesen nagyobb számban fordul elő, mint ahányat diagnosztizálunk (80). ‰ltalában látásromlással jelentkezik, mely rendszerint kétoldali, na-gyon ritka, hogy egyoldali és azokban az esetekben, ahol egyoldali, hamarosan a másik olda-lon is bekövetkezik a látáscsökkenés. A diagnózis megállapításához komplex szemészeti vizsgálat szükséges. Kórszármazásában nem közvetlenül direkt toxikus alkoholhatás, hanem inkább B-vitamin hiányos állapot szerepel, amihez dohányosok esetén az égéstermékek hatása is társul (81). Gyógykezelése B-komplex vitaminok nagy adagban való adásával, illetőleg alkohol-, nikotin absztinencia révén történikA . A polyneuropathia alcoholica a leggyakoribb alkohollal kapcsolatos neurológiai elváltozás, amelynek különböző típusát ismerjük. Kezdetben a betegek még jelentős panasszal nem ren-delkeznek. Az ágyban, vagy meleg hatására lábikragörcsöt, vagy paraesthesiát éreznek, s a folyamat előrehaladása folytán distaltól-proximál felé terjedő érzészavar, majd izomgyenge-ség alakul ki. Renyhébbek a saját reflexek, illetőleg legtöbb esetben Achilles areflexia mutat-kozik, attól függően, hogy szenzoros típusú, vagy motoros típusú a neuropathia. Ritkább az acroparaesthesiás forma, és proximális formájával kapcsolatban kérdéses, hogy valójában polyneuropathia-e, vagy pedig myopathia. Ez utóbbinál keverednek a polyneuropathiás és a myopathiás elváltozások és tünetek. A diagnózis megállapításában gyakran elegendő a klini-kai vizsgálat. Pathogenesisében az alkohol direkt toxikus hatása mellett nutricionális tényezők is szerepelnek. Gyógykezelése B-komplex vitaminokból áll. Erős fájdalmak esetén, fájdalom-csillapítók adhatók. A fizikoterápiás kezelés és az alkohol absztinencia fontos tényezők. A cerebelláris degeneratio aránylag nem ritka szövődmény. Klinikai tünetei a törzs- és végtagataxia elsősorban az alsó végtagokban. A locomotoros ataxia ülve, vagy támaszték nél-kül járva a legkifejezettebb. Hosszabb idő múlva a beteg megtanulja kompenzálni ataxiáját és járása apróléptűvé válik. Az enyhe törzsataxia jelzett felső végtagi ataxiával járhat, a tünetek-hez hypo- vagy areflexia társulhat. A betegség előrehaladása folytán parkinsonos jellegűtremor is jelentkezhet a végtag bizonyos helyzetében, valamint egyéb neurológiai tünetek.

  Lefolyásában szubakut, krónikus, krónikusan progrediáló, illetve olyan krónikus állapotot különböztethetünk meg, ahol a krónikus progresszió mellett hirtelen rosszabbodások jöhetnek létre. Gyógykezelésében B-komplex vitamin adása javasolt, pathogenesisében a thiamin, il-letve a B-komplex vitaminhiány szerepel (82). A centralis pontin és extrapontin myelinolysis ritka betegség, mely a modern képalkotó eljárá-sok segítségével jól felismerhető és az utóbbi évtizedekben nőtt a klinikailag diagnosztizált esetek száma. A különböző súlyosságú, kómáig terjedő hipnoid tudatzavar mellett konjugált szemmozgásszavar nystagmussal, dysarthria, hányás, tremor, ataxia, petyhüdt, majd spasztikus para-vagy tetraparesis és mutizmus, bezártság tünetcsoport alakulhat ki. Egyetlen tünetegyüttese lehet a súlyosfokú hipnoid tudatzavar vagy a pseudobulbaris paresis, de elő-fordul tudatzavar nélküli enyhe paresissel, beszédzavarral járó forma is. Keletkezésében az alkohol, a hiányos táplálkozás, az immunitásváltozás mellett feltételezik a hiponatrémiát, ille-tőleg ennek túl gyors kompenzálását, de leírtak hipernatrémiával, égéssel, vagy egyéb anyag-cserezavarral kapcsolatos megbetegedéseket is. Kezelésében, amennyiben hiponatrémiáról, vagy hipernatrémiáról van szó, a szérum elektrolit szintek rendezése alapvető fontosságú (83),(84),(85)A . Az alkoholos myopathia a klinikai gyakorlatban aránylag ritkán kerül kórismézésre. Akut, szubakut és krónikus formája mellett szubklinikus alakja ismert. Akut alkoholos myopathiában a végtagok, elsősorban az alsó végtagok izomzata diffúzan vagy fokálisan érin-tett, a progresszió folytán súlyos életveszélyes állapot következhet be, melyben nemcsak a végtagizmokban, hanem egyéb izmokban is nekrózis, a mioglobinuria következtében tubuláris nekrózis miatti veseelégtelenség jöhet létre. A szubakut vagy krónikus formákban az izom-gyengeség és a sorvadás lassabban, fájdalom nélkül, hetek vagy hónapok alatt alakul ki. Kór-származásában az akut alkoholexcessust, a hiányos táplálkozást tartják a legfontosabb ténye-zőknek. Gyógykezelése szigorú alkoholtilalom, megfelelő táplálkozás, tüneti kezelés, fiziko-terápia (86),(87)A .

  B. Mentális és viselkedészavarok

  Krónikus alkohol hatására kialakuló psychoticus zavarok: Alkoholos hallucinosis nagymeny-nyiségű alkoholfogyasztás talaján alakul ki. ‰ltalában tudatzavar nélkül hirtelen, (akár az abszcinencia, akár ittasság állapotában, általában megvonási tünetek nélkül) elsősorban akusz-tikus (de lehet vizuális, scénikus is), kellemetlen tartalmú, gyakran párbeszédszerű halluciná-ciók jelentkeznek, melyek hangulati nyomottságot, pánikállapotig fokozódó szorongást okoz-nak, s másodlagosan téveseszmés alakulás révén a beteg magatartását nagymértékben befo-lyásolhatják. Multifaktoriális kórszármazású betegség, melyben személyiségzavar, családi hajlamosítottság, pszichoszociális körülmények és organikus agykárosodás változatos együt-tese valószínűsíthető. Akut, szubakut vagy krónikus lefolyású, mely utóbbi forma 6 hónapon túl elhúzódva krónikus schizoaffektív vagy paranoid pszichózisba folytatódhat. Gyógykezelé-se antipszichotikumokkal történik az alkoholos szervi károsodások kezelésével párhuzamosan (88),(89),(90),(91)A . Az alkoholos féltékenységi pszichózis részben monoszimptómás kórkép, melyben lassan lap-pangva alakulnak a féltékenységi tartalmak hosszú ideig depresszív köntösbe burkoltan, rész-ben a krónikus alkoholos hallucinózis keretén belül féltékenységi, üldöztetéses doxasmák, akusztikus hallucinációk, énzavarok fejlődnek ki, melyek hajlamosak rendszereződésre. Ez utóbbitól nehéz elkülöníteni az alkoholos paranoiát. Kórszármazása szintén multifaktoriális. Gyógykezelése antipszichotikumokkal történik (92)A . Az alkoholmegvonásos tünetegyüttes abszolút, vagy relatív alkoholmegvonás hatására alakul ki és vegetatív-szomatikus - gastrointestinalis, szív-keringési, idegrendszeri tünetek, - tremor, hyperhydrosis és hyperreflexia jellemzi. A pszichés tünetek szorongásban, feszültségben, hangulati labilitásban, alvászavarban nyilvánulnak meg (93). Legsúlyosabb, gyakran életveszélyes formája a delirium tremens, amelyet kevert - hipnoid és integratív tudatzavar, tájékozódási zavar jellemez, és komplex anyagcserezavarral jár. Az el-sősorban vizuális hallucinációk, ritkábban taktilis, akusztikus és egyéb hallucinációk mellett nagyfokú szuggesztibilitás, kifejezett hangulati hullámzás, inkoherens gondolkodás, nem rendszereződő paranoid tartalmak, különböző fokú pszichomotoros nyugtalanság és vegetatív izgalmi tünetek mutatkoznak. A kórkép hátterében álló patogenetikai tényezők közül a neurotranszmitter változások, a folyadék- és ionháztartás zavara, az agyi keringés és viztartalom változása, az alkohol idegsejtmembránt károsító hatása, a ‡kindling“ mechaniz-mus ismertek (94),(95),(96),(97),(98)A;K. A delirium tremenst bevezethetik vagy kísérhetik epilepsziás rohamok, amelyek megvonásos, ún. alkalmi rohamok. Rendszerint grand mal típusúak, az EEG normális és elkülönítést igé-nyelnek az egyéb eredetű, a valódi epilepsziáktól, valamint az alkoholfogyasztás provokálta eszméletvesztéses rosszullétektől. Az alkoholmegvonásos tünetegyüttest el kell különítenünk a különböző belszervi és neuropszichiátriai betegségektől. -Gyógykezelését lásd előbb. A delirium tremens elkülönítő kórismézésben a delirium tremensszel egyidőben kialakuló, vagy manifesztálódó, alkohollal nem vagy csak részben összefüggő és eltérő patogenezisűbetegségeket, valamint alkohollal kapcsolatba hozható közpoti idegrendszert károsító, megha-tározott neuropatológiai kórállapotokat kell mérlegelnünk. A delirium tremens gyógykezelésének szempontjai: a pszichopatológiai tünetek kezelése, a vegetatív tünetek kellő befolyásolása és a komplikációk megelőzése, illetőleg azok megfelelőellátása. A gyógyszerválasztás szempontjai: olyan gyógyszereket adjunk a betegnek, amelyek a vegetatív tüneteket csökkentik, antipszichotikus hatással rendelkeznek, a görcsküszöböt nem emelik, nem alakul ki hozzászokás, nincs szomatikus mellékhatásuk, a delirium tremens lezajlása után elősegítik a kezelés motivációját. Ismert, hogy az esetek egy részében ún. alkoholmegvonásos epilepsziás rohamok alakulhatnak ki. Részletesen l. gyógykezelés fejezetben.

  Alkoholos mentális teljesítményhanyatlás az alkoholbetegek 40-85 % -ában alakul ki. A ré-gebben primer alkoholos dementia néven leírt kognitív károsodással járó állapotokban az ész-revevés, a tájékozódási képesség, a koncentráció, az emlékezés és gondolkodás, a motoros, különösen a finomabb motoros funkciók, az absztrakciós és problémamegoldó képesség kü-lönböző súlyosságú zavara mutatható ki. A modern képalkotó eljárások és agyi keringésvizs-gálatok eltérő súlyosságú elváltozásokat mutattak ki, amelyek absztinencia esetén részben reverzibilisek. Patogenezisében az alkohol direkt károsító hatása mellett a tiaminhiány szere-pel (99),(100),(101),(102),(103),(104),(105)K;A;R. Az ún. szekunder alkoholos demenciák csoportjába tartozik a pellagrás encephalopathia, a hepatikus encephalopathia, a Marchiafava-Bignami betegség és az elsősorban amnesztikus tünetegyüttessel járó Wernicke-Korsakow szindróma. Közös jellemzőjük, hogy bár gyakran társulnak alkoholizmussal, attól függetlenül is kialakulhatnak. Patogenezisük lényege ismert, nutricionális, metabolikus eredetűek és neuropatológiailag jól körülírt, szimmetrikus eloszlású agykárosodással járnak (106)A.

