Visszatérés a főoldalraHírekIsmertetőKereső
 

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele

Lágyrésztumorok kórszövettani diagnosztikája

 

Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium

1. Bevezetés

Minthogy a lágyrésztumorok döntő többségében a primer sebészi kezelés perdöntő a beteg további sorsát illetően, különös hangsúlyt kap a preoperatív diagnosztika. Mind a preoperatív diagnosztikához, mind a végleges szövettani diagnózishoz elengedhetetlenek azonban minimális klinikai adatok. Bár triviálisnak tűnik, elengedhetetlen a beteg korának és a tumor pontos lokalizációnak az ismerete, az utóbbi esetében ha ez kérdéses, külön meg kell határozni, hogy a daganat mély vagy superficialis elhelyezkedésű volt-e. Mindezek mellett a képalkotó eljárások információi alapján szükséges tudni, hogy a lágyrész daganat milyen növekedési tulajdonságokkal rendelkezik (infiltratív vagy sem), illetve mivel kerül kontaktusba, mivel kapaszkodik össze (pl. csont, idegek, érképletek stb.). Igen fontos klinikai információnak számit, hogy volt-e vagy éppen fennáll-e valamilyen primer tumor lehetősége a metastasis kizárása érdekében. Különösen fontos ez, hiszen számos bifázisos lágyrésztumor-féleséget ismerünk és ezekben az esetekben perdöntő lehet a metastasis kizárása érdekében ezen információ. A képalkotó eljárások egyéb információi, különös tekintettel a daganat jó- vagy  rosszindulatúságának megítélése kérdésében fontos lehet, de semmiképpen sem perdöntő. Igen fontos információnak számit és mindenképpen megkövetelendő a daganat növekedési ütemének ismerete, azaz hogy gyorsan növekvő (néhány hét) vagy lassan kifejlődő elváltozásról van-e szó.

2. Preoperatív diagnosztikai anyag

Preoperatív diagnosztikai anyagot kaphatunk mint vékonytű aspirációs citológiai anyagot, core biopsziás szövettani hengert vagy excisionalis, illetve incisionalis biopsziás szövettani anyagot. Az incisionalis biopsziás anyag főleg nagyobb és mélyebben elhelyezkedő tumorok esetében célszerűtlen, hiszen megnehezíti és tovább komplikálja a későbbi végleges sebészi beavatkozást, valamint a tumorszórás tekintetében is jóval veszélyesebb beavatkozásnak számít.

A vékonytű aspirációs anyag kiválóan alkalmas preoperatív diagnosztikai célra és megfelelő kiegészítő technikákkal akár szövettani értékű diagnózis is adható.

Magas szintű aspirációs citológiai diagnosztikai munka lágyrésztumorok esetében csak a következőképp képzelhető el:

-         a mintavételt mindenképpen citopatológusnak kell végeznie,

-         kiegészítő technikáknak rendelkezésre kell állniuk (legalább immuncitokémia, de amennyiben lehetőség van rá DNS-tartalom meghatározás, illetve molekuláris vizsgálati lehetőségek /FISH, PCR stb./),

-         a mintavétel során gondoskodni kell, hogy a klasszikus citomorfológiai kenetek mellett tartalék kenetek legyenek a kiegészítő vizsgálatok elvégzése érdekében, és ezt lehetőleg egy-két napon belül el kell végezni,

-         a citopatológusnak különösen jártasnak kell lennie a lágyrésztumorok patológiájában, hogy megfelelő eredményességgel vállalhassa fel a diagnózisokat,

-         rendkívül fontos a citopatológus és a küldő klinikus személyes jó kontaktusa az információcsere és megbeszélések tekintetében.

3. Vastagtű biopszia (core biopszia)

A core biopszia lehetőséget ad szövettani vizsgálatra, ami előnyt jelent az aspirációs citológiai vizsgálattal szemben, ugyanakkor a lágyrésztumorok heterogenitása és számos esetben nagysága miatt mégis csupán korlátozott vélemény adható a core biopsziás anyagból. Előnye, hogy sokkal részletesebb immunhisztokémiai vizsgálat végezhető, mint immuncitokémiai vizsgálat. Hátránya, hogy sokszor fixált anyagként kapjuk, ezért a kiegészítő molekuláris vizsgálatok jóval nehézkesebbek.

Fagyasztott metszetek vizsgálata: intraoperatív fagyasztásos vizsgálatnak a lágyrésztumorok esetében kisebb jelentősége van, részben a meglehetősen precíz preoperatív diagnosztikai lehetőségek miatt, részben amiatt, hogy a fagyasztott metszetek minősége alapján csupán arról lehet nyilatkozni, hogy alapvetően jó- vagy rosszindulatú daganatról van-e szó.

4. Makroszkópos vizsgálat

Mint általában a sebészeti anyagok vizsgálata során, a lágyrésztumorok esetében is az ép szélek megítélése miatt valamilyen jelölési, festési eljárást kell alkalmazni, ami laboratóriumok szerint változhat (pl. tus, alcián-kék stb.). Megjegyzendő, hogy néha a lágyrésztumorok nagysága, kiterjedése és a végtag megtartó műtétek favorizálása miatt eleve csak palliatív műtétek, illetve részleges eltávolítások lehetségesek, ilyenkor a jelölés jelentősége természetesen jóval kisebb. Makroszkópos leírás esetében nagyon fontos a daganat pontos méretének megadása, ezen kívül makroszkóposan a necrosis területének, illetve arányának a megítélése, hiszen ez a grade-lési szisztémában a későbbiekben fontos szerepet kap. A makroszkópos leírásban fontos szerepet kap az egyéb eltávolított struktúrák, illetve az azokkal való összefüggés pontos leírása (csont, ideg, erek stb.). Fontos lehet annak leírása, hogy a daganat un. encapsulált-e vagy sem, bár megjegyzendő, hogy ezen információ néha félrevezető is lehet, hiszen alacsony malignitású lágyrész daganatok igen gyakran teljesen encapsuláltnak tűnhetnek. A kivágott minták száma lágyrészdaganatok esetében erősen változhat a daganat nagyságától és makroszkópos megjelenésétől, valamint a környezethez való viszonyától függően. Általános irányelvként elmondható, hogy malignitásra gyanús esetekben az ép szélek meghatározására legalább két kimetszés szükséges. Nagy és heterogén daganatok esetében különböző területekről maximálisan 10 kimetszést ajánlanak, ennél több kimetszés újabb információkat nagy valószínűséggel nem fog hordozni. Nagyon fontos, hogy amennyiben az anyag nem fixáltan kerül a patológiai osztályokra, illetve intézetekbe, reprezentatív tumorrészeket tumorbankban kell elhelyezni, esetleges későbbi molekuláris vizsgálatok céljából.

5. Mikroszkópos vizsgálat

A lágyrésztumorok diagnózisa alapvetően a jó minőségű metszetek fénymikroszkópos vizsgálata alapján történik, jóllehet a kiegészítő vizsgálatok egyre nagyobb szerepet kapnak a lágyrésztumorok diagnosztikájában. Ilyen kiegészítő vizsgálatnak számít – csakúgy mint a preoperatív diagnosztikában – az immunhisztokémiai vizsgálati lehetőség, ami szinte elengedhetetlen, a DNS-tartalom meghatározás, valamint a különböző molekulárpatológiai eljárások. Ezen utóbbi nélkül néhány lágyrész sarcomaféleség igen nehezen diagnosztizálható. Ilyen csoportot képeznek a kis kereksejtes lágyrész daganatok, valamint a myxoid orsósejtes lágyrész tumorok (lásd melléklet). A kiegészítő vizsgálatok és lehetőségek között feltétlenül meg kell említeni az elektronmikroszkópos vizsgálatot, mely – bár háttérbe szorult – adott esetben nagyon fontos kiegészítő vizsgálat lehet és különösen ellentmondásos immunhisztokémiai eredmények esetében nagyfokban elősegítheti a pontos diagnózist.

6. Grading és staging

Számos grade-lési szisztéma ismert a lágyrész tumorok tekintetében, ezek között a legelfogadottabb a Trojani és munkatársai által publikált ún. FNCLCC (Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer) szisztéma. Ennek lényege egy pontozásos rendszer, amiben a tumor differenciációját, a mitosis számot, a tumor necrosis vesszük figyelembe és ennek megfelelően 1-2-3 grade-ű lágyrészdaganatokat különítünk el. Külön táblázatban adjuk meg a különböző, gyakrabban előforduló lágyrész sarcomák hisztológiai típus szerinti tumor differenciációs pontjainak értékét.

A stádium megállapítása tekintetében az American Joint Committee on Cancer staging szisztémát alkalmazzuk (lásd mellékletek).

7. Mit kell tartalmazni a hisztológiai leletnek a lágyrésztumorok tekintetében? (Standardizált szövettani lelet)

- A lágyrészdaganat típusának és altípusának meghatározása mellett meg kell adni a grade-t (lásd fentiek), a tumor nagyságát, illetve a maximális átmérőjét, nyilatkozni kell az ép szélek tekintetében, hogy a kimetszés az épben történt-e, illetve pontosan milyen távolságra helyezkedik el a daganat az ép szélektől.

- Necrosisról, illetve a necrosis mértékéről különösen abban az esetben, ha preoperatív kemo-, illetve sugárterápia volt, annak megítélésére, hogy mennyire volt hatásos a preoperatív terápia.

- Amennyiben történt molekuláris vizsgálat a diagnózisnak tartalmaznia kell a molekuláris, illetve egyéb kiegészítő vizsgálatok eredményét (pl. transzlokációk, illetve egyéb molekuláris elváltozások megléte vagy hiánya).

- Opcionális információk, ami azt jelenti, hogy meg lehet adni opcionálisan a mitosis indexet, vascularis invasiot, a tumor lymphocytás infiltrációját, korábban fennálló benignus léziót, egyéb prognosztikai faktorokat, stb.

8. FNCLCC grading szisztéma

Paraméterek

Kritériumok

Tumor differenciáció

     Score 1

Sarcoma, amely nagyfokban emlékeztet a normális felnőttkori mesenchymalis szövetre (jól differenciált liposarcoma)

     Score 2

Biztosan tipizálható sarcoma-féleség (pl. alveolaris lágyrész sarcoma)

     Score 3

Embrionalis vagy differenciálatlan sarcoma, vagy tisztázatlan típusú sarcoma

Mitosisok száma

     Score 1

0 – 9/10 HPF

     Score 2

10-19/10 HPF

     Score 3

≥ 20/10 HPF

Tumor necrosis (mikroszkopikus)

    Score 0

Nincs necrosis

    Score 1

≤ 50%

    Score 2

> 50%

Hisztológiai grade

    Score 1

Total score 2, 3

    Score 2

Total score 4, 5

    Score 3

Total score 6, 7, 8

9. A differenciációs pontértékek meghatározása egyes sarcomaféleségeknél (FNCLCC szisztémához)

Hisztológiai típus

Differenciációs score

Jól differenciált liposarcoma

1

Myxoid liposarcoma

2

Kereksejtes liposarcoma

3

Pleomorph liposarcoma

3

Dedifferenciált liposarcoma

3

Jól differenciált fibrosarcoma

1

Konvencionális fibrosarcoma

2

Rosszul differenciált fibrosarcoma

3

Jól differenciált MPNST

2

Konvencionális MPNST

3

Rosszul differenciált MPNST

3

Malignus triton tumor

3

Jól differenciált malignus hemangiopericytoma

2

Konvencionálisan malignus hemangiopericytoma

3

Myxoid MFH

2

Tipusos storiform/pleomorph MFH

2

Óriássejtes és inflammatoricus MFH

3

Jól differenciált leiomyosarcoma

1

Konvencionális leiomyosarcoma

2

Rosszul differenciált/pleomorph/epithelioid leiomyosarcoma

3

Bifázisos/monofázisos synovialis sarcoma

3

Embryonalis/alveolaris/pleomorph rhabdomyosarcoma

3

Jól differenciált chondrosarcoma

1

Myxoid chondrosarcoma

2

Mesenchymalis chondrosarcoma

3

Konvencionális angiosarcoma

2

Rosszul differenciált/epithelioid angiosarcoma

3

Extraskeletalis osteosarcoma

3

Ewing’s sarcoma /PNET

3

Alveolar soft part sarcoma

3

Epithelioid sarcoma

3

Malignus rhabdoid tumor

3

Világossejtes sarcoma

3

Differenciálatlan sarcoma

3

10. Az American Joint Committee on Cancer staging szisztémája

Primer tumor (T)

TX – a primer tumort nem lehet meghatározni

T0 – nincs primer tumor

T1 – a daganat kisebb mint 5 cm (legnagyobb átmérő)

            T1a – superficialis daganat

            T1b – mély daganat

Regionális nyirokcsomók (N)

NX – nem lehet megállapítani a nyirokcsomó érintettséget

N0 – nincs nyirokcsomó áttét

N1 – van nyirokcsomó áttét

Metastasis (M)

MX – nem lehet megítélni a távoli áttétet

M0 – nincs távoli áttét

M1 – távoli áttét igazolható

HISTOPATHOLÓGIAI GRADE

GX – a grade-t nem lehet meghatározni

G1 – jól differenciált

G2 – közepesen differenciált

G3 – rosszul differenciált

G4 – anaplasticus differenciálatlan

Stage

Grade

Primer tumor

Regionális nyirokcsomó

Metastasis

IA

G1 or G2

T1a or  T1b

N0

M0

IB

G1 or G2

T2a

N0

M0

IIA

G1 or G2

T2b

N0

M0

IIB

G3 or G4

T1a or T1b

N0

M0

IIC

G3 or G4

T2a

N0

M0

III

G3 or G4

T2b

N0

M0

IV

Bármely G

Bármely G

Bármely T

Bármely T

N1

Bármely N

M0

M1

11. A leggyakoribb kromoszóma eltérések és fúziós génproduktumok lágyrészsarcomák esetében

Sarcoma típus

Chromosoma translocatio

Fuziós gén

Ewing sarcoma

t(11;22)(q24;q12)

EWS-FLI1

Clear cell sarcoma

t(12;22)(q13;q12)

EWS-ATF1

Desmoplastic small round cell tumor

t(11;22)(p13;q12)

EWS-WT1

Extrasceletal myxoid chondrosarcoma

t(9;22)(q22;q12)

EWS-CHN

Myxoid liposarcoma

t(12;16)(q13;p11)

TLS-CHOP

Angiomatoid fibrous histiocytoma

t(12;16)(q13;p11)

TLS-ATFI

Alveolar rhabdomyosarcoma

t(2;13)(q35;q14)

t(1;13)(p36;q14)

PAX3-FKHR

PAX7-FKHR

Synovial sarcoma

t(X;18)(p11;q11)

SYT-SSX1, 2

Dermatofibrosarcoma protuberans

t(17;22)(q21;q13)

COL1A1-PDGFB

Congenital fibrosarcoma

t(12;15)(p13;q26)

ETV6-NTRK3

Inflammatory myofibroblastic tumor

t(2p23)

Various ALK fusions

Alveolar soft part sarcoma

t(X;17)(p11;q25)

ASPL-TFE3

A módszertani levél érvényessége: 2008. december 31.

Fejlesztés alatt!