Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

A pszichiátriai gondozási tevékenység szakmai útmutatója

• Pszichiátriai Szakmai Kollégium •

Meghatározás

A pszichiátriai gondozás az a tevékenység, melynek során a pszichiáter szakorvos által vezetett munkacsoport meghatározott területen élő, hosszan tartó pszichiátriai betegségekben szenvedők folyamatos észlelését és gyógyítását végzi, rehabilitációját segíti a betegség teljes folyamatában.

Indoklás

A gondozói csoport területi ellátási kötelezettséggel dolgozik. A gondozott betegek nem csupán egészségügyi, hanem életviteli problémáinak megoldásával is foglalkozik. A gondozás a gondozóintézetben, a beteg családi és lakókörnyezetében, saját életterében, adott esetben az otthonában történik, az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 89. és 190. §-a szellemében.

Az ellátás

A gondozási feladatot teammunkában kell végezni a pszichiátria szakterületének különböző szintjein, az ellátandó feladat függvényében. A gondozást végző munkacsoport tagjai szakorvosok, klinikai szakpszichológusok, szociális munkások, szakképzett gondozónők, rezidensek és további munkatársak a szakmai minimumfeltételeknek megfelelően.

A gondozottak

A gondozás a mentális zavarok közül a jelenleg használatos BNO-10 alapján az alábbi betegségcsoportokra terjed ki:

 • skizofrénia és paranoid zavarok (F 20-29);
 • affektív zavarok (F 30-39);
 • organikus mentális zavarok (F 00-09);
 • személyiség-, kényszeres zavarok, étkezési zavarok súlyosabb formái (F 60-69, 42, 50);
 • pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F 10-19) - ahol addiktológiai szakrendelés vagy gondozó nem működik.

A gondozásba vétel feladatai

 • A fentebb felsorolt betegségek szakmai szabályok szerinti diagnosztizálása.
 • Részletes pszichiátriai vizsgálat, pszichoszociális állapotfelvétel, melybe beletartoznak a betegség lefolyását enyhítő és súlyosbító tényezőknek (szociális helyzet, jövedelmi viszonyok, családi állapot, szakképzettség, családi életciklus, munkahely megléte vagy hiánya, elhelyezkedés esélyei, nyugdíjaztatás), a stresszoroknak a felmérése, a beteg fő problémáinak és céljainak meghatározása, aktuális életvezetési nehézségeinek felderítése.
 • Kapcsolatfelvétel a beteg főbb szociális partnereivel, elsősorban családjával; lehetőség szerint a beteg előzetes hozzájárulásával.
 • A beteg egyéni szükségleteit figyelembe vevő hosszú távú, összetett terápiás terv kidolgozása, illetve a terápia megkezdése a beteg beleegyezése és felelős részvétele alapján.

A gondozás speciális esetei

 • A gondozás akut esetben: a betegség tüneteitől, illetve egyéb körülményektől függően lehet naponkénti terápiás kapcsolat, szükség szerint a beteg otthonában [az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 89. § (2) bekezdésének megfelelően].
 • A gondozás fenntartó jelleggel: a beteg állapotától függően heti, havi kapcsolatfelvételt jelent. A betegség kompenzált stádiumában az állapotfelmérés ritkábban válik szükségessé, értékelve a pszichopatológiai és szociális statust, károsodást, képességeket/készségeket.

A gondozás célja

 • Motiváció felkeltése, teljesítmény- és szociális funkciók fenntartása és szükség esetén reaktiválása;
 • gyógyszerelés hatékonyságának ellenőrzése;
 • mellékhatások minimalizálása;
 • a beteg és családja együttműködésének fenntartása;
 • esetleges relapsusok korai tüneteinek észlelése;
 • a fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezés lehetséges elkerülése;
 • a beteg pszichoszociális támogatása terápiás célok érdekében.

A gondozás megfelelő kontextusa

 • A gondozási tevékenység hatékonyságának növelése érdekében a gondozó szoros együttműködése szükséges a beteg ellátásának minden fontos résztvevőjével, így pl. a kórházi osztály, a háziorvosi szolgálat, szakrendelések, családgondozó, gyermekjóléti szolgálatok, szociális otthonok és egyéb szociális szolgáltatások, polgármesteri hivatal, különféle hatóságok, civil szervezetek stb. munkatársaival.
 • A beteg és szociális partnerei (hozzátartozók vagy mások) teljes jogú, felelős bevonása a gondozásba.

A gondozási magatartás főbb elemei

A minimálisan szükséges támogatásra, tanulásra építő, elfogadó, a beteg személyes problémáira és látásmódjára nyitott, empatikus, az önálló teljesítményt jutalmazó, de a gyámkodó attitűdöt kerülő terapeuta-magatartás.

A gondozás eszköztára

 • Gyógyszeres kezelés.
 • Pszichoterápia a gondozó munkatársainak képzettsége alapján, illetve a pszichoterápia feltételeinek megteremtésével.
 • Egyéb pszichoszociális intervenciók:
  • együttműködést segítő beavatkozások;
  • pszichoedukációs tevékenység;
  • a betegségből adódó életviteli gondok menedzselése (stresszkezelés);
  • a szociális és életviteli készségek fejlesztése.

A gondozás megszüntetése

 • Gyógyulás esetén, ha a beteg öt éven keresztül gyógyszermentesen tünetmentes állapotban van;
 • tartósan szociálisan kompenzált állapot esetén, ha a beteg tünethordozó, de állapotában öt éve lényeges változás nem következett be, és terápiás beavatkozást nem igényel;
 • a beteg kérésére, ha gyógykezelését más ellátónál kívánja megoldani, és ezt a választott ellátó visszaigazolja;
 • amennyiben a beteg az együttműködését megtagadja, de állapota nem veszélyeztető, és belátási képességgel rendelkezik.

A fenti körülmények valamelyikének fennállása esetén, a megfelelő dokumentációt követően, a gondozást meg kell szüntetni.

A gondozáson kívül végzett egyéb tevékenységek

 • Szakorvosi konzíliumok adása;
 • szakvélemények adása hatóságok (gyámhatóság, bíróság, rendőrség) és az Országos Orvosszakértői Intézet felkérésére;
 • veszélyeztető magatartású beteg esetében a kezelésre kötelezési eljárás kezdeményezése;
 • sorkatonai bevonultatás esetén, az ÁNTSZ kijelölése alapján alkalmassági vizsgálat végzése.

A pszichiátriai gondozás fejlesztésének fő irányai

A gondozóintézetek a közösségi pszichiátria területi alapintézményeinek tekintendők. Ennek megfelelően ezen ellátási forma alapelveit kell előnyben részesíteni a fejlesztés során; a gondozás legyen folyamatos, elérhető, mérhető, és alkalmazkodjon a közösség igényeihez, valamint a területi sajátosságokhoz.

Az előbbiek megvalósításához elsősorban a következő gyakorlati lépések megtétele szükséges:

 • Meg kell határozni az adott terület megfelelő ellátásához szükséges szakemberlétszámot - ehhez jelentős fejlesztés szükséges.
 • Biztosítani kell a gondozószemély - vagy egy azonos csoportban dolgozó munkatárs - 24 órás elérhetőségét.
 • Szükséges a minőségbiztosítás kialakítása érdekében a gondozói tevékenység hatékonyságának és költségeinek rendszeres felmérése.
 • Fontos a gondozott beteg nyomon követése az ellátórendszerekben történő ellátás minden szintjén, szoros együttműködés e rendszerek többi szereplőjével a terápiás célok elérése és a sikeres közösségi reintegráció érdekében.
 • Biztosítani kell a háziorvosi és egyéb szolgálatokkal történt szorosabb együttműködés során szűrővizsgálatok kivitelezését, ha szükséges, a korai gondozásba vételt.
 • A közösségi rehabilitáció érdekében támaszkodni kell a nem pszichiátriai betegek számára rendelkezésre álló közösségi szolgáltatásokra, amelyek munkatársait szupportív és edukatív megközelítéssel kell megnyerni.
 • Speciális programokat kell kialakítani az úgynevezett forgóajtós betegek számára annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljék a krónikus intézményi elhelyezés.
 • Szoros együttműködést kell létrehozni a közösségben kialakított rehabilitációt és támogatást biztosító civil szervezetekkel és/vagy a szociális gondozóhálózat által működtetett ellátási formákkal (például védett lakhatás, állásközvetítő programok, klubházak stb.) a betegutak koordinálása érdekében.
 • A gondozóintézethez csatlakozóan akut krízisfektető, illetve nappali kórház is kiépíthető.
 • Nélkülözhetetlen a háziorvosi konzultációs szolgálat kiépítése.

Melléklet A pszichiátriai gondozás szakmai minimumfeltételei

1. Tárgyi feltételek
Vizsgálóhelyiség1
Adminisztratív helyiség1
Orvosi szoba orvosonként1
Szoba a gondozók részére1
Szoba a diplomás segítők részére
(függ a létszámtól, de legalább)
2
Csoportszoba1
Várószükséges
Személyzeti vécészükséges
Vécé betegek részére nemenkéntszükséges
2. Alapfelszerelés
Íróasztal munkaszobánként (legalább)1
Szék munkaszobánként3
Szék váróban (legalább)10
Szék csoportszobában12
Vizsgálóágy1
Zárható gyógyszeres szekrény1
Anyag- és eszköztároló szekrény3
Zárható dokumentumtároló rendszer1
Mozgatható vizsgálólámpa1
Vérnyomásmérő2
Fonendoszkóp2
Reflexkalapács2
Orvosi táska2
Sürgősségi táska1
Személyi számítógép (működőképes gondozói programmal), nyomatóval1
Telefonközpont és fax1
Magnetofon1
Diktafon1
Gépkocsihasználat (vagy a beteglátogatás
egyéb módon történő megoldásának) biztosítása
szükséges
3. Személyi feltételek
Pszichiáter szakorvos a terület nagyságától függően 40 000 lakosra (legalább)1
Segítő foglalkozású diplomás a terület nagyságától függően 100 000 lakosra:
Pszichológus1
Szociális munkás1
Gyógypedagógus1
Szakképzett gondozó 100 000 lakosra4
Adminisztrátor1
Jogászelérhető
4. Szakmai környezet
Laboratóriumelérhető
EKGelérhető
EEGelérhető
Egyéb szakmák részéről konzílium biztosításaelérhető


Fejlesztés alatt!