  A Wernicke-Korsakow szindróma neurológiai tünetegyüttese a Wernicke-encephalopathia. Akutan vagy szubakútan kialakuló szemtünetek (nystagmus ophthalmoplegia), ataxia és kon-fúzió jellemzik. A betegség kezdetén gyakori, hogy nem teljes a szindróma, az abortív formák felismerése a korai kezelésbevétel szempontjából elengedhetetlen. A Korsakow-szindróma lassan, fokozatosan jön létre és a megjegyző emlékezés súlyos károsodása, az anterográd és a retrográd amnézia, a tájozódási képesség, a koncentráció zavara, és a személyiségzavar jel-lemzi. A konfabuláció nem obligát tünete. Nem ritka a globális intelligenciahanyatlás, a demencia és számos másodlagos neuropszichológiai károsodás, valamint a polyneuropathia. Patogenezisében a tiaminhiány mellett veleszületett enzimhiány vagy defektus (transzketoláz) szerepel. Gyógykezelésében döntő a tiamin azonnali nagydózisú parenterális adása, az amnesztikus szindrómában terápiás próbálkozások történtek SSRI-vel is (107),(108),(109),(110),(111),(112)A;G. A pellagrás encephalopathia napjainkban csak a nagyon leromlott alkoholbetegeken fordul elő. Bőr-, gasztrointesztinális, vérképzőrendszeri és neuropszichiátriai tünetekkel jár. Az extrapyramidalis és pyramis tünetek mellett a pszichés tünetek kezdetben pseudoneurastheniában nyilvánulnak meg, majd a folyamat előrehaladása során részben delí-riummal, tudatzavarral, és egyéb más pszichiátriai tünetekkel kialakuló kórkép fokozatosan demenciába torkollhat. Patogenezise komplex vitaminhiányon alapul (piridoxin, tiamin, egyéb B vitaminok, nikotinsav) (113),(114),(115)A . A Marchiafava-Bignami-betegség a corpus callosum károsodásával járó ritka, de már élőben is diagnosztizálható betegség, amely akutan, szubakutan vagy krónikusan alakul ki, de remittáló frontális tünetekkel is mutatkozhat. Az akutan, delíriummal, kómával kezdődő álla-pot változatos iktális neurológiai tünetekkel, epilepsziás rohamokkal, piramis és extrapiramidális jelekkel, frontális liberációs tünetekkel jár. A krónikus alak is kezdődhet akut zavartsággal, majd demencia, interhemispheriális disconnectiós szindróma, vagy lassan előre-haladó magatartásváltozás mutakozik (116),(117),(118),(119)A . Az encephalopathia hepatica akut vagy krónikus májbetegségben a szérum ammóniaszintjé-nek emelkedésével kapcsolatban kialakuló tudatzavarral és egyéb neuropszichiátriai tünetek-kel járó, intermittálólag zajló betegség. Az akut epzódikus forma mellett krónikus, rekurrens és maradandó alakja ismert, mely utóbbi demenciával és egyéb neuropszichiátriai tünettel jár (120). A latens, vagy szubklinikus hepatikus encephalopathia szenzitív pszichológiai módszerekkel és kiváltott válasz vizsgálatok segítségével ismerhető fel.

  C. Kardiovaszkuláris szövődmények

  Az alkoholfogyasztás és a cardiovasculáris mortalitás között a következő az összefüggés: az ún. mérsékelt alkoholfogyasztás csökkenti a cardiovasculáris halálozást, elsősorban a koszorú érbetegség előfordulását, kisebb mértékben a thrombotikus mechanizmusú stroke, kevésbé meggyőzően a hirtelen szívhalál gyakoriságát, míg a teljes absztinencia és a nagymértékűfogyasztás növeli azt (121),(122). A nagymértékű alkoholfogyasztás fokozza a vérzéses stroke, a hirtelen halál, a ritmuszavarok (arhythmia absoluta, malignus rhythmus zavarok) előfordulását (123),(124) és jelentős alkoholfogyasztás mellett már nem demonstrálható a koszorúérbetegségre gyakorolt protektiv hatás(125),(126). A minden részletre kiterjedő egyér-telmű következtetések levonását számos tényező gátolja, mivel az alkoholfogyasztás hatására vonatkozóan nem történtek prospektív vizsgálatok és az adatok ún. obszervácionális vizsgála-tokból származnak (127). Az alkoholfogyasztás koszorúérbetegségre, főleg a thrombotikus folyamatokra kifejtett védő hatása elsősorban a borhoz, kevésbé a sörhöz köthető(128,129,130). A vörösbor fogyasztás antioxidans hatásáról számos közlemény jelent meg (131).

  A megfelelő dózisú napi, rendszeres alkoholfogyasztás protektív hatása sokkal meggyőzőbb, mint az alkalmankénti bevitel és az 5-6 évig tartó rendszeres, kiegyensúlyozott alkoholfo-gyasztás eredményezi a legmeggyőzőbb cardiovasculáris védelmet (132). A hatás nőkön kife-jezettebb, már kisebb dózisnál kimutatható a cardioprotektiv hatás, de a káros hatások is előbb jelentkeznek (133). Az akut nagydózisú alkoholbevitel kifejezetten arhythmogen hatású lehet, ill. a heveny kiterjedt vasodilatatio vérnyomásesést, hőregulációs zavart (kihülést) is eredmé-nyezhet (holiday heart) (134). Az akut alkohol bevitellel kapcsolatos heveny balkamra funk-cióromlás (kontraktilitás csökkenés) ismert jelenség (135). Rendszeres alkoholfogyasztó, tü-netmentes betegeknél a balkamrai töltőnyomás emelkedése illetőleg a kontraktilitás csökkené-se korán kimutatható (136). Krónikus alkoholfogyasztás esetén ún. alkoholos cardiomyopathia alakul ki, amely krónikus szívelégtelenség képében jelentkezik (137),(138). Az idült alkoholfogyasztás nem ritkán ún. inappropriate ADH syndromát okoz, ami klinikai-lag fokozott oedema illetőleg hyponatraemia hajlamban nyilvánul meg (139). Súlyos klinikai képet okozhat az alkohol elvonásos szindróma is. A deliráló betegre jellemzőszimpatikus hiperaktivitás katekolaminémiát, következményes hipokalémiát, ‡long QT syndromá“-t, életveszélyes ritmuszavart eredményezhet(140). Akut ketoacidozisos anyagcse-rezavar is előfordulhat alkohol depriváció következtében (141). A cardiovasculáris protekció elsősorban az atheromatosist gátló, ‡védő“ HDL-re gyakorolt növelő effektussal kapcsolatos, de jelentőséget tulajdonítanak az LDL-re, az apoproteinekre kifejtett hatásnak is (142),(143),(144). Az alkoholfogyasztás kedvezően hat a hemosztásisra

  (145) és a mérsékelt alkoholfogyasztás a diabeteses anyagcserére előnyösen hat (antiketogen, hipoglikémizáló hatás) (146). Míg a nagydózisú alkoholfogyasztás egyértelmű-en magas vérnyomást provokál, addig a mérsékelt bevitel vérnyomáscsökkentő hatású (147). Régi megfigyelés, hogy az anginás fájdalmat az alkoholbevitel (konyak) oldani tudja, ami szedatív ill. coronariadilatativ hatással magyarázható (148),(149). A betegek azonban egyéb gyógyszert is szednek (interakció veszélye!). Az alkoholfogyasztással kapcsolatos orvos-beteg kommunikációban általában nem tanácsol-ható az alkoholfogyasztás a potenciális veszélyekre való tekintettel (150),(151). Ugyanakkor a már kialakult mérsékelt fogyasztást o ha nem áll fenn ellenjavallat - lehet támogatni (152),(153). Nem tanácsos a támogatás családi alkoholos anamnézis, pancreatitis, cirrhosis, vérzékenység, súlyos szívelégtelenség, terhesség, magas vérnyomás, bizonyos gyógyszerinterakciók lehetősége, ill. bizonyos foglalkozások esetén (154). Az alkoholfo-gyasztás orvosi engedélyezése minden beteg esetén egyedi mérlegelést, hozzájárulás esetén rendszeres ellenőrzést igényel (155)A . D. Gastrointestinalis szövőrmények

  • Epidemiológiai adatok Alkohol okozta májcirrhosisban évente kb. 6-7000 beteg, alkohol által indukált pancreatitisben évente körülbelül 1500 beteg hal meg és az egyéb emésztőrendszeri szervek károsodása is jelentős morbiditási tényező.

  • Alkohol által okozott betegségek szervek szerint Száj és garat Krónikus alkoholfogyasztókban gyakoribb a szájban a leukoplakia, valamint a szájüregi- és garat carcinoma. Bár az alkoholisták gyakran dohányoznak is, az alkoholfogyasztást függet-len carcinogén tényezőnek tartják. Az alkohol önmagában nem carcinogén, a lebomlás során keletkező acetaldehid, - amely sokkal nagyobb mennyiségben termelődik a szájüregi megvál-tozott baktériumflórában és a gyér alkoholdehidrogenáze képződés mellett jelentős mennyisé-get ér el - , igen.

  NyelőcsőAz igen tömény szeszesitalok direkt módon is károsíthatják a nyelőcső és gyomor nyálkahár-tyáját, hyperaemiát, exfoliációt, krónikus gyulladást hozva létre. A gastro-oesophageális reflux-betegség krónikus alkoholistákban gyakoribb. A reflux hozzájárul a Barrett-oesophagus kialakulásához, ami pedig a nyelőcső adenocarcinomájára predisponáló tényező. A Mallory-Weiss szindróma a jelentős alkoholfogyasztáshoz társuló gyakori és erős hányás következtében jön létre. Az oesophagus nyálkahártyájának hosszanti berepedése vérzést, haematemezist okoz, ami olykor igen súlyos lehet. A májcirrhosis következtében kialakult oesophagus varicositas, az abból származó vérzés a halálozás egyik gyakori és közvetlen oka. Krónikus alkoholistákban az immunrendszer káro-sodása is hozzájárul a nem ritkán előforduló gombás oesophagitishez. Gyomor, bélrendszer: az akut alkoholfogyasztás gyomorpanaszt okozó hatásában, a hányin-ger, hányás kiváltásában lokális és centrális toxikus hatások, valamint motilitási zavarok is szerepet játszanak. A krónikus alkoholfogyasztók gastritisében több tényező is hat és gyakori a Helicobacter pylori infekció. Az etanol súlyosbítja a H.p. okozta gyulladást és a gyomor carcinoma incidenciáját is növeli.

  Belek Alkoholistákban fokozott a bél motilitása, malabszorpció jelentkezhet, megváltozik a baktéri-um flóra és gyakoribb a colorectális carcinoma. A nagyivók között gyakori tünet a hasmenés, aminek oka lehet, hogy az alkoholfogyasztás direkt motilitási zavarokhoz vezet. Akut alko-holfogyasztás lassítja a gyomorürülést és a proximális bélszakasz motilitását, ugyanakkor a disztális bélszakaszét fokozza. Krónikus alkoholistákban az autonom neuropathia is oka lehet a hasmenésnek. Alkoholos pancreatitisben a malabszorpció okoz hasmenést. Steatorrhoea nem csak krónikus pancreatitis miatt fordulhat elő, hanem a bélben a zsírfelszívódáshoz szük-séges epesavak mennyiségének csökkenése miatt is. Az alkoholdehidrogenáze enzim aktivitása a gyomortól aborálisan fokozatosan csökken, a rectum nyálkahártyájában növekszik. Feltételezik, hogy ennek, mint cocarcinogén tényezőnek részben szerepe lehet az etanol fogyasztással összefüggő rectum carcinoma genezisében. Alkoholistákban a krónikus gastritis miatt nagyobb a gyomorban a pH érték, ami miatt csök-ken a baktériumok elleni védekezés és ezért gyakori a vékonybél kontamináció, ami puffa-dást, diszpepsziás panaszokat okoz. A vastagbél flóra változása alkoholistákban megváltoztat-ja az epesavak metabolizmusát, és ez fokozza a karcinogenitást. A nagyobb endotoxin terhe-lés az alkoholos májkárosodást tovább súlyosbítja, az ammónia termelő törzsek túlburjánzása pedig a portoszisztémás encephalopathia kialakulásának kedvez.

  Máj: kisebb mennyiségű alkoholt a máj minden károsodás nélkül képes lebontani. Ez a meny-nyiség egyénenként különböző, amit genetikai-, aktuális endogén- és környezeti tényezők befolyásolnak. A baj akkor kezdődik, amikor a szervezet alkohol terhelése meghaladja a kriti-kus értéket. Bár a zsír-, szénhidrát-, fehérje- és purin anyagcserezavarok hamar kimutathatók, a májcirrhosishoz vezető út klinikailag zsírmájjal kezdődik, ami kezdetben még reverzibilis, majd ehhez gyulladás, steatohepatitis társul, amit fibrósis követ, végül kialakul a májcirrhosis típusos képe. Ma már bizonyított, hogy az alkoholos cirrhosis is hajlamosít májrák kialakulá-sára. A beteg sorsát a fibrosis progressziójának üteme és mértéke, valamint a szövődmények határozzák meg. Az akut alkoholos hepatitis igen súlyos betegség forma, ami cirrhosis nélkül is előfordul, és az esetek 10%-ában halálhoz vezethet. A krónikus alkoholfogyasztók közül zsírmáj 90%-ban, alkoholos hepatitis 20-35%-ban, cirrhosis 10-20%-ban, májrák 0,1%-ban alakul ki.

  A betegség progresszióját az elsődleges és a másodlagos malnutrició tovább fokozza. Az al-koholos májbetegben gyakori a hepatitis B és C vírus infekció, és két betegség együtt még súlyosabb következményekkel jár. A betegek halálát a szövődmények, a májelégtelenség, az oesophagus varix vérzés, spontán bacteriális peritonitis, vagy más infekció, hepato-renális, hepato-pulmonális szindróma okoz-za.

  Pancreas:mind az akut, mind a krónikus pancreatitis etiológiai tényezői között szerepel az alkohol, azonban az alkoholos pancreatitis lényegesen ritkább, mint a májbetegség. A gyulla-dás mechanizmusa komplex. Az alkohol egészségeseken kétfázisú pancreasszekréciót ered-ményez. Egy rövid stimuláló fázist egy hosszabb gátló periódus követ. Alkoholistákban a gátló hatás csökken, és a stimuláló hatás kerül túlsúlyra, mert az alkoholos neuropathia kezde-ti időszakában csak a peptiderg idegek károsodnak, a cholinerg transzmisszió még nem. Az acut alkoholos pancreatitis életveszélyes állapot. A krónikus pancreatitis jelentős fájda-lommal, malnutricióval jár. Gyakran csak műtét segíthet.

  A diagnózist a jól felvett auto- és heteroanamnézis, bizonyos laboratóriumi vizsgálatok (pl. magasabb GGT, 1-nél nagyobb GOT/GPT hányados, macrocytosis), képalkotó módszerek, és ritkábban szövettani vizsgálat segíti. A gyógyszeres kezelés lehetősége csekély. Részben azért, mert a betegek nagy része nem kooperál megfelelően, részben mert a rendelkezésre álló gyógyszerek és eljárások csak egy-egy részfolyamatot képesek mérsékelni (antioxidánsok, gyulladásgátlók), illetve a már kialakult szövődmények kezelésére (ascites, portális hypertonia, oesophagus varixok, portoszisztémás encephalopathia, infekciók, vitamin hiány) alkalmasak (156), (157),(158), (159),(160),(161),(162)A;K.

  E. Alkoholbetegség és pszichiátriai társbetegségek

  A különböző pszichiátriai betegségek alkoholbetegséggel való társulása 25-80 %-os. Leggyakrabban schizophreniában és maior affektív zavarban szenvedőknél fordul elő alko-holbetegség. Schizophrenia esetén az alkohol abúzusok, az alkoholbetegség elkendőzheti a schizophrenia tüneteit, vagy az alkoholos pszichózis a schizophrenia pszichotikus tüneteivel keveredik. A schizophrenia relapszusát is megelőzheti nagyobb alkohol abúzus és a schizophreniás személyiségzavar jellemzőihez hozzájárulhat az alkoholbetegség, illetőleg az alkohol abúzusok. Gyakran társul az alkoholbetegség személyiségzavarral, illetőleg annak talaján alakul ki. Az alkoholbetegség és szorongásos zavar (generalizált szorongás, pánikattakok, fóbiák), va-lamint a depresszió együttes előfordulása ismert. Patogenezisében az alkohol és vagy megvo-nás toxikus hatása mellett ennek kognitív következménye és genetikai tényezők szerepelnek (163)A . Annak megállapítása érdekében, hogy mely betegség az elsődleges a kórelőzményi adatok gondos elemzése, az alkoholizálás és a pszichopatológiai tünetek kialakulásának időbeli sor-rendje döntő. A társbetegségek a prognózist nagymértékben rontják, súlyosabb és elhúzódóbb a kórlefolyás, gyakoribbak és súlyosabbak a visszaesések, kifejezettebbek a szociális és az egyéb károsodások és gyakoribb az öngyilkosság (164)A .

  4. Kezelés várható időtartama, prognózis

  Az alkoholbetegség és szövődményeinek kezelése évekig tartó főleg járóbetegellátást, gondo-zást igényel. Kezdeti esetleges kórházi kezelés az alkoholmegvonási szindróma rendezése céljából 8-10 napot vesz igénybe (delirium tremens esetén sokkal hosszabb is lehetséges). Szövődménymentes esetekben is a prognózist a további gyógykezelés elfogadása, a beteg motivációja befolyásolja. Az alkoholos hallucináció és a paranoia 3-4 hetes kezelése indokolt.

  Prognózisa a genetikai, szociokulturális adottságoktól, a betegség és a további gyógykezelés motivációjától függ. A demenciával járó szindrómák, melyek neurológiai és belgyógyászati szövődményekkel is társulnak esetenként hosszabb (több hónapos) gyógykezelést, gondozást, tartós elhelyezést is igényelhetnek. Teljes absztinencia és nem súlyos károsodások esetén ja-vulásuk várható.

  5. Az ellátás megfelelőségének indikátorai

  a módszerek eredményességét az állapotfelmérés eszközeivel meghatározhatjuk (lásd. állapot

  felmérő skálák). Megállapíthatjuk:

  az első visszaesés idejét

  az absztinencia tartás összidejét

  a gondozásban maradottak számát és arányát.

  A szakmai munka eredményességének mutatói: évente kezelt betegek száma visszaesések száma évente.

  Elemezzük az eredmény összetevőit, a terápiás és rehabilitációs tevékenység célszerűségét, szakszerűségét, a beteg együttműködését és egyéb környezeti hatásokat. Célszerű a szupervizió valamilyen formáját igénybe venni.

  6. Gyakori társbetegségek:

  - Pszichiátriai: tudatzavarok, affektív zavarok, személyiségzavarok, gyengeelméjűség, schizophrenia. - Neuropszichiátriai: demenciák, organikus pszichoszidrómák

  -Neurológiai: epilepszia, cerebrovaszkuláris kórképek, traumás agyi bántalmak.

  -Belgyógyászati: gasztroenterológiai, hepatológiai, pankreast érintő betegségek.

  - cardiovascularis és pulmonológiai kórképek.

  7. Érintett társszakmák: neurológia, belgyógyászat, intenzív terápia, traumatológia, háziorvostan, kardiológia, gasztroenterológia, geriátria.

  VI. Irodalomjegyzék

  Az irodalmi hivatkozások a kronológiai sorrendet tükrözik.

  (1) Levendel L.(1987): Alkoholbetegek gyógykezelése és gondozása Akadémia Kiadó, Budapest (2) Cloninger CR.(1981): Inheritance of alcohol abuse: Cross-fostering analysis of adopted men. Arch Gen Psych. 38:861-868 (3) lásd. (1) (4) Schuckit, M.A. -Hesselbrock, V. (1994) : Alcohol dependence and anxiety disorders: what is the relationship? Am.J.Psychiat. 151; 1723. (5) Füredi J.(szerk)(2001): A pszichiátria magyar kézikönyve. Medicina (6) Buda Béla (1992): Az alkohológia új távlatai, Budapest,. (7) Schuckit, M.A. (2005): Alcohol-Related Disorders. In Kaplan, H.I., Shaddock, B.J, (eds.) Comprehensive Textbook of Psychiatry VI, Williams and Wilkins, Baltimore, 1168. (8) Wand, G.S. et al. (1998): Family history of Alcoholism and Hypothalamic Opioidergic Activity. Arch. Gen.Psychiat. 55; 1114. (9) lásd (2) (10) Rommelspacher, H. et al. (1991): Pathobiochemie und Pharmacotherapie des Alcoholentzugssyndroms. Nervenarzt 62; 649. (11) Di Chiara G, Imperato, A.(1988): Drugs abused by humans preferentially increase synaptic dopamine concentrations in the mesolimbic system of freely moving rats. Proc Nat Acad Sci 85: 5274. (12) lásd (2) (13) Lovinger DM, White G, Weight FF.(1989): Etanol inhibits NMDA-activated ion current in hippocampal neurons. Science 243:1721. (14) Dildy-Mayfield JE, Harris RA. (1992): Comparison of ethanol sensitivity of rat brain kainate, DL?-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxalone-propionic acid and N-methyl-D- aspartate receptors expressed in xenopus oocytes. J Pharm Exp Ther. 262: 487-494. (15) lásd (11) (16) Koistinen M, Toummainen P, Kiianmaa K.(2001): Naltrexone suppresses ethanol intake in 6-hydroxydopamine-treated Rat. Alcohol Clin Exp Res 25: 1605. (17) LeMarquand D, Pihl RO, Benkelfat C (1994): Serotonin and alcohol intake, abuse, and dependence: Clinical evidence. Biological Psychiatry 36:326. (18) Heinz, A. et al. (2001): Serotonergic dysfunction, negative mood states and response to alcohol. Alcohol Clin. Exp.Res. 25; 487. (19) Heinz A et al. (2000): Serotonin transporter genotype interacts with in vivo protein expression and alcohol neurotoxicity. Biol Psychiatry 47:643. (20) lásd (7) (21) Porjesz, B., et al. (1998): Amplitude of visual P3 event-related potential as a phenotypic marker for a predisposition to alcoholism: preliminary results from the COGA Project. Collaborative Study on the genetics of alcoholism. Alcohol. Clin. Exp. Res.22; 1217. (22) Jellinek, E.M.(1952): Phasis in Alkoholism. Q.J. Stud. Alcohol, 13: 673. (23) Merikangas, K.R.(1990): The genetic epidemiology of alcoholism. Psychol.Med. 20:11. (24) Koopmans, J.R., Boomsma, D.I. (1996): Familial Resemblances in Alcohol Use: Genetic or Cultural transmission. J. Stud.Alc. 57: 19. (25) Prescott, C.A., Kendler, K.S.(1999): Genetic and environmental contributions to alcohol abuse and dependence in a population-based sample of male twins. Am. J.Psychiat. 156; (26) Long, J.C., et al. (1998): Evidence for genetic linkage to alcohol dependence on chromosomes 4 and 11 from an autosome-wide scan in an American Indian population. Am.J. Med.Genet. 81; 216. (27) Goate, A.M., Edenberg, J.E. (1998): The genetics of alcoholism. Current Opinion in Genetics and Development 8; 282. (28) Fodor, M., Hóser, I., Katona, E. (1994): Carbamazepinum CR monoterápia az alkohol-megvonási szindróma kezelésében. PH. 9: 561-565. (29) Yoshida, A. (1994): Genetic polymorphism of alcohol metabolising enzymes related to alcohol sensitivity and alcohol diseases. Alc.Alcohol 29; 693. (30) Schuckit, M.A. (1994): A clinical model of genetic influences in alcohol dependence. J. Stud. Alcohol. 55; 5. (31) Vandlik, E., Németh A. (2004): Az addikciók neurobiológiája -a legújabb kutatások tükrében. Psych.Hung. 19 (2); 76. (32) WHO Global Status Report on Alcohol 2004. World Health Organization Depertment of Mental Health and Substance Abuse, Geneve 2004

  http://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol/en/index.html

  (33) Környey, E., Kassai-Farkas, ‰.(2002).: Az alkoholbetegség és neuropszichiátriai szö-vődményei.Medicina, Budapest, 2002. (34) Helping Patients Who Drink Too Much A CLINICIAN”S GUIDE 2005 Edition

  U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES National Institutes of Health National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism

  (35) Berglund M., Thelander S., Johnsson E. (2003): Treating Alcohol and Drug Abuse An Evidence Based Review WILEY-VCH GmbH & Co. KGaA). (36) lásd (35) (37) Kurimay, T. (1994): Az alkoholbetegek és családjainak multigenerációs és multiaxiális jellemzői. Kand.ért. (38) Anticonvulsants for alcohol withdrawal (Review) Copyright ©2005 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd (39) Benzodiazepines for alcohol withdrawal (Review) Copyright ©2005 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd (40) Opioid antagonists for alcohol dependence (Review) Copyright ©2005 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd (41) Book, S.W., Myrick, H., 2005. Novel anticonvulsants in the treatment of alcoholism. Expert Opin. Investig. Drugs 14, 371o376. (42) Peters, D.H., Faulds, D., (1994):. Tiapride. A review of its pharmacology and therapeutic potential in the management of alcohol dependence syndrome. Drugs 47, 1010o 1032. (43) lásd (28) (44) Mair, R.G.- McEntee, W.J. (1986): Cognitive enhancement in Korsakoff,s psychosis by clonidine: a comparison with L-dopa and ephedrine. Psychopharmacology 88: 274. (45) Duncan D., Taylor D.(1996): Chlormethiazole or Chlordiazepoxide. in Alcohol detoxification. Psychiatric Bulletin 20: 599. (46) Williams D, McBride AJ. (1998): The drug treatment of alcohol withdrawal symptoms: Alcohol Alcohol 33:103.

  (47 ) lásd (7)

  (48) Kiefer, F, Mann, K.: (2005) New achievements and pharmacotherapeutic approaches in the treatment of alcohol dependence European Journal of Pharmacology 526;163o171 (49) Mann, K., Lehert, P., Morgan, M.Y., (2004). The efficacy of acamprosate in maintaining abstinence in alcohol-dependent individuals: results of a metaanalysis. Alcohol., Clin. Exp. Res. 28, 51o63. (50) Mann, K., (2004). Pharmacotherapy of alcohol dependence: a review of the clinical data. CNS Drugs 18, 485o504. (51) Whitworth, AB., Fischer, F., Lesch, O. et al.(1996): Comparison of acamprosate and placebo in long-term treatment of alcohol dependence. Lancet 25: 347, 1438-42, 29 refs n`455. (52) Funk, S. (2000): Korszerű terápiás lehetőségek krónikus alkoholbetegségben. Háziorvosi Továbbképző Szemle 5: 190. (53) Kranzler, H.R., Modesto-Lowe, V., Van Kirk, J.R., (2000). Naltrexone vs. nefazodone for treatment of alcohol dependence. A placebo-controlled trial. Neuropsychopharmacology 493o503. (54) Garbutt, J.C., Kranzler, H.R., O'Malley, S.S., Gastfriend, D.R., Pettinati, H.M., Silverman, B.L., Loewy, J.W., Ehrich, E.W., (2005). Efficacy and tolerability of long-acting injectable naltrexone for alcohol dependence: a randomized controlled trial. JAMA 293, 1617o1625. (55) Garbutt, J.C., West, S.L., Carey, T.S., Lohr, K.N., Crews, F.T., (1999). Pharmacological treatment of alcohol dependence: a review of the evidence. JAMA 281, 1318o1325. (56) Chick. J., Gough, K., Falkowski, W., et al. (1997) : The efficacy of disulfiram: a review of outcome studies. Addiction 92:381-95. (57) Vesell, E.S, Passananti, G.T, Lee, C.H.(1992): Impairment of drug metabolism by disulfiram in man. Acta Psych. Scand. 86: 369. 7-13. (58) Brewer, C. (1984): How effective is the standard dose of disufiram? A review of the alcohol-disulfiram reaction in practice. B. J. Psych. 144, 200. (59) Sass, H., Soyka, M., Mann, K., Zieglgänsberger, W., (1996). Relapse prevention by acamprosate: results from a placebo controlled study in alcohol dependence. Arch. Gen. Psychiatry 53, 673o680. (60) lásd (58) (61) Holbrook et al. (1999): Diagnosis and management of acute alcohol withdrawal [CMAJ

  160:649.

  (62) Bird, RD., Makela, EH.(1994): Alcohol withdrawal: what is the benzodiazepine of choice? Ann Pharmacother. 28:67. (63) Peppers, MP. (1996): Benzodiazepines for alcohol withdrawal in the elderly and in patients with ... Pharmacotherapy 16: 49. (64) Bruno F. (1989): Buspirone in the treatment of alcoholic patients.Psychopathology. 22 Suppl 1:49-59. University of Rome, Citta Universitaria, Italy. (65) Malcolm, R., Anton, R.F., Randall, C.L., Johnston, A., Brady, K., Thevos, A., (1992). A placebo-controlled trial of buspirone in anxious inpatient alcoholics. Alcohol., Clin. Exp. Res. 16, 1007o1013. (66) Malec, T.S., Malec, E.A., Dongier, M., (1996a). Efficacy of buspirone in alcohol dependence: a review. Alcohol., Clin. Exp. Res. 20, 853o858. (67) Naranjo, C.A., Bremner, K.E., Lanctot, K.A., (1995). Effects of citalopram and a brief psychosocial intervention on alcohol intake, dependence and problems. Addiction 90, 87o99. (68) Tiihonen, J., Ryynanen, O.P., Kauhanen, J., Hakola, H.P., Salaspuro, M., (1996). Citalopram in the treatment of alcoholism: a double-blind placebocontrolled study. Pharmacopsychiatry 29, 27o29. (69) Naranjo, C.A., Kadlec, K.E., Sanhueza, P., Woodley-Remus, D., Sellers, EM. (1990): Fluoxetine differentially alters alcohol intake and other consummatory behaviors in problem drinkers. Clin Pharmacol Ther 1990. 47(4):490-8. (70) Cornelius, J.R., Salloum, I.M., Ehler, J.G., Jarrett, P.J., Cornelius, M.D., Perel, J.M., Thase, M.E., Black, A., (1997). Fluoxetine in depressed alcoholics. A double-blind, placebo-controlled trial. Arch. Gen. Psychiatry 54, 700o705. (71) Kranzler, H.R., Burleson, J.A., Korner, P., Del Boca, F.K., Bohn, M.J., Brown, J., Liebowitz, N., (1995). Placebo-controlled trial of fluoxetine as an adjunct to relapse prevention in alcoholics. Am. J. Psychiatry 152, 391o397. (72) Pettinati, H.M., Volpicelli, J.R., Luck, G., Kranzler, H.R., Rukstalis, M.R., Cnaan, A., (2001). Double-blind clinical trial of sertraline treatment for alcohol dependence. J. Clin. Psychopharmacol. 21, 143o153. (73) Gerevich J.(2000): A szenvedélybetegek rehabilitációja o elméleti modelljei In: Huszár o Kullmann o Tringer: A rehabilitáció gyakorlata 174-180 o. (Medicina Budapest,) (74) Gerevich J.(2000): Kémiai addikciók jellegzetességei. In: Addikciók (szerk.: Németh A., Gerevich J.). Budapest: Medicina; 19-30. (75) Tringer L.(1999): A pszichiátria tankönyve 510-516.o.. Semmelweis Kiadó, Budapest, (76) Kosza I.(1996): A pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatának kézikönyve, Akadémia (77) Kosza I.(2000): Szocioterápiás módszerek. In: Huszár o Kullmann o Tringer: A rehabili-táció gyakorlata 575-585 o. (Medicina Budapest) (78) Pető Zoltán(2002): Vázlatok a pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatából, Szeged, (79) Tittmann J.(1993): Az esztergomi rehabilitációs rendszer Rehabilitáció 1993 III/2 78-80 o. (80) Krumsiek, J. - et al. (1985): Tabak-Alkohol-Amblyopia. Fortschr. Neurol. Psychiat. 53;

  88.

  (81) Dreyfuss, P.M. (1976): Amblyopia and other neurological disorders associated with chronic alcoholism. In: Vinken P.J. o Bruyn, G.W. (eds.): Handbook of Clinical Neurology. Elsevier North-Holland Inc.Amsterdam, 331 Vol.28. Part II. (82) Victor, M., Adams R.C. (1985): The alcoholic dementias. In: J.A. M. Frederiks (ed.): Handbook of Clinical Neurology. Vol.2 (46): Neurobehavioral Disorders. Elsevier, Amster-dam, 33. (83) Adams, R.D. - Victor, M.(1989): Diseases of the nervous system due to nutritional deficiency. In: Adams, R.D., Victor, M. (eds.): Principles of Neurology (4th ed.) McGraw-Hill (USA), 1989, 760. (84) Norenberg, M.D., et al.(1982): Association between rise in serum sodium and central pontine myelinolysis. Ann. Neurol. 11; 128. (85) Knaap, M.S., Volk, J. (1995): Central pontin and extrapontin myelinolysis. Marchiafava-Bignami Syndrome. In: Knaap, M. S. and Volk, J. (eds.): Magnetic Resonance of Myelin, Myelinisation and Myelin Disorders. Springer, berlin, Heidelberg, New York, 362, 368. (86) Victor, M. (1991): Toxic and nutritional Myopathies. In: Andrew, G., Engel, M.D. (eds.):Myology. McGraw-Hill Book Company, New York, 1807. (87) Perkoff, G.T..(1971): Alcoholic ,yopathy. Ann. Rev.Med. 22; 125. (88) Gáti, ‰.- et al.( 1986): Az alkoholos hallucinózisok kórlefolyása és genetikai vonatkozásai. Ideggyógy.Szle 39; 566. (89) Schuckit, M.A. (1996). Alcohol, anxiety and depressiv disorders. Alcohol Health and Research World. 20 2; 81. (90) Feuerlein, W. (1984): Alkoholismus-Missbrauch und Abhaengigkeit. Thieme, Stuttgart-New York. (91) Soyka, M. (1990): Psychopathological characteristics in alcohol hallucinosis and paranoid schizophrenia. Acta Psychiat. Scand. 81; 255. (92) Bőning, J. o Holzbach, E. (1987): Klinik und Pathophysiologie des Alkoholismus. In Psychiatrie der Gegenwart 3. Springer, Berlin, Heidelberg 143. (93) Edwards, G. (1990): Withdrawal symptoms and alcohol dependence. Br J of Addiction

  85: 1251-1254.

  (94) lásd (10) (95) Hall, W., Zador, D. (1997): The alcohol withdrawal syndrome. Lancet 349; 1897. (96) Vandlik, E., Németh A. (2004): Az addikciók neurobiológiája -a legújabb kutatások tükrében. Psych.Hung. 19 (2); 76. (97) Ballenger, J. et al. (1978): Kindling as a model for alcohol withdrawal syndrome. Br J Psychiat. 1978: 133: 1.. (98) Bánki, M. Cs. (1984): Az alkoholizmus biológiai kutatásának eredményei. Alkohológiai Kiskönyvtár, Medicina, Bp. (99) Bates, ME., Bowden, SC., Barry, D. (2002): Neurocognitive impairment associated with alcohol use disorder: implications for the treatment. Exp.Clin. Psychopharmacol. 10: 193.

  (100) Calingasan, N.Y., Chun, W.J., Park, L.C. et al. (1999): Oxidative stress is associated with region-specific cell death during thiamin deficiency. J. Neuropathology and Experimental Neurology 58 (9): 946.

  (101) Dao-Castellana, M.H., Samson, M.H., Legault, Y. et al. (1998): Frontal dysfunction in neurologically normal chronic alcoholic subjects: metabolic and neuropsychological findings. Psychological Medicine 28 (5): 1039.

  (102) Fox, A.M., Coltheart, M., Solowij, P.T. et al. (2000): Dissociable cognitive impairments in problem drinkers. Alcohol Alcoholism 35: 52.

  (103) Knop, J., Goodwin, D.W., Jensen, P. et al.(1993): A 30-year follow-up study of the sons of alcoholic men. Acta Psych.Scand. 87 (Suppl.370):48.

  (104) Mann, K., Gunther, A., Stetter, F., Ackermann, K.(1999): Rapid recovery from cognitiv deficit in abstinent alcoholics: a controlled test-retest study. Alcohol Alcoholism 34: 567.

  (105) Martin, P.R., Singleton, Ch.K., Hiller-Sturmhöfel, S. (2003): The role of thiamine deficiency in alcoholic brain disease. Alcohol Research Health 27:134.

  (106) Victor, M., Adams, R.C. (1985): The alcoholic dementias. In: J.A. M. Frederiks (ed.): Handbook of Clinical Neurology. Vol.2 (46): Neurobehavioral Disorders. Elsevier, Amster-dam, 33.

  (107) Mair, R.G.- McEntee, W.J. (1986): Cognitive enhancement in Korsakoff,s psychosis by clonidine: a comparison with L-dopa and ephedrine. Psychopharmacology 88: 274.

  (108) Caine, D., Halliday, G.M., o Kril, J.J. - Harper, C.G. (1997): Operational criteria for the classification of chronic alcoholics: identification of Wernicke,s encephalopathy. J. Neurol. Neurosurg.Psych. 62: 51.

  (109) Cullen, K.M. o Halliday, G.M. o Caine, D. - Kril, J.J. (1997): The nucleus basalis (Ch4) in the alcoholic Wernicke-Korsakoff syndrome: reduced cell number in both amnestic and non amnestic patients. J. Neurol. Neurosurg. Psych. 63: 315.

  (110) Fellgiebel, A. o Siessmeier, Th. o Winterer, G. et al. (2004): Increased cerebellar PET glucose metabolism corresponds to ataxia in Wernicke-Korsakoff syndrome. Alcohol Alcoholism 39: 150.

  (111) Martin, P.R. o Adinoff, B. o Lane, E. et al. (1995): Fluvoxamine treatment of alcoholic amnestic disorder. Eur.Neuropsychopharmacology 5:27.

  (112) Thiamine forWernicke-Korsakoff Syndrome in people at risk from alcohol abuse (Review) Copyright ©2005 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd (113) Hawn, L.J. o Guldan, G.J. o Chillag, S. o Klein, L.(2003): A case of pellagra and a South Carolina history of the disorder. J. C. Med-Assoc. 99: 249.

  (114) Hegyi, J. oSchwartz, R.A. o Hegyi, V. (2004): Pellagra: dermatitis, dementia and diarrhea. Int. J. Dermatol. 43:1.

  (115) Pitsavas,S. o Andreou, C. o Bascalla, F. et al. (2004): Pellagra encephalopathy following B-complex vitamin treatment without niacin. Int.J.Psych.med. 34:91

  (116) Gambini, A. o Falini, A. o Moiola, L. et al.(2003): Marchiafava-Bignami disease: longitudinal MR imaging and MR spectroscopy study. AJNR 24:249.

  (117) Kawarabuki, K. o Sakakibara, T. o Hirai M. et al. (2003): Marchiafava-Bignami disease: magnetic resonance imaging in corpus callosum and subcortical white matter. Eur.J.Radiol.48:175.

  (118) Kinoshita, Y. o Yasukouchi, H. o Tsuru, E. et al. (2004): Rapid improvement of callosal edema by thiamin administration of Marchiafava-Bignami disease: a case report. No to Shinkei 56: 425.

  (119) Heinrich, A. oRunge, U. o Khaw, A.V. (2004): Clinicoradiologic subtypes of Marchiafava-Bignami disease. J. Neurol. 251 (9):1050.

  (120) Watanabe, A. (1998): Cerebral changes is hepatic encephalopathy. J.Gastroent.Hepat.

  13: 752

  (121) Pearson T.A.(1996): Alcohol and Heart Disease. Circulation; 94:3023-25.

  (122) Klatsky, A.L., Armstrong, M.A., Friedman, G.D.(1990): Risk of Cardiovascular Mortality in Alcohol Drinkers, Ex-Drinkers and Nondrinkers. Am J Cardiol;66:1237-42.

  (123) lásd (121)

  (124) Moore, R. D., Pearson,T. A.(1986): Moderate Alcohol Consumption and Coronary Artery Disease. A Review. Medicine;65:242-67.

  (125) lásd (121)

  (126) lásd (123).

  (127) lásd (120)

  (128) lásd (120)

  (129) lásd (121)

  (130) Doll, R., Peto,R., Hall, E., Wheatley, K., Gray, R.(1994): Mortality in relation to consumption of alcohol: 13 years‘ observations on male British doctors. BMJ;309:911-18.

  (131) lásd (120)

  (132) lásd (129)

  (133) lásd (121)

  (134) Regan, T.J., Haider, B.(1981): Ethanol Abuse and Heart Disease. Circulation;64: (suppl.III.)

  (135) Williams,H.E.(1984): Alcoholic hypoglycemia and ketoacidosis. Med. Clin North. Am; 68:33-38.

  (136) lásd (133)

  (137) lásd (120)

  (138) lásd (133)

  (139) lásd (133)

  (140) lásd (133)

  (141) lásd (123)

  (142) lásd (120)

  (143) lásd (133)

  (144) lásd (129)

  (145) lásd (129)

  (146) lásd (123)

  (147) lásd (129)

  (148) lásd (133)

  (149) lásd (129)

  (150) lásd (120)

  (151) lásd (121)

  (152) lásd (120)

  (153) lásd (121)

  (154) lásd (120) (155) lásd (120)

  (156) Palmer, A.J.; Neeser, K.; Weiss,C.; Brandt,A.; Comte, S.; Fox,M.(2000): The long- term cost o effectiveness of improving alcohol abstinence with adjuvant acamprosate. Alcohol and Alcoholism Vol.35, No 5. pp. 478-492,

  (157) Pittler, M.H.; White, A.R.; Stevinson,C.; Ernst,E.(2003): Effectiveness of artichoke extract in preventing alcohol-induced hangovers: a randomized controlled trial. Canadian Medical Association Journal (CMAJ) dec. 9,169 (12)

  (158) Hassan,H.; Joh; J.H.; Bacon, B.R.; Bastini,B.(2004): Evaluation of Serum Anion Gap in Patients with Liver Cirrhosis of Diverse Etiologies. The Mount Sinai Journal of Medicine Vol 71 No. September

  (159) Liberopoulos,E.; Miltiadous,G.; Elisaf,M.(2002): Hypouricaemia as a marker of a generalized proximal tubular damage in alcoholic patients Alcohol and Alcoholism Vol.37, No 5, pp. 472-474,

  (160) Umhau, J.c.; Petrulis,S.G.; Diaz,R.; Riggs,P.A.; Biddison,J.R.; George, D.T.(2002): Long-term abstinent alcoholics have a blunted blood glucose response to 2-deoxy-d-glucose. Alcohol and Alcoholism Vol.37, No 6, pp. 586-590,

  (161) Demir,B.; Ucar,G.; Uluq,B.; Ulusoy,S.; Sevinc,I.; Batur,S.(2002): Platelet monoamine oxidase activity in alcoholism subtypes: relationship to personality traits and executive functions. Alcohol and Alcoholism Vol.37, No 6, pp. 597-602,

  (162) Koller,G.; Bondy,B.; Preuss,U.W.; Bottlender,M.; Soyka,.M.(2003): No association between a polymorphism in the MAO-A gene with antisocial personality trains in alcoholics. Alcohol and Alcoholism Vol.38, No 1, pp. 31-34,

  (163) lásd (4)

  (164 ) lásd (7)

  A szakmai protokoll érvényessége: 2008. december 31.

  VII. Melléklet

  I.sz. melléklet

  BNO-10

  Alkohol okozta mentális és viselkedészavar

  F10.0 Akut intoxikáció Pszichoaktív szer adását követően kialakuló tudat- és percepciózavar, kognitív, affektív vagy viselkedési zavar, illetve más pszichofiziológiai funkció és válasz zavara. A zavar közvetlenül kapcsolatba hozható a kapott szer akut farmakológiai hatásával, és idővel oldódik, teljes tünetmentességgel, kivéve, ha szövetkárosodás vagy más szövődmény nem lépett fel. A szövődmény lehet trauma, aspiráció, delírium, coma, görcsök és más egészésügyi szövődmény. A komplikáció függ a kapott szer farmakológiai osztályától és adagolásának módjától.

  F10.03 o delíriummal Pszichoaktív szer intoxikációs delírium

  A. Tudatzavar (azaz: a környezet felismerésének csökkenése) a figyelem terelésének, megtartásá-nak vagy fókuszálásának csökkent képességével.

  B. A kogníció változása (mint memóriadeficit, dezorientáció, beszédzavar) vagy perceptív zavar kialakulása, amelyek nem magyarázhatók jobban előzőleg meglévő, fennálló vagy kifejlődődemenciával.

  C. A zavar rövid idő alatt fejlődik ki (rendszerint óráktól napokig) és fluktuáló mértékben fennáll a nap folyamán.

  D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van az alábbiak valamelyikére:

  (1) az A és B alatti tünetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt fejlődtek ki (2) a medikáció etiológiailag kapcsolódik a zavarhoz*

  Figyelem! Ezt a diagnózist csak akkor adjuk a pszichoaktív szer intoxikáció diagnózis helyett, ha a kognitív tünetek meghaladják azokat, amelyek rendszeresen társulnak az intoxikációs szindrómával, és amikor ezen tünetek elég súlyosak ahhoz, hogy önálló klinikai figyelmet érdemelnek.

  Idetartozik: akut alkoholmérgezés (részegség); ‡bad trips“ (kábítószerek esetében); patológiás intoxikáció; transz- és kontrollzavarok pszichoaktív szer intoxikációja esetén

  F10.1 Káros használat (abusus)

  A pszichoaktív szer használatának olyan módja, mely egészségkárosodást okoz. A károsodás lehet fizikai (mint pl. hepatitis a pszichoaktív szerek injekciós önadagolásától) vagy mentális (mint pl. a nagy mennyiségű alkohol fogyasztását követő depressziós időszakok). Pszichoaktív szer abusus

  F10.2 Dependencia (szindróma)

  Viselkedési, kognitív és fiziológiai jelenségek meghatározott együttese, amely ismételt használatot követően alakulhat ki. A következők jellemzik: erős vágy a gyógyszer bevételére, a használat kontrollálási nehézsége, a káros következmények ellenére a szedés folytatása, a drog szedésének előnyben részesítése más aktivitásokkal szemben, és hiányérzet, megnövekedett tolerancia, valamint néha fizikai megvonási tünetek. A dependencia kialakulhat egy meghatározott szerre (mint pl. dohány, alkohol, diazepam stb.) vagy a szerek egy csoportjára (opiátok) vagy farmakológiailag különböző gyógyszerek széles fajtáira. Idetartozik: alkoholizmus, dipsomania, drog-függőség

  F10.2 Megvonási szindróma

  A szer állandó használatát követően relatív vagy teljes megvonás után kialakuló különböző, változatos csoportjai a tüneteknek. Kezdete és lefolyása időben behatárolt, és a pszichoaktív szer típusától, valamint az abbahagyás vagy a jelentős mérséklés előtti, legutoljára használt dózis nagyságától függ. A megvonás szövődménye lehet az alkalmi convulsio.

  F10.4 Megvonási szindróma delíriummal

  Az az állapot, amikor a megvonási szindróma szövődik delíriummal, az F05.- pontban leírt kritériumok szerint. Convulsiók szintén előfodulhatnak.

  Pszichoaktív szer megvonásos delírium

  A. Tudatzavar (azaz: a környezet felismerésének csökkenése) a figyelem terelésének, megtartásának vagy fókuszálásának csökkent képességével.

  B. A kogníció változása (mint memóriadeficit, dezorientáció, beszédzavar) vagy perceptív zavar ki-alakulása, amelyek nem magyarázhatók jobban előzőleg meglévő, fennálló vagy kifejlődődemenciával.

  C. A zavar rövid idő alatt fejlődik ki (rendszerint óráktól napokig) és fluktuáló mértékben fennáll a nap folyamán.

  D. D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy az A és B alatti tünetek egy megvonásos szindróma keretében vagy röviddel azután fejlődtek.

  Figyelem! Ezt a diagnózist a pszichoaktív szer megvonás diagnózis helyett csak akkor adjuk, ha a kog-nitív tünetek meghaladják azokat, amelyek rendszeresen társulnak a megvonásos szindrómával, és elég súlyosak ahhoz, hogy önálló klinikai figyelmet érdemelnek.

  Idetartozik: Delírium tremens (alkohol-indukálta) Kivéve: ha organikus okok is számításba jönnek a delírium kialakulásában, akkor az F05.8 pontnál kell be-sorolni.

  F10.5 Pszichotikus zavar

  Pszichotikus tünetek egy csoportja észlelhető pszichoaktív szer használata alatt vagy azt követően, és a tüne-tek nem magyarázhatók akut intoxikációval vagy megvonással. Jellemzik a hallucinációk (tipikusan akusz-tikusak, de gyakran több mint egy sensoros modalitás), percepció zavarai, téveszmék (gyakran paranoid vagy üldöztetéses tartalmakkal), pszichomotorium zavara (nyugtalanság vagy stupor), és abnormális affek-tusok, az intenzív félelemtől az eksztázisig. A sensorium tiszta, de enyhe tudatzavar, nem súlyos zavartság lehetséges.

  .50 szkizofréniformis, de ez inkább egyébb pszichoaktiv szereknél. .51 elsősorban téveszmékkel (paranoid tünetekkel) .52 elsősorban hallucinációkkal .53 elsősorban polimorf

  Pszichoaktív szer okozta pszichotikus zavar

  A. Hallucinációk vagy téveszmék vannak előtérben. Megjegyzés: Nem tekintendő hallucinációnak az a jelenség, amelyről a személy belátja, hogy a szer idézte elő.

  B. Az anamnézis, a fizikális vizsgálat vagy a laboratóriumi leletek alapján adat van (1) vagy (2) meglétére:

  (1) Az A-kritérium tünetei a szer által okozott mérgezés vagy megvonás alatt, illetve azt követő egy hónapon belül fejlődtek ki (2) A gyógyszer használata etiológiailag összefügg a zavarralC. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer által okozott pszichotikus zavarral. Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta pszichotikus zavar meglétére (pl. az anamnézisben szere-pelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódók). D. Nem kizárólag delírium folyamán észlelhető. Megjegyzés: ezt a diagnózis csak akkor szabad a pszichoaktív szer mérgezés vagy pszichoaktív szer megvonás helyett használni, ha a tünetek túllépnek a mérgezési vagy megvonási szindrómáknál meg-szokottakon, és elég súlyosak ahhoz, hogy külön klinikai figyelmet indokoljanak.

  .54 elsősorban depressziós tünetekkel .55 elsősorban maniform tünetekkel .56 kevert tünetekkel

  Pszichoaktív szer okozta hangulatzavar

  A. Feltűnőés tartós hangulatzavar uralja a klinikai képet, és jellemző a következők egyike:

  (1) nyomott hangulat vagy jelentősen csökkent érdeklődés és öröm minden vagy majdnem minden te-vékenységben (2) emelkedett, expanzív vagy irritált hangulat B. Az anamnézis, a fizikális vizsgálatok vagy a laboratóriumi leletek alapján vagy (1) vagy (2) áll fenn: (1) Az A-kritérium tünetei a szer által okozott mérgezés vagy megvonás alatt, ill. azt követően 1 hóna-pon belül fejlődtek ki (2) a gyógyszer használata etiológiailag összefügg a zavarral C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer eredetű hangulatzavarral. (Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut meg-vonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta hangulatzavar meglétére (pl. az anamnézisben szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok). D. Nem kizárólag delírium lefolyása során észlelhető. E. A tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működé-sek romlását okozzák.

  Idetartozik: alkoholos hallucinózis, alkoholos féltékenység, alkoholos paranoia, alkoholos pszichózis

  k.m.n. Kivéve: alkohol vagy más pszichoaktív szer indukáltak reziduális vagy késői kezdetű pszichózis (F10-19, a közös negyedik jegy a 7-es).

  F10.6 Amnesztikus szindróma

  A megőrző emlékezés (rövid és hosszú távú memória) krónikus és kifejezett károsodása jellemzi ezt aszindrómát. Az azonnali felidézés (a megjegyző emlékezés) megkímélt és a közeli emlékek nagyobb mértékben károsodtak, mint a távolia. Az időérzék és a dolgok sorrendiségének a zavara szembetűnő, éppúgy, mint az új dolgok megtanulási nehézsége. Confabulatio kifejezett lehet, de nem mindig észlelhető. Más kognitív funkciók relatíve jól megkímél-tek, és az amnéziás deficit összehasonlíthatatlanul nagyobb a többi zavarhoz képest.

  Pszichoaktív szer okozta tartós amnesztikus zavar

  A. Memóriakárosodás kifejlődése, ami új információk megtanulási képességének romlásában vagy a korábban megtanult anyag előhívásának képtelenségében nyilvánul meg.

  B. A memóriazavar jelentős károsodást okoz a szociális és foglalkozási működésben és a korábbi színvonalhoz képest jelentős hanyatlásban nyilvánul meg.

  C. A memóriazavar nem kizárólag delírium vagy demencia folyamán fordul elő, és a pszichoaktív szer intoxikáció vagy megvonás szokásos tartamán túl is fennmarad.

  D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy a zavar etiológiaila kapcsolatos pszichoaktív szer használatának (pl. drog abúzus, gyógyszerelés) tartós hatásaival.

  Idetartozik: alkohol és drog okozta amnéziás szindróma; alkohol/más pszichoaktív szer által indukált vagy nem-meghatározott Korszakov-pszichózis vagy szindróma. Kivéve: ne-alkohol indukálta Korszakov-pszichózis vagy szindróma (F04)

  F10.7 Reziduális és késői (kezdetű) pszichotikus zavar

  Az alkohol vagy pszichoaktív szer indukálta változás a kognitív funkciókban, affektusokban, személyi-ségben és viselkedésben sokkal tovább tart, mint ahogy az ésszerűen pszichoaktív szer hatás esetén vár-ható volna. Kezdete a pszichoaktív szer fogyasztásával esik egybe. Azokban az esetekben, ahol a fenti állapot kezdete későbbi, mint a pszchoaktív szerek használata, csak akkor kódolható itt, ha határozottan bizonyítható, hogy a pszichoaktív szer használata okozta reziduális állapotról van szó. A flashbacket el lehet különíteni a pszichotikus állapottól, annak átmeneti, időnként nagyon rövid idejű lefolyása alap-ján, és a korábbi alkoholos vagy más pszichoaktív szerrel kapcsolatos élmények megduplázódása sze-rint.

  .70 Hallucinációt követő percepciós zavar (flashback)

  .71 Személyiség- vagy viselkedészavar .72 Reziduális hangulat- (affektív) zavar .73 Demencia

  Pszichoaktív szer okozta tartós demencia

  A. Többszörös kognitív deficit kifejlődése, amit jellemez az alábbi kettő:

  (1) memóriakárosodás (új dolgok megtanulásának és korábban megtanult információk visszahívásának csökkent képessége) (2) egy (vagy több) az alábbi kognitív zavarok közül: (a) afázia (beszédzavar) (b) apraxia (az intakt motoros funkciók ellenére a motoros tevékenységek kivitelének károsodása) (c) agnosia (az intakt szenzoros funkciók ellenére tárgyak felismerésének vagy azonosításának hiánya) (d) zavar a végre-hajtó funkciókban (tervezés, szervezés, következtetés, absztrakt műveletek) B. Az A1 és A2-ben jelzett kognitív deficitek mindegyike a szociális vagy foglalkoztatási működésben jelentős károsodást okoz és az adaptív működés korábbi szintjének jelentős hanyatlásában nyilvánul meg. C. A deficit nem kizárólag delírium folyamán fordul elő, és a pszichoaktív szer intoxikáció vagy meg-vonás szokásos tartalma után is fennmarad. D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy a zavar pszichoaktív szer használat tartós hatásával etiológiai kapcsolatban van.

  Idetartozik: alkoholos demencia k.m.n., alkohjokzmushoz társuló agyi szindróma, perzisztáló kognitív funkció-zavar demens és más enyhe formái, hallucinációt követőperecepciózavar, flashback, késői kezdetű pszichoaktív szer indukálta pszichotikus zavar, hallucinációt követő percepciózavar, reziduális affektív zavar, személyiség- és viselkedészavar. Kivéve: alkohol/pszichoaktív szer indukáltak Korszakov-szindróma (F10-F19, a közös negyedik számjegy a 6-os), alkohol/pszichoaktív szer indukálta pszichotikus állapot (F10-F19, a közös negyedik jegy az 5-ös).

  F10.8 Egyéb mentális és viselkedészavarok

  Pszichoaktív szer okozta szorongászavar

  A. Feltűnő szorongás, pánikrohamok, kényszerek uralják a klinikai képet.

  B. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van (1) vagy (2) teljesülésére:

  (1) az A-kritériumban leírt tünetek pszichoaktív szer intoxikáció vagy megvonás alatt, vagy azt követő-en egy hónapon belül alakultak ki. (2) a zavarral etiológiai kapcsolatban álló medikáció mutatható ki C. A zavar nem magyarázható jobban más, nem pszichoaktív szer okozta szorongásos zavarral.

  Pszichoaktív szer okozta szexuális diszfunkció

  A. Klinikailag jelentős szexuális funkciózavar, amely észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehézségeket eredményez.

  B. B. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy a szexuális funkciózavar valamilyen pszichoaktív szer használat következménye, vagy (1) vagy (2) szerint:

  (1) az A-kritériumban leírt tünetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt, vagy azt követően egy hónapon belül alakultak ki (2) a zavarral etiolgóiai kapcsolatban álló gyógyszerelés mutatható ki. C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer okozta szexuális diszfunkcióval. (Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnés után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta szexuális zavar meglétére (pl. az anamné-zisben szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok).

  Pszichoaktív szer okozta alvási zavar

  A. Az alvás során feltűnő zavar elég súlyos ahhoz, hogy önálló klinikai figyelmet indokoljon.

  B. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor-leletek alapján adat van vagy (1), vagy (2) meglétére:

  (1) az A-kritériumban leírt tünetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt, vagy azt követően egy hónapon belül alakultak ki (2) a zavarral etiológiai kapcsolatban álló gyógyszerelés mutatható ki C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer okozta alvási zavarral. (Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, vagy az adott szer fejtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta alvászavar meglétére (pl. az anamnézisben szere-pelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok). D. A zavar nem kizárólag delírium folyamán fordul elő. E. Az alvási zavar klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy más fontos funk-ciók romlását okozza.

  F10.9 K.m.n. mentális vagy viselkedészavarok

  II.sz. melléklet

  DSM IV.

  Alkohollal kapcsolatos zavarokAlkoholhasználat zavarai

  303.90 Alkohol dependencia

  A szer használatának maladaptív módja, amely klinikailag jelentős károsodáshoz vagy zavarhoz vezet, legalább 3 az alábbiakból, bármikor ugyanabban a 12 hónapos időszakban:

  (1) tolerancia, amelyet az alábbiak valamelyike jellemez: (a) a szer jelentősen fokozott mennyiségeinek az igénye, intoxikáció vagy a kívánt effektus elérése ér-dekében (b) a szer azonos adagjának folyamatos használata esetén jelentősen csökken a hatás (2) megvonás, amit az alábbiak egyike jellemez: (a) a szerrel kapcsolatban jellegzetes megvonásos szindróma (megfelel a megvonás A-és B kritériuma-inak a megfelelő szereknél) (b) ugyanolyan (vagy közel hasonló) szer bevétele a megvonásos tünetek csökkentésére vagy elkerülésére (3) a szert gyakran nagyobb adagokban vagy hosszabb időszakig szedik, mint eredetileg szándékozták. (4) állandó kívánság vagy sikertelen kísérletek a szerhasználat abbahagyására vagy kontrollálására (5) jelentős idő és aktivitás irányul a szer megszerzésére (pl.: több orvos látogatása vagy hosszú utazás megtéte-le), a szer használatára (pl. lánc-dohányzás) vagy a hatásaitól való megszabadulásra (6) fontos szociális, foglalkozási vagy rekreációs tevékenységek feladása vagy csökkentése a szerhasználat miatt (7) a szerhasználat folyatása olyan állandó vagy visszatérő fizikai vagy pszichológiai problémák megléte ellené-re, amiről tudja, hogy valószínűleg a szerhasználat okozza vagy súlyosbítja (pl. kokain használata a kokain okoz-ta depresszió felismerése ellenére, vagy folyamatos ivás annak ellenére, hogy az alkoholfogyasztás a gyomorfe-kélyt rosszabbítja).

  Jelölendő, ha:

  Fiziológiai tünetekkel: tolerancia és megvonás bizonyítható (azaz a fentiekből az (1) vagy a (2) pont áll fenn) Fiziológiai tünetek nélkül: nincs adat toleranciára vagy megvonásra (azaz sem az (1), sem a (2) pont nincs jelen)

  Folyamatjellemzők

  Hat folyamatjellemző használható a pszichoaktív szer dependenciában. Ha a pszichoaktív szer dependencia vagy abúzus ismérveiből egyetlenegy sincs már jelen legalább 1 hónapja, a remisszióra négy jellemző alkalmazható. Ezek használata a depencencia megszűnése óta eltelt időtartamon alapul (korai vs. tartós remisszió), és hogy vajon a dependencia vagy abúzus egy vagy több ismérve tartósan fennáll oe (részleges vs. Teljes remisszió). Mivel a dependenciát követően az első12 hónap jelenti a relapszusra a különösen magas rizikót, ezt a periódust korai remisszióra tartjuk fenn. A korai remisszió 12 hónapja után a páciens belép a hosszan tartó remisszióba. Mind a korai, mind a hosszan tartó remisszió helyébe a teljes remisszió lép, amennyiben dependenciára vagy abúzusra utaló egyetlen kritérium sem található a remissziós időszak alatt. Részleges remisszió jelzése adható, ha legalább egy ilyen kritérium átmenetileg vagy folyamatosan a remisszió időszaka altt fennáll. A hosszan tartó teljes remisszió elkülönítése a mentességtől (nincs jelen pszichoaktív szer használat zavar) a zavar legutolsó időszaka óta eltelt idő figyelembevételét igényli, a zavar teljes tartmát és további folyamatos értékelés szüksé-gességét. Ha egy remissziós vagy tünetmentes időszak után az egyén ismét dependenssé válik, a korai remisszió jelzése azt igényli, hogy ismét legalább 1 hónapig ne legyenek dependencia vagy abúzus kritériumai. Két további jelzőhasználata is ajánlott: agonista terápiás és kontrollált környezetben. Az egyénnek akkor lehet korai remissziójelzést adni, ha az agonista terápia megszűnését vagy a kontrollált környezetből való elbocsátsát köve-tően 1 hónapos időszak van, amelyben a dependencia vagy abúzus kritériumai nem találhatók meg. A következő remisszió jellemzők csak akkor használhatók, ha dependencia vagy abúzus kritériumai nincsenek legalább 1 hónapig. Nem használhatók, ha az egyén agonista terápiában vagy kontrollált környezetben van.

  Korai teljes remisszió. Használható, ha adependencia vagy abúzus kritériumai legalább 1, maximum 12 hónapig nincsenek.

  Korai részleges remisszió. Használható, ha egy vagy több kritérium dependenciára vagy abúzusra megtalálható (de a dependencia valamennyi kritériuma nem áll fenn), legalább 1, maximum 12 hónapig.

  Hosszan tartó teljes remisszió. Használható, ha a dependencia vagy abúzus egyetlen kritériuma sincs 10 hónap-pal vagy még későbbel.

  Hosszan tartó részleges remisszió. Használható, ha a dependencia teljes kritériumrendszere nincsen meg leg-alább 12 hónappal a zavar után vagy még később, azonban egy vagy több kritérium dependenciára vagy abúzusra megtalálható.

  Az alábbi jellemzőket akkor használjuk, ha az egyén agonista terápiában vagy kontrollált környezetben van:

  Agonista terápia. Használható, ha az egyénnél dependencia vagy abúzus kritériumai nincsenek, de előírt agonista gyógyszerelésen van, legalább a legutolsó hónapban (kivéve az agonista szerrel kapcsolatos toleranciát vagy megvonás kialalkulását). Ez a kategória azokra alkalmazható, akiket függőség miatt részben részleges agonistával vagy egy agonista/antagonista szerrel kezelnek.

  Kontrollált környezet. Használható, ha az egyén olyan környeztben van, amely az alkoholhoz és a kont-rollált szerekhez való hozzáférést megakasdályozza, és legalább a legutolsó 1 hónapban dependencia vagy abúzus kritériumai nem találhatók. Az ilyen környezetre példák: szigrúan ellenőrzött és drogmentes börtönök, terápiás közösségek vagy zárt kórházi egységek.

  305.00 Alkohol abúzus

  A. A szer használatának maladaptív módja, amely klinikailag jelentős károsodáshoz vagy zavarhoz vezet, legalább egy vagy több az alábbiakból 12 hónapos időszak alatt:

  (1) Visszatérő szerhasználat, amely a nagyobb munkahelyi, iskolai vagy otthoni szerepelvárásokban hibát eredményez (pl.: munkahelyi ismételt hiányzások, gyenge teljesítmény, iskolai hiányzás, ló-gás vagy eltanácsolás, a gyermekek vagy a háztartás elhanyagolása). (2) Visszatérő szerhasználat olyan helyzetekben, amikor az fizikailag veszélyes (pl.: szer hatása alatt történő autó- vagy gépvezetés). (3) A szer használatával kapcsolatos ismételt jogi problémák (pl. letartóztatások a szerrel kapcsolatos viselkedés miatt). (4) Folyamatos szerhasználat tartós vagy visszatérő szociális vagy interperszonális problémák ellené-re, amelyeket a szer hatása okozott vagy súlyosbított (pl. vitatkozás a házastárssal az intoxikáció következményeiről, tettlegesség).

  B. A tünetek sohasem felelnek meg az adott pszichoaktív szernél kialakuló dependencia tüneteinek.

  Alkohol okozta zavarok

  303.09 Alkohol intoxikáció

  A. Reverzibilis szer-specifikus szindróma adott szer aktuális bevétele (vagy expozíciója) miatt Figyelem! Különböző szerek hasonló vagy azonos szindrómákat okozhatnak.

  B. Klinikailag jelentős maladaptív viselkedési vagy pszichológiai változások, amelyek a központi ideg-rendszerben a szer hatásának tulajdoníthatók (pl. harciasság, hangulatlabilitás, kognitív károsodás, el-torzult ítéletalkotás, károsodott szociális vagy foglalkozási funkciók) és a szer használata után röviddel vagy aközben alakulnak ki.

  C. A tünetek nem felelnek meg valamely általános egészségi állapot kritériumainak és nem magyarázhatók jobban más mentális zavarral.

  291.8 Alkohol megvonás

  A. A szer-sepcifikus szindróma kialakulása valamely szer prolongált vagy nagyfokú használatának a meg-szakadása vagy redukálása következtében.

  B. A szer-specifikus szindróma klinikailag jelentős zavart vagy károsodást okoz a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működésekben.

  C. A tünetek nem felelnek meg valamely általános egészségi állapot kritáriumainak és nem magyarázha-tók jobban más mentális zavarral.

  Kódolási eljárás dependencia, abúzus, intoxikáció és megvonás esetén

  Visszaélésre alkalmas szerek. A klinikusnak a megfelelő szercsoport kódját kell alkalmaznia, de inkább az adott szer nevét kell feljegyeznie, nem a csoportnevet. Például 292.0 Secobarbital megvonás (inkább, mint Nyugtató/altató/szorongásoldó megvonás) vagy 305.70 Methamphetamin abúzus (inkább, mint Amphetamin abúzus). Olyan anyagoknál, amelyek egyik csoportba sem tartoznak (pl.: amilnitrit), a megfelelő kód az egyéb pszichoaktív szer függőség/abúzus/intoxikáció/megvonás megnevezést kell használni és az adott szer nevét kell feljegyezni (pl.: 305.90 Amilnitrit abúzus). Ha a bevett vagy használt szer ismeretlen, az egyéb (vagy ismeretlen) kategóriát kell használni. Adott szernél, ha a kritériumok több mint egyféle pszichoaktív szerrel kapcsolatos zavarhoz passzolnak, valamennyit diagnosztizálni kell (pl. 292.0 Heroin megvonás, 304.10 Heroin dependencia kódok együtt). Ha a tünetek és problémák adott szerrel kapcsolatosak, de a kritériumok nem felelnek meg egyik szer-specifikus zavarnak sem, az MNO kategóriát lehet használni (pl. 292.9 Hasis okozta zavar MNO). Ha több szerről van szó, valamennyi releváns zavart diagnosztizálni kell (pl. 292.89 Mescalin intoxikáció, 304.20 Kokain dependencia). Azokat a helyzeteket, amikor a 304.80 Több pszichoaktív szer dependenciát lehet használni.

  Gyógyszerek és mérgek. Olyan gyógyszereléseknél, amelyeket a fentiek nem fednek (és éppúgy a mérgeknél), az egyéb pszichoaktív szer kódot lehet használni. A kódolható specifikus gyógyszerelést az I. tengelyen a megfe-lelő E kóddal kell feltünteti.

  291.0 Alkohol intoxikációs delírium

  A. Tudatzavar (azaz a környezet felismerésének csökkenése) a figyelem terelésének, megtartásának vagy fókuszálásának csökkent képességével.

  B. A kogníció változása (mint memóriadefiicit, dezorientáció, beszédzavar) vagy perceptív zavar kilakulása, amelyek nem magyarázható jobban előzőleg meglévő, fennálló vagy kifejlődő demenciával.

  C. A zavar rövid idő alatt fejlődik ki (rendszerint óráktól napokig) és fluktuáló mértékben fennáll a nap fo-lyamán.

  D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van az alábbiak valamelyikére:

  (1) az A és B alatti tünetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt fejlődtek ki

  (2) a medikáció etiológiailag kapcsolódik a zavarhoz * Figyelem! Ezt a diagnózist csak akkor adjuk a pszichoaktív szer intoxikáció diagnózis helyett, ha a kognitív tünetek meghaladják azokat, amelyek rendszeresen társulnak az intoxikációs szindrómával, és amikor ezen tünetek elég súlyosak ahhoz, hogy önálló klinikai figyelmet érdemelnek. Figyelem! Ezt a diagnózist akkor lehet adni, ha az kapcsolódik a gyógykezeléshez Lásd a G függ

  Speciális pszichoaktív szer intox. Delírium kódok

  291.0 Alkohol megvonásos delírium

  Ua. mint előző, kivéve az (1) és (2) pontot

  D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy az A és B alatti tünetek egy megvonásos szindróma keretében vagy röviddel azután fejlődtek ki. Figyelem! Ezt a diagnózist a pszichoaktív szer megvonás diagnózis helyett csak akkor adjuk, ha a kognitív tünetek meghaladják azokat, amelyek rendszeresen társulnak a megvonásos szindrómával, és elég súlyosak ahhoz, hogy önálló klinikai figyelmet érdemelnek.

  Speciális pszichoaktív szer megvonásos delírium kódok

  291.2 Alkohol okozta tartós demencia

  A. Többszörös kognitív deficit kifejlődése, amit jellemez az alábbi kettő:

  (1) memóriakárosodás (új dolgok megtanulásának és korábban megtanult információk visszahívásának csökkent képessége) (2) egy (vagy több) az alábbi kognitív zavarok közül (a) afázia (beszédzavar) (b) apraxia (az intakt motoros funkciók ellenére a motoros tevékenységek kivitelének károsodása) (c) agnosia (az intakt szenzoros funkciók ellenére tárgyak felismerésének vagy azonosításának hiánya) (d) zavar a végrehajtó funkciókban (tervezés, szervezés, következtetés, absztrakt műveletek)

  B. Az A1- és A2-ben jelzett kognitív deficitek mindegyike a szociális vagy foglalkozási működésben je-lentős károsodást okoz és az adaptív működés korábbi szintjének jelentős hanyatlásában nyilvánul meg.

  C. A deficit nem kizárólag delírium folyamán fordul elő, és a pszichoaktív szer intoxikáció vagy megvonás szokásos tartama után is fennmarad.

  D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy a zavar pszichoaktív szer használat tartós hatásával etiológiai kapcsolatban van.

  Speciális pszichoakt.kódok

  291.2 Alkohol okozta tartós amnesztikus zavar

  A. Memória károsodás kifejlődése, ami új információk megtanulási képességének romlásában vagy a ko-rábban megtanult anyag előhívásának képtelenségében nyilvánul meg.

  B. A memóriazavar jelentős károsodást okoz a szociális és foglalkozási működésében és a korábbi színvo-nalhoz képest jelentős hanyatlásban nyilvánul meg.

  C. A memóriazavar nem kizárólag delírium vagy demencia folyamán fordul elő, és a pszchoaktív szer in-toxikáció vagy megvonás szokásos tartamán túl is fennmarad.

  D. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor leletek alapján adat van arra, hogy a zavar etiológiailag kapcsolatos pszichoaktív szer használatának (pl. drog abúzus, gyógyszerelés) tartós hatásaival.

  Spec. Pszichoaktív kódok

  291.5 Alkohol okozta pszichotikus zavar, téveszmékkel

  Jelölni, ha: intoxikáció során/megvonáskor lép fel

  A. Hallucinációk vagy téveszmék vannak előtérben. Megjegyzés: Nem tekintendő hallucinációnak az a jelenség, amelyről a személy belátja, hogy a szer idézte elő.

  B. Az anamnézis, a fizikális vizsgálat vagy a laboratóriumi leletek alapján adat van (1) vagy (2) meglétére:

  (1) Az A-kritérium tünetei a szer által okozott mérgezés vagy megvonás alatt, ill. azt követő egy hóna-pon belül fejlődtek ki (2) A gyógyszer használata etiológiailag összefügg a zavarral

  C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer által okozott pszichotikus zavarral. Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, vagy az adott szer fejtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta pszichotikus zavar meglétére (pl. az anamnézisben szere-pelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok.

  D. Nem kizárólag delírium folyamán észlelhető. Megjegyzés: ezt a diagnózist csak akkor szabad a pszichoaktív szer mérgezés vagy pszichoaktív szer meg-vonás helyett használni, ha a tünetek tóllépnek a mérgezési vagy megvonási szindrómáknál megszokotta-kon, és elég súlyosak ahhoz, hogy külön klinika figyelmet indokoljanak.

  291.3 Alkohol okozta pszichotikus zavar, hallucinációkkal

  Jelölni, ha: intoxikáció során/megvonáskor lép fel

  291.8 Alkohol okozta szorongásos zavar

  Jelölni, ha : intoxikáció során/megvonáskor lép fel

  A. Feltűnőés tartós hangulatzavar uralja a klinikai képet, és jellemző a következők egyike:

  (1) nyomott hangulat vagy jelentősen csökkent érdeklődés és öröm minden vagy majdnem minden te-vékenységben. (2) Emelkedett, expanzív vagy irritált hangulat

  B. Az anamnézis, a fizikális vizsgálatok vagy a laboratóriumi leletek alapján vagy (1) vagy (2) áll fenn:

  (1) az A-kritérium tünetei a szer által okozott mérgezés vagy megvonás alatt illetve azt követően egy hónapon belül fejlődtek ki (2) a gyógyszer használata etiológiailag összefügg a zavarral

  C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer eredetű hangulatzavarral Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta hangulatzavar meglétére (pl. az anamnézisben szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódók).

  D.Nem kizárólag delírium lefolyása során észlelhető

  E. A tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működések

  romlását okozzák. Figyelem! Ezt a diagnózist csak akkor szabad a pszichoaktív szer mérgezés vagy pszichoaktív szer megvo-nás helyett használni, ha a hangulati tünetek túllépnek a mérgezési vagy megvonási epizódoknál megszokot-takon, és ha a tünetek elég súlyosak ahhoz, hogy független klinikai megfigyelést igazoljanak.

  291.8 Alkohol okozta szexuális diszfunkció

  Jelölni, ha: intoxikáció során lép fel

  A. Klinikailag jelentős szexuális funkciózavar, amely észrevehető szenvedést vagy interperszonális nehéz-ségeket eredményez.

  B. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor-leletek alapján adat van arra, hogy a szexuális funkcióza-var valamilyen pszichoaktív szer használat következménye, vagy (1) vagy (2) szerint:

  (1) az A-kritériumban leírt tünjetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt, vagy azt követően egy hónapon belül alakultak ki (2) a zavarral etiológiai kapcsolatban álló gyógyszerelés mutatható ki.

  C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer okozta szexuális diszfunkcióval. Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta szexuális zavar meglétére (pl. az anamnézisben szere-pelnek visszatérő, nem pszichoaktív szer okozta epizódok).

  Figyelem! Ez a diagnózis csak abban az esetben adható a pszichoaktív szer intoxikáció helyett, ha a szexuá-lis funkciózavar tünetei meghaladják az intoxikációval kapcsolatban általában várható mértéket, és ha a sze-xuális funkciózavar elég súlyos ahhoz, hogy külön klinikai figyelmet indokoljon.

  291.8. Alkohol okozta alvászavar

  Jelölni, ha: intoxikáció során/megvonáskor lép fel

  A. Az alvás során feltűnő zavar elég súlyos ahhoz, hogy önálló klinikai figyelmet indokoljon.

  B. Az anamnézis, fizikális vizsgálat vagy labor-leletek alapján adat van vagy (1), vagy 2 meglétére:

  (1) az A-kritériumban leír tünetek pszichoaktív szer intoxikáció alatt, vagy azt követően egy hónapon belül alakultak ki (2) a zavarral etiológiai kapcsolatban álló gyógyszerelés mutatható ki

  C. A zavar nem magyarázható jobban nem pszichoaktív szer okozta alvási zavarral. Ebben az esetben az alábbiaknak kell teljesülnie: a tünetek megelőzik a (gyógy)szerhasználatot, az akut megvonás vagy súlyos intoxikáció megszűnése után is tartósan (legalább egy hónapig) fennállnak, vagy az adott szer fajtájától vagy mennyiségétől várható mértéket lényegesen meghaladják, vagy egyéb adat van független, nem pszichoaktív szer okozta alvászavar meglétére (pl. az anamnézisben szerepelnek visszatérő, nem pszichoaktív okozta epizódok).

  D. A zavar nem kizárólag delírium folyamán fordul elő.

  E. Az alvási zavar klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy más fontos funkciók

  romlását okozza. Figyelem! Ez a diagnózis csak abban az esetben adható a pszichoaktív szer intoxikáció helyett, ha az alvási zavar tünetei meghaladják az intoxikációval kapcsolatban általában várható mértéket, és ha az alvási zavar elég súlyos ahhoz, hogy külön klinikai figyelmet indokoljon.

  291.9 Alkohollal kapcsolatos zavar MNO. Ezt a kategóriát olyan zavaroknál használjuk, amelyek alkohol használatához társulnak, de nem klasszifikálhatók egyik fenti csoportba sem.

  303.00 Alkohol intoxikáció

  A. Alkohol aktuális fogyasztása

  B. Klinikailag jelentős maladaptív viselkedési vagy pszichológiai változások (pl. nem megfelelő szexuális vagy agresszív viselkedés, hangulatlabilitás, eltorzult ítéletalkotás, károsodott szociális vagy foglalkozási funkció), amelyek alkohol bevétel közben vagy röviddel utána alakultak ki.

  C. Az alkohol bevétel alatt vagy röviddel utána kialakult alábbi tünetekből egy vagy több: 1) akadozó beszéd

  (2) koordinációs zavar (3) bizonytalan járás (4) nystagmus (5) a memória és a figyelem zavara (6) stupor vagy kóma

  D. A tünetek nem felelnek meg valamely általános egészségi állapot kritériumainak és nem magyarázhatók jobban más mentális zavarral.

  291.8 Alkoholmegvonás

  A. Komoly és prolongált időtartamú alkoholfogyasztás megszakadása vagy redukálása.

  B. Az A-ban foglalt kritérium utáni néhány órában o néhány napban o kialakult alábbi tünetekből kettővagy több:

  (1) vegetatív tünetek jelentkezése (pl. izzadás vagy 100-nál nagyobb pulzus (2) fokozott kéztremor (3) insomnia (4) nausea vagy hányás (5) átmeneti látási, taktilis vagy phonemicus hallucinatiok vagy illúziók (6) pszichomotoros agitáció (7) szorongás (8) nagy rohamok

  C. A B-kritériumban foglalt tünetek klinikailag jelentős szenvedést vagy a szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működések romlását okozzák.

  D. A tünetek nem felelnek meg valamely általános egészségi állapot kritériumainak és nem magyarázhatók jobban más mentális zavarral.

  Jelölendő, ha:

  Érzékelési zavarokkal: Ezt a jellemzőt használjuk, amikor a hallucinációk intakt realitás-érzékelés mellett fordulnak elővagy phonemicus, vizuális vagy taktilis illúziók vannak delírium nélkül. A megtartott realitás-érzékelés azt jelenti, hogy az érintett tudja, a hallucinációkat szer okozza, és nem felelnek meg külső való-ságnak. Amennyiben a hallucinációk nem intakt realitás-érzékelés mellett fordulnak elő, a diagnózis: pszichoaktív szer okozta pszichotikus zavar, hallucinációkkal.

  részeg vagy részegnek tűnő ember (közterületen)

  III.melléklet

  OTTHONÂBA BOCSÂTHATI

  delírium tüneteit mutató ember IV.melléklet

  OTTHONÂBA BOCSÂTHATI

  V.sz. melléklet

  Delirium tremensben jelenleg alkalmazott gyógyszerek

  Delirium tremensben vegetatív
  adott gyógyszerek Szedatív Anti- Antikonvulzív tünetek
  hatása pszichotikus csökkentése

  Benzodiazepinek (hosszú és rövid hatású) + -+ + Carbamazepin + -+ + Butirofenon -+ --Tiaprid + + --Chlomethiazol + + + +

  A felsorolt gyógyszerekből választott terápiás javaslat szövődménymentes deliriumtremensben

  1. nap:

  - 2 x 1 Carbamazepin CR 200 mg

  -4 x 20-30 mg Chlordiazepoxid

  - 2 x 2-5 mg Haloperidol (pszichomotoros nyugtalanság esetén)

  -3 x 1-2 ek. Vagy infúzió Glycerin

  - folyadék, ionpótlás laboratóriumi ellenőrzéssel - B-vitamin-komplex (tiamin 200-250 mg. Polybé) inj.

  2. naptól

  - 2 x 1 Carbamazepin CR 200 mg

  -az állapottól függően Chlordiazepoxid 3 x 20-30 mg

  -glycerin fokozatosan csökkenő adagban

  - folyadék-, ionpótlás laboratórium ellenőrzéssel - B-vitamin-komplex (tiamin 200-250 mg, Polybé) inj.

  VI.sz. melléklet

  Benzodiazepinkezelés delirium tremensben

  A benzodiazepinek jelenleg általánosan elfogadott gyógyszerek az alkoholmegvonásos tünetegyüttes gyógykezelésében, a delirium tremens és az alkalmi rohamok megelőzésében. Alkalmazásuk történhet a protokoll szerint ajánlott adaggal, de egyre inkább tért hódít az egyéni terápia o a tünetek célzott kezelése révén o és az ún. lökésterápia

  Ajánlott szokásos adag:

  1. nap: chlordiazepoxid 20-30 mg/6 h
  2-3. nap: chlordiazepoxid 20-30 mg/8 h
  vagy
  1. nap: diazepam 10 mg/6 h
  2-3. nap: diazepam 5 mg/6 h
  Célzott tüneti kezelés:
  chlordiazepoxid 50-100 mg/h
  vagy
  diazepam 10-20 mg/h
  Lökésterápia:
  Diazepam 20 mg/1-2 h

  SZIGORÓ FELÜGYELET, MONITOROZ‰S!

  Fejlesztés alatt